Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «БТК Групп» дааранылга цеги бүдүрүлге хемчээлин улгаттырар планныг

Тывада «БТК Групп» дааранылга цеги бүдүрүлге хемчээлин улгаттырар планныг 21.08.2018
Эрткен чылдың мартта Тывага, чиик үлетпүрнүң «БТК Групп» российжи улуг холдингизиниң дааранылга цеги ажылын эгелээн. Цехтиң коллективи Россияның Камгалал яамызының тускай хептерин болгаш орун-дөжек херекселдерин даарап турар. Амгы үеде ында 47 кижи ажылда хаара туттунган, ай санында чагыглар көвүдээнин, «Тува 24» телеканал дыңнаткан.  
Шеңне Шортан-оол чаа дааранылга цеги ажыттынганындан эгелеп ажылдаан. Экономист мергежилдиг-даа болза, даараныры – ооң сонуургалы. Ол аңаа албан-биле өөренмээн, шилилде үезинде ооң кандидатуразы эрте берген. Ажылдап эгелээш, арга-дуржулгалыг хоочуннар сүмези-биле дааранырын шиңгээдип алганын, өөрүп четтирип чугаалаан.  
Бүдүрүлге ажыттынганда ажылдап эгелээн Шеңне ышкаш кижилер каш санныг. Ажылдың баштайгы айының соонда, элээн кижи чоруй барган. Чылдагааны – бодунуң күүсеткен планыңдан акша-шалың хамааржырын санап албаан. 
"План күүселдезинден шалың база шаңнал акшавыс хамааржыр. Чежени даараар сен, ынчаны алыр. Баштай-ла планныг турдувус. Амгы үеде планывыс күүседип база ажырганывыстан, 21-ден 52 муң рубльди ап турар кижилер мында арткан бис. Чамдыктар ийи хонук дыштанган соонда, улаштыр үнмейн баары хомуданчыг. Оон «районда мен, кээп шыдавайн тур мен» деп чылдагааннаар. Ийи недяля эрте бергенде, «катап ажылдаарым ол» дээрлер. Ынчап шыдавас бис, бисте план бар болгай. Ол кижиге ынанып турган болгай бис. Ынчангаш ындыг ажылдакчыларны дедир хүлээвес бис. Арга-дуржулгалыг даараныкчылар амыр-ла. А аныяктар ажылдың ындыг хевиринге чаңчыгып алыры берге. Ийи хүн дургузунда, дүштеки чем биле сула шимчээшкинден аңгыда, дааранып-ла олурар» - деп, Кызылда «БТК групп» тускай кезээниң директору Дина Асташева тайылбырлаан. 
Ажылдакчы хүнде 300 ак чоорган биле 180 сыртык хавын даараптар болза, шалыңы 50 муң рубль бооп болур.  
Даараныры берге деп билир, ынчалза-даа эки шалың алгаш, ажылынче хей-аъттыг кириптерлер. Мында шынар база кол черде. Людмила Салчак ышкаш арга-дуржулгалыг даараныкчыларга ол амыр херек. Людмила Лопсановна шагда-ла хүндүлүг дыштанылгаже үнген-даа болза, чаа даараныр цех ажыттынып турар деп дыңнааш, акша кажанда-даа артык эвес дээш, ажылдаар деп шиитпирлээн. Бүдүрүлге 30 чыл стажтыг даараныкчылыг болганынга дыка амыраан. Даараныкчыны албан езузу-биле ажылга тургузуп, социал хандырылганы магадылаар, ажылдаарынга таарымчалыг бүгү байдалдар бар. Ажыл графиги сменалыг.  
Эргиде бизнес-инкубатор бажыңында дааранылга бүдүрүлгези ажылдап турар. Ында 6 цех, үш склад бар. Үндүрүп турар продукциязының хемчээлин алызында көвүдедир планныг, ынчап кээрге хостуг олуттар тургустунар. Ажылче кирер күзелдиглерге негелде эвээш – 18 хардан өрү назылыы, бир эвес тускай эртемниг болза, улам эки. Ындыг болзажок, чаа ажылдакчылар хүлээп алырда, элээн шыңгыы болурун баштайгы шенелде көргүскен.  
Бүдүрүлге республикага чаа ажылчын олуттар бээринден аңгыда, өске база ажыктыг талалыг. Техникумнар сургуулдары цехтиң баазазынга ийи неделяның өөредилге практиказын эрттирип турар.
Ажылга кызымак болгаш салымныг уруглар чайгы үеде ажылдап чыдып каап болур. Шалыңдан аңгыда, күш-ажыл стажы база чоруп турар. Политехниктиг техникумнуң сургуулу Сюзанна Норбуну шак ындыгларның бирээзинге хамаарыштырып болур. 
"Практикам эки эрткен. Дыка дораан дааранып өөренип алдым. Акша херек болгай дээш, артып каан мен. А эң кол чүве – арга-дуржулга шиңгээдип алыры» - деп, Сюзанна чугаалаан. 
"Мындыг организация ажыдыптар деп, бодалымда безин чок. Шынап-ла, доктаамал шалыңныг, мынча хөй ажылчын олуттарны кым бээр деп. Даараныкчылар чагыглар дилеп, ону манап, кажан санажырын манап олурбас-тыр. Даараныкчыларга ындыг бүдүрүлгени ажыдып бергени дээш, бистиң Чазаавыска четтирдивис. Эң кол чүве – доктаамал ажыл бар» - деп, Кызылда «БТК групп» тускай кезээниң директору Дина Асташева чугаалаан.  
Тываның Чазаа-биле 2017 чылдың июньда ат салган дугуржулга езугаар, дааранылга цегин «БТК Групп» ажытканын сагындыраал. Регион чазааның деткимчези болгаш камгалал ведомствозундан ажыктыг чагыгны алганының ачызында, холдинг чүгле 7 ай дургузунда, куруг черден бүдүрүлгени тургузуп, продукция бүдүрүлгезин калбарткан. «Аэрофлот», «Россияның демир-оруктары», «Газпром», Иштики херектер яамызы, РФ-тиң Истелге комитеди дээш, өске-даа черлер «БТК групп»-туң клиентилери. «БТК групп» филиалдары чурттуң улуг регионнарында болгаш Тывада бар.

Возврат к списку