Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага ушу школазын тудар, республикадан сес кижи КУР-нуң шыырак дээди өөредилге черлеринге өөренири-биле чоруур

Тывага ушу школазын тудар, республикадан сес кижи КУР-нуң шыырак дээди өөредилге черлеринге өөренири-биле чоруур 21.08.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Лунсин» даг-тывыш компаниязының чиңгине директору Оуян Луньао-биле республика девискээринге ийи төлевилелди боттандырарынга хамаарыштыр социал кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салган.
 «Бирги ээлчегде Кызылга ушу школазын тудары-дыр. Ону 2020 чылда ажыглалга киирери-биле, бо чылдың төнчүзүнден эгелеп тудугну эгелээрин компания чөпшээрешкен. Ооң-биле чергелештир, баштайгы үеде школаның ажыл-чорудулгазын шуудадып алыры-биле, «Лунсин» компания Кыдаттан тренер башкыларны чалап эккеп, ажылдадыр болган» - деп, Тываның Баштыңы тайылбырлаан.
Дугуржулганың ийиги кезээнде көрдүнгени-биле, «Лунсин» компания Кыдаттың дээди өөредилге черлеринге тыва аныяктарны даг мергежилдеринге өөредирин хүлээнген. «Студентилерниң баштайгы бөлүү 8 кижи бо чылдың күстен эгелеп өөренири-биле удавас Кыдатче чоруптарлар. Оларны чүгле Тожудан эвес, өске-даа кожууннардан шилип алган. Компанияның чагыы-биле тыва студентилерге олуттарны Фучжоу биле Харбинниң университеттеринде тускайлаан» - деп, Тываның Баштыңы тайылбырлаан. - Кижи бүрүзү-биле керээни чарган. Өөредилгениң бүгү чарыгдалдарын «Лунсин» бодунга хүлээнип алырын чедип алдывыс. Уруглар дээш кызыгаар чок өөрүнчүг-дүр! Бистиң үевисте бо дег, халас эртем чедип алыры шуут болдунмас. Аас-кежиктиглер доозуп, дипломун алгыжеге чедир дугуржулганың күүселдезин хайгаарап көөр апаары билдингир. Ындыг-даа болза кол чүүл - оларның боттарындан, күш-ажылга болгаш өөредилгеге кызымаандан, мөзү-бүдүжүнүң, сагыш-сеткилиниң күжүнден хамааржыр».
 «Лунсин» компанияга хамаарыштыр чугаалаар болза, Тожуга иви ажыл-агыйын катап хөгжүдер дугайында Тыва чазактың эгелээшкинин баштайгы базымнарындан эгелеп деткээн. Тожуга иви ажыл-агыйын сайзырадыр фондуну кады тургускаш, кады акшаландырып, тус черниң үндезин чурттакчыларын ажыл-биле хандырар дугайында мооң мурнунда дугуржулгаларны база күүседип турарлар. Бо хүннерде комбинаттың ажылчыннарының 71 хуузу Тываның чурттакчылары болгаш олар республикада ортумак деңнелден каш катап хөй акшаны ажылдап ап турарлар» — деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
"Лунсин" даг-тывыш компаниязының чиңгине директору Оуян Луньао бүдүрүлгениң ажылынга бедик үнелелди бергени дээш, Тываның Баштыңынга четтиргенин илереткен. 
«Кады демнежип, хөгжүп, сайзыраары – бистиң сорулгавыс. Бистиң бо ажылывыс ооң чүгле кезии-дир, а республика чазааның база тус черниң чурттакчыларының деткимчези-биле компания хөгжүп турар – деп, Оуян Луньао демдеглээн. – Шолбан Валерьевич кадрлар белеткелинче, аныяктарны өөредип алырынче улуг кичээнгейни углап турар. «Өг-бүле бүрүзүнге чаңгыстан эвээш эвес дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелин сактып кээлиңер. Ынчангаш республиканың аныяктарын боттарывыс күжүвүс-биле деткиир деп шиитпирледивис. Кыдаттың эң-не шыырак дээди өөредилге черлерин бо чыл эгезинден дилээш, тып алдывыс, оолдар өөредилгезин дооскаш, Тывага чанып келгеш, ооң хөгжүлдезинге үлүг-хуузун кииреринге бүзүрээр бис. Ол университеттерден үнген кадрлар бүгү делегейде эң хереглелдиг».

Возврат к списку