Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2018 чылдың республиканың хүлээп алыышкын кампаниязында, чурттуң дээди өөредилге черлеринче, Тывадан абитуриентилерниң дужаап киргениниң баш бурунгаар түңнелдериниң дугайында медээ

2018 чылдың республиканың хүлээп алыышкын кампаниязында, чурттуң дээди өөредилге черлеринче, Тывадан абитуриентилерниң дужаап киргениниң баш бурунгаар түңнелдериниң дугайында медээ 01.08.2018
Тыва Республикадан дашкаар хоорайларда 56 дээди өөредилге черлери (2017 чылда – 43) «Прикладная геология, даг херээ, нефть-газ херээ база геодезия», «Архитектура», «Тудуг техниказы база технологиязы», «Электроника, радиотехника база харылзаа системалары», «Электро- база теплоэнергетика», «Информатика база саналга техниказы», «Кадык камгалалы» угланыышкыннарга 731 (2017 чылда – 614) тускай сорулгалыг бюджет олуттарын 2018 чылда аңгылаан.
 Тускай сорулгалыг бюджет олуттарын:  
- көдээ ажыл-агый өөредилге организациялары – 151 (6 дээди өөредилге чери): 
Бурятияның күрүнениң көдээ ажыл-агый академиязы, Приморьениң күрүнениң көдээ ажыл-агый академиязы, Красноярскиниң күрүнениң аграр университеди, Новосибирскиниң күрүнениң аграр университеди, РКАУ-Москваның көдээ ажыл-агый академиязы, Кемеровонуң күрүнениң көдээ ажыл-агый институду; 
 - техниктиг өөредилге организациялары – 128 (10 дээди өөредилге чери):  
Сибирьниң күрүнениң суг транспортунуң университеди, Сибирьниң күрүнениң геосистемалар болгаш технологиялар университеди, Сибирьниң күрүнениң технологиялар болгаш информатика университеди, Ыраккы Чөөн чүктүң балык ажыл-агый техниктиг университеди, НИУ МЭИ, Томскиниң күрүнениң удуртулга болгаш радиоэлектроника системаларының университеди, Казаньның күрүнениң энергетика университеди, Омскиниң күрүнениң техниктиг университеди, Иркутскиниң национал шинчилел техниктиг университеди, Сибирьниң күрүнениң индустриалдыг университеди; 
- классиктиг өөредилге организациялары – 96 (6 дээди өөредилге чери): 
Новосибирскиниң күрүне университеди, Россияның күрүнениң гуманитарлыг университеди, Бурятияның күрүне университеди, Уралдың күрүнениң юридиктиг университеди, Иркутскиниң күрүне университеди, Тываның күрүне университеди;  
- федералдыг өөредилге организациялары – 80 (3 дээди өөредилге чери):  
Ыраккы Чөөн чүктүң федералдыг университеди, Сибирьниң федералдыг университеди, Казаньның (Приволжьениң) федералдыг университеди;  
- медицина өөредилге организациялары – 73 (7 дээди өөредилге чери): 
Алтайның күрүнениң медицина университеди, Сибирьниң күрүнениң медицина университеди, Кемеровонуң күрүнениң медицина университеди, Н.И. Пирогов аттыг Россияның күрүнениң медицина университеди, Амурнуң күрүнениң медицина академиязы, Иркутскиниң күрүнениң медицина университеди, Новосибирскиниң күрүнениң медицина университеди;  
- архитектура-тудуг өөредилге организациялары - 42 (3 дээди өөредилге чери): 
Казаньның күрүнениң архитектура-тудуг университеди, Москваның күрүнениң тудуг университеди, Томскиниң күрүнениң архитектура-тудуг университеди;  
- технологтуг өөредилге организациялары – 38 (4 дээди өөредилге чери):  
«МИСиС» национал шинчилел технологтуг университеди, Россияның химия-технологтуг университеди, Белгородтуң күрүнениң технологтуг университеди, Казаньның национал шинчилел технологтуг университеди;  
- экономика өөредилге организациялары – 35 (4 дээди өөредилге чери):  
Уралдың күрүнениң экономика университеди, РФ-тиң Чазааның чанында саң-хөө университеди, Россияның күрүнениң экономика университеди, «НИНХ» Новосибирскиниң күрүнениң экономика болгаш удуртулга университеди;  
- культура болгаш уран чүүлдүң өөредилге организациялары – 31 (4 дээди өөредилге чери): 
Чөөн-Сибирьниң күрүнениң культура институду, Москваның күрүнениң культура институду, Казаньның күрүнениң культура институду, Кемеровонуң күрүнениң культура институду;  
- педагогика өөредилге организациялары - 29 (5 дээди өөредилге чери): 
Алтайның гуманитарлыг-педагогика университеди, Новосибирскиниң күрүнениң педагогика университеди, Томскиниң күрүнениң педагогика университеди, Россияның күрүнениң педагогика университеди, Москваның күрүнениң педагогика университеди;  
- күш-культура болгаш спорттуң өөредилге организациялары – 27 (3 дээди өөредилге чери):  
Россияның күрүнениң күш-культура, спорт, аныяктар болгаш туризм университеди, Сибирьниң күрүнениң күш-культура болгаш спорт университеди, П.Ф. Лесгафт аттыг күш-культура, спорт болгаш кадыкшылдың национал күрүне университеди;
- хамааты авиацияның өөредилге черлери – 1 (1 дээди өөредилге чери) 
Авиацияның кол маршалы Б.П. Бугаев аттыг Ульяновскиниң авиация институду.  
Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы тускай сорулгалыг бюджет олуттарын берген дээди өөредилге черлери-биле тускай хүлээп алыышкын дугайында керээлерни чарган.  
2018 чылдың июль 27-ниң хүнү-биле алырга, 56 дээди өөредилге черлеринче абитуриентилерден 1232 билдириишкин кирген. Республиканың хүлээп алыышкын комиссиязы дээди өөредилге черлериниң тускайлаан 731 тускай сорулгалыг бюджет олуттарынче 486 (66 хуу) абитуриентилерни сүмелээн. 486 абитуриентиниң 114-зи дээди эртем чок ажы-төлдүг өг-бүлелерден, оларның 82-зин (71,9 хуузун) сүмелээн. 
Сибирьниң күрүнениң суг транспортунуң университединче, Ыраккы Чөөн чүктүң күрүнениң техниктиг балык ажыл-агый университединче, Томскиниң күрүнениң удуртулга болгаш радиоэлектроника системаларының университединче, Омскиниң күрүнениң техниктиг университединче, «МИСиС» национал шинчилел технологтуг университединче, Д.И. Менделеев аттыг Россияның химия-технологтуг университединче, Красноярскиниң күрүнениң аграр университединче магистратура программалыг 32 олут хостуг арткан.  
56 дээди өөредилге черлеринден 4 дээди өөредилге черлеринче: Приморьениң күрүнениң көдээ ажыл-агый академиязы, В.М. Шукшин аттыг Алтайның күрүнениң гуманитарлыг-педагогика университеди, «МИСиС» национал шинчилел технологтуг университеди, Ыраккы Чөөн чүктүң күрүнениң техниктиг балык ажыл-агый университединче бакалавриат программалыг тускай сорулгалыг бюджет олуттары ажык.
Дээди өөредилге черлериниң сүмелээни баллдарга абитуриентилерниң ЕГЭ баллдарының дүүшпези – бакалавр программазынче олуттарның ажык арткан чылдагааны ол. 
Амгы үеде дээди өөредилге черлеринче сүмелээн абитуриентилерниң кирген дугайында дужаалын манап турар. 
2018 чылдың июль 28-29-та чиигелделиг база тускай бюджет олуттарынче кирген абитурентилерниң дужаалы үнер. 
2018 чылдың август 3-тен 8-ке чедир дээди өөредилге черлериниң бюджеттиг олуттарынче киргеннерниң 1-ги база 2-ги чадазы болур. 
РФ-тиң дээди өөредилге черлеринче дужаап кирип алган абитурентилерниң сөөлгү дужаалы 2018 чылдың август 25-те үнер.

Возврат к списку