Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада сиген кезикчилериниң мөөрейинге Улуг-Хем кожууннуң төлээлери тиилээн

Тывада сиген кезикчилериниң мөөрейинге Улуг-Хем кожууннуң төлээлери тиилээн 31.07.2018
Июль 31-ниң хүнүнге чедир Тывада 5400 тонна сигенни кезип белеткээн. 
Мал чеминиң белеткелинче шупту кожууннар кирген. 1600 тонна сигенни кезип алган Каа-Хем кожуун мурнап турарын, ооң соонда 1400 тонналыг Таңды база 640 тонна сигенниг Чаа-Хөл кожуун чоруп олурарын Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. 
«2018 чылдың тулган сиген кезикчизи» мөөрейге алды кожууннуң коамнадаларын 80 кижи төлээлээн. Бай-Тайга, Кызыл, Таңды, Улуг-Хем, Чаа-Хөл база Чеди-Хөл кожууннар мөөрейге киришкен.  
Агаар бойдус баксырып, долу дүшкен соонда, боттарының тарылга шөлдерин көрүп алыр дээш, маргылдаага Бии-Хем биле Каа-Хем кожууннар киришпезин дыңнаткан.
 Тываның көдээ ажыл-агый база аъш-чем сайыды Эртине Данзы-Белек маргылдааның киржикчилеринге байырны чедирген. Көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлериниң имиджизин көдүрүп, спорттуң чаа экологтуг хевири болур спортчу сиген кезиишкинин хөгжүдер дээш, мөөрейни эрттирип турарын демдеглээн. Мөөрейге тиилээн сиген кезикчилери Курск облазынга эртер XII бүгү-российжи чайгы көдээниң спортчу оюннарынга киржир.
 «2018 чылдың тулган сиген кезикчизи» республика мөөрейин Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы биле Таңды кожуун чагыргазы кады эрттирип, муниципалитеттиң девискээринде сиген кезеринге таарымчалыг черни шилип тыпкан. Маргылдааны дөрт чадага: хол-биле кезеринге эр биле херээжен сиген кезикчилериниң ортузунга, командалыг чарышка база механизастаттынган сиген кезиишкининге шылгап, дүргенин, шынарын, техниказын база кескен шөлүнүң калбаан өөренип көрген.  
Хол-биле сиген кезер маргылдаага эр улус аразынга Кочетов суурдан хуу дузалал ажыл-агыйының баштыңы Карл Дугер үшкү черни, Улуг-Хем кожуундан "Кара-Суг" КБК-ның ажылчыны Алексей Санчат-оол бодунуң чаңыс чер-чурттуу, база-ла "Кара-Суг" КБК-ның ажылчыны Тумен Дамдынга аштыргаш, ийиги черни ээлээн. 
Херээженнер ортузунга мөөрейге база-ла улуг-хемчилер тергиидээн. Чаа-Хөл кожуундан студент Мира Натпит үшкү черни алган. Ийиги черни Улуг-Хемден Лориса Комбу, а бирги черни – Улуг-Хем кожууннуң «Ангорка» МУБ-туң малчыны Сырга Оолакай ээлээн. 
Кызыл кожууннуң «Баян-Кол» МУБ-туң тракторист-механизатору Чойган Когелчик мергежилдиин база дүргенин көргүскеш, механизастаттынганын сиген кезилдезинге үшкү черни алган. Чаа-Хөл кожуун чагыргазында тракторист Аян-оол Сунду ийиги черни ээлээн. Улуг-Хем кожууннуң «Ангорка» МУБ-туң малчыны Николай Оолак кымга-даа аштырбайн, чемпионнаан.  
Эрлер база херээженнер ортузунга база механизастаттынган сиген кезилдезиниң мөөрейинге шылгарааннар алган черлериниң аайы-биле беш, сес база он муң рубль акша шаңналдарынга төлептиг болган.  
Команда аайы-биле маргылдаага Кызыл кожуун үшкү (шаңналы - 8 муң рубль), Чаа-Хөл кожуун ийиги (шаңналы - 10 муң рубль), Улуг-Хем кожуун бирги (шаңналы - 15 муң рубль) черлерни алганнар. 
Оон аңгыда, маргылдаада шылгараан киржикчилерге "Хол-биле сиген кезеринге эки болгаш чараш техника», «Тиилелгеже чүткүл», «Эң идепкейлиг тренер» деп тускай шаңналдарны тывыскан. Чаңгыстың киржикчилериниң, командалар база механизаторлар аразында шупту саннарны каткаш, түңнелдерни үндүрерге, 2018 чылда сиген кезикчилериниң республика маргылдаазынга Улуг-Хем кожуун тиилээн. 
Республика маргылдаазында киржикчилерниң кескен сигени Таңды кожуун чагыргазында арткан. Бо чоокку хүннерде ону кайы тараачын-арат ажыл-агыйынга деткимче кылдыр дамчыдары тодараттынар.

Возврат к списку