Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада уруглар поликлиникаларының база салбырларының материал-техниктиг баазазын сайзырадыр

Тывада уруглар поликлиникаларының база салбырларының материал-техниктиг баазазын сайзырадыр 30.07.2018
Республикада уруглар поликлиникалары биле эмнелге организацияларының поликлиника салбырларының материал-техниктиг баазазын сайзыраңгайжыдып база быжыглаар ажылдар эгелээр.  
Тыва Республиканың Чазаа 2021 чылга чедир санаан күрүне программазын бадылаан. Программаның кол сорулгазы - бирги эмчи-санитарлыг дузаның чедингирин болгаш шынарын бедидер, уруглар поликлиникаларын болгаш поликлиника салбырларын медицина дериг-херекселдери-биле четчелээр, педиатрия албанының профилактика угланыышкынын хөгжүдер, амбулаторлуг звенода хүндүс эмнээр технологияларны киирер, уругларга болгаш ада-иелерге таарымчалыг байдалдарны уруглар поликлиникаларынга база поликлиника салбырларынга тургузар.  
«2018-2020 чылдарда Тыва Республиканың уруглар поликлиниказының база эмнелге организацияларының уруглар поликлиника салбырының материал-техниктиг баазазын хөгжүдери» күрүне программазын ТР-ниң Кадык камгалал яамызы ажылдап кылган. Ону акшаландырарының ниити хемчээли 176 млн. хире рубль. Ол федералдыг, республика бюджеттерден база бюджеттен даштаар дөстерден акша-хөреңги болур. Уругларга эмчи дузазын чогуур деңнелге чорудар дээш, күрүне программазының күүселдези-биле, элээн эргижирээн эмнелге дериг-херекселдерин солуп, четпес чүүлдерни четчелээр. 
2017 чылда Тывада 0-дан 14 хар назылыг уруглар ортузунда 131 189 аараан таварылга бүрүткеттинген. 15-17 харлыг элээдилер ортузунда тыныш аарыглары – бирги черде (37,4 хуу), оон соонда бестер аарыглары (14,6 хуу), берттинери база хораннаныры (9,9 хуу).Сөөлгү чылдарда кадык камгалал хөгжүлдезинче улуг салыышкыннарны салган-даа болза, уруглар поликлиникаларының база эмнелге албан черлериниң уруглар поликлиника салбырларының материал-техниктиг баазазы кошкак.  
Эмчилерниң баш бурунгаар санаашкыны-биле алырга, 2020 чылга чедир программа күүселдези-биле эмнээр чүүлдер хандырылгазын 95 хуу чедирер, поликлиника болгаш салбырларже 0-ден 17 харлыг уругларның профилактиктиг хаара тудуушкуну 41,4 хуу чедер, 2020 чылга чедир чаа төрүттүнген 1000 чаштарның өлүп-хораары 6,6 санга чедир кызырлыр. 
Тывада демографтыг байдал-биле алырга, сөөлгү беш чылда чоннуң саны өскен. 1000 кижи санынга онааштыр 21,8 чаш төрүттүнүп турар, российжи ортумак көргүзүгден 1,9 катап хөй. Сибирь федералдыг округда-даа, чуртта-даа чаштар төрүттүнери-биле Тыва мурнуку черде. Чаштарның болгаш уругларның чок апаары база инвалид болуру – Кадык камгалалының онза хыналдазында. Ведомство реабилитацияның шынары куду дээрзин демдеглээн.
Амгы үеде, Тываның кадык камгалалының күрүне системазының эмнелге организацияларында чеди уруглар поликлиникалары бар: Республиканың уруглар эмнелгезиниң структуразында 3, Барыын-Хемчиктиң кожууннар аразының эмнелге төвүнде 2, А. Балган аттыг Улуг-Хемниң кожууннар аразының эмнелге төвүнде 1 база Кызыл кожууннуң төп эмнелгезинде 1. Арткан эмнелге албан черлеринде уруглар консультациялары ажылдап турар.

Возврат к списку