Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Чемгерикчи инек малым» социал төлевилел боттаныышкынының дугайында медээ

«Чемгерикчи инек малым» социал төлевилел боттаныышкынының дугайында медээ 30.07.2018
Тываның Баштыңының эгелээни «Чемгерикчи инек малым» төлевилелди 2016 чылдан бээр боттандырып турар.  
Ийи чыл дургузунда ооң күүселдезинче 22,9 млн. рубльди тускайлаан: улуг бода мал садып алырынга - 21,7 млн. рубль, мал камгаладырынга - 1,250 млн. рубльди (2016 чылда – 12 915 муң рубль, 2017 чылда - 9250 муң рубль). 
Ийи чыл дургузунда эвээш орулгалыг болгаш хөй ажы-төлдүг 619 өг-бүлелер (2436 уруглар бар) социал деткимче кылдыр бызаалыг инектерни алганнар (2016 чылда – 369 кижи, 2017 чылда – 250 кижи).  
Республиканың кожууннарында өг-бүлелер мал оолдаашкынының үезинде 376 баш чаш бызааны алган: 2016 чылда – 235, 2017 чылда – 141 баш. 2018 чылдың июль 27-ниң хүнү-биле алырга, ийи чыл иштинде ниитизи-биле 402 баш чаш бызааны камгалап алган (2017 чылда – 148 баш бызаа, 2018 чылда –254 баш).  
Кызыл, Барыын-Хемчик, Каа-Хем, Улуг-Хем, Сүт-Хөл кожууннар малдың чаш төлүн камгалап алырынга эки көргүзүглерлиг болза, Тере-Хөл, Бии-Хем кожууннар хожудаан.
2018 чылда төлевилелге киржир 250 өг-бүлеге дээш, республика бюджединде 9,250 млн. рубль түңнүг акшаны көрген.  
Тыва Республиканың Чазаанда «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилелди боттандырар ведомстволар аразында комиссияның 2018 чылдың апрель 5-те протоколу-биле төлевилел киржикчилериниң даңзызын бадылаан.  
2018 чылда төлевилелдиң киржикчилери болур 250 өг-бүлени сайгарып көөрге: Социал төлевилел ниитизи-биле 1338 кижини, ооң иштинде 469 улуг (35,5 хуу), 884 бичии уругларны хаара туткан: долу эвес өг-бүлелерден 31 кижи (12,4 хуу); ажылдап турар кижилер - 164 кижи (35 хуу); инек кажаазы чок - 124 кижи (49,6 хуу); өг-бүлезинде хааглыг, чиик хевирниң туберкулез аарыг кижилиг - 10 кижи (2,13 хуу); ОРВО төлевилел киржикчилиг – 55 өг-бүле (22 хуу); чайгы кадыкшылга лагерьлеринде 83 уруг дыштанып турар (уругларның ниити санындан 9,4 хуу).  
17 муниципалдыг тургузугда база Ак-Довурак хоорайда төлевилел киржикчилеринге 195 кижи бызаалыг инектерни берген. Бызаалыг инектиң өртээ 35 муң рубль. Мал берикчилеринге акша-хөреңгини шилчидери-биле садыг-саарылганың 190 керээзин чарган. 
2018 чылдың киржикчилеринге 121 бызаалыг бода малды дамчыткан: Бай-Тайгада 8 (57,1%), Барыын-Хемчикте 18 (100%), Чөөн-Хемчикте 24 (100%), Каа-Хемде 14 (82.3%), Мөңгүн-Тайгада 1 (16,6%), Өвүрде 1 (8,3%), Бии-Хемде 10 (62,5%), Сүт-Хөлде 12 (85,7%), Тожуда 9 (75%), Улуг-Хемде 5 (25%), Чаа-Хөлде 2 (25%), Чеди-Хөлде 12 (100%), Эрзинде 3 (25%), Ак-Довуракта 2 (100%). 
Кожууннарда ветеринарлыг профилактика ажылдары доозулган, 250 баш бода малды шинчээн.  
Кыжын бызаалыг бир инекке 3 тонна сиген херегин ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. 2016, 2017 чылдарда киржикчилерниң алган бызааларын база 2018 чылда бээр 500 баш малга онааштыр санаарга шупту 4089 тонна (бир өг-бүлеге 4,5 тонна), ооң иштинде 2016 чылда алган малдарга 2214 тонна, 2017 чылда – 1125 тонна, 2018 чылда – 750 тонна мал чеми херек. 
Төлевилел киржикчилеринден 42 кижи чонну ажылга хаара тудар төптүң учедунда турар. 12 кижини доктаамал болгаш түр үениң ажылдарынче хаара туткан, 1 кижи кыска хуусаалыг курска өөренген. 
Муниципалдыг тургузуглар даргалары төлевилелди чедиишкинниг боттандырар дээш:  
- ТР-ниң Чазааның 2016 чылдың март 18-те 88 дугаарлыг доктаалының 1.3 пунктузун күүседири-биле, 2017 чылдың киржикчилери-биле камгаладылга компанияларының аразында керээ чарар ажылдарны организастаар. 
2017 чылда республика бюджединден 250 баш малды камгаладырынга 500,0 муң рубль акшаны чарыгдаан (керээни 1 чылда чарган болгаш, камгаладылга керээзиниң хуусаазы төнген). 
Тайылбыр: п.1.3. 2017 чылда база дараазында чылдарда шилиттинген төлевилел киржикчилеринге бызаалыг инектиң бызаазы 2 хар чеде бергижеге чедир эгидилге чокка дамчыдар, бир эвес ол хунажынның төрүпкенин мал эмчизиниң бижии-биле шынзыдыптар болза, ону эвээш орулгалыг өске өг-бүлеже дамчыдар. 
- амгы үеде кышкы кажаазы чок 26 өг-бүлеге мал кажаазын тудар ажылды организастаар;  
- 2016 чылдан киржип турар төлевилел киржикчилеринге (869 өг-бүлеге) сиген кезер участоктарны тодарадыр, сиген белеткээринге дуза хереглеп турар өг-бүлелерге ажыл чок хамаатыларны азы волонтерларны хаара тудар; 
- төлевилел киржикчилеринге амыдыралдың берге байдалындан үнеринге дузалажыр (тааржыр ажыл тыварынга дузалаар, мергежил чедип алырынга өөредир, өг-бүле кежигүннеринге эмчи дузазын көргүзер, чайын уругларын дыштандырар дээш оон-даа өске).

Возврат к списку