Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага республиканың террорга удур комиссиязының хуралы болуп эрткен

Тывага республиканың террорга удур комиссиязының хуралы болуп эрткен 27.07.2018
Республиканың террорга удур комиссиязының ээлчеглиг хуралынга Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) даргазы К.Даваа, ТР-де федералдыг инспектор Ш. Монгуш болгаш республиканың шеригжиткен структураларының удуртукчулары, кожуун чагыргаларының тус черде айыыл чок чорукту хандырар комиссия кежигүннери киришкен. 
Видеохарылзаа-биле эрткен хуралдың хүн айтырыынга элээн каш айтырыгларны чугаалашкан.  
Тус чер чагырга органнарының националдар база шажыннар аразында хүндүткелдиң идеязын аныяктарга угаадыр талазы-биле хемчеглерни эрттирип турары; Россия Федерациязының Президентизиниң 2012 чылдың июнь 14-те 851 дугаарлыг «Кижиниң, ниитилелдиң болгаш күрүнениң айыыл чок чоруун хандырар талазы-биле хүлээп алган немелде хемчеглерде көрдүнген террорисчи айыылдың деңнелдерин көөр чурум дугайында» чарлыкта айыттынган хемчеглерни боттандырарынга Тыва Республиканың муниципалдыг өөредилгезиниң хүлээп алган хемчеглери база аңаа белени; Сентябрь 3 - террор-биле демиселге удур эп-сеткил каттыштыралгазының хүнүнге тураскааткан ниитилел-политиктиктиг хемчеглерни белеткеп, ону эрттирери; террорга удур база диверсияга удур камгалалдыг категорияда кирип турар Тыва Республиканың чылыг-энергетика комплекизиниң объектилериниң кайы хире белеткелдиин чугаалажып көргеннер.  
Шупту муниципалдыг тургузуглар террорга болгаш экстремизмге удур профилактиктиг ажылдарны тускай бадылаан план езугаар эрттирип турар. Эп-сеткил каттыштырылгазның хүнү, Шагаа база Масленица чоннуң байырлалдары, «Делегей чоннарының фестивалы», «Чоннарның болгаш нацияларның найыралы», «Россия – сен биле мен», «Россия – хөй националдыг чурт» дээн ышкаш хемчеглер аңгы-аңгы чоннарны хаара туткан.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалиттерниң ол талазы-биле ажылынга бодунуң бодалын илереткен: «Чүгле айыыл чок чорук ведомстволарының удуртукчулары эвес, а тускай эксперттер база, амгы үениң Тывазы националдар аразында эп-найыралдың болгаш турум чоруктуң девискээри дээрзин бадыткаан. Карактың шыйыы, кештиң өңү, дыл-домаа, шажын-чүдүлгезинче көрбейн, бот-боттарывысты деткижип, эп-найыралдыг Сибирьниң дошкун байдалында чурттап чоруувус шын. Кандыг-даа ниитилелде тайбыңны болгаш чөпшээрежилгени быжыглаар шудургу ажыл херек. 
Муниципалдыг тургузуглар-биле видеоконференциялыг харылзаа шугумунга террорга удур комиссияның хуралын эрттирдивис.  
Бо хүн республиканың террорга удур комиссиязының ажылынга аныяк-өскен ортузунга чоннарның эп-найыралын быжыглап, чүдүлгелерни хүндүлээринге тус чер чагыргаларының кылып чорудуп турар хемчеглерин сайгарып чугаалаштывыс. Каа-Хем кожуун чагыргазының национал чоннарны каттыштырган орус культура фестивалы дээн ышкаш, эрге-чагыргада чедиишкиннер бар. Чөөн-Хемчик кожууну чай санында «Үстүү-Хүрээ» делегей фестивалын эрттирип турары, эр-хей. Муниципалитеттер бодунуң «онзагайын» тып, олардан арга-дуржулганы алыры чугула. Ындыг хемчеглер дыка улуг ужур-уткалыг. База бир эки чедиишкин — Тывада чоннарның уруглар ассамблеязын тургусканы. Хоорай база көдээ уругларга чайгы дыштанылганың ниити программазы турар ужурлуг дээрим ында. Шажын-чүдүлге организациялары-биле кады ажылдажылга, чурттан үндүр хүрежип турар спортчуларны меге чүдүлгеден камгалаары – ажылдың онза угланыышкыны.  
Шупту муниципалдыг тургузуглар ажылчын болгаш бурунгаар базымче хөөн кирген боор деп бодап тур мен. Республиканың амыдырал-хандырылга объектилерин террордан камгалаарын аңгы чугаалаштывыс» - деп бижээн. Шупту муниципалитеттер террорнуң идеологиязынга удур профилактика программалары болгаш планнары езугаар профилактиктиг ажылдарны чорудуп турарын комиссия дыңнаткан. Өзүп олурар салгалдың патриотчу кижизидилгениң талазы-биле ажылдарда аныяктарның субкультуразынче улуг кичээнгейни углаан. Аныяктарның чаа чогаадыышкынынче хөй-ниитиниң кичээнгейнин углаан фестивальдар болгаш шуулганарга 5 муң ажыг кижи киришкен. Аныяктарга даянып турары таварылга эвес. Специалистерниң бодалы-биле алырга, аныяк кижилер сагыш-сеткил, угаан-медерел, мага-бот болгаш чайгаар өзүлдезиниң онзагайы-биле идеологтуг салдарга дүрген алзыр. Россияда террорга удур идеологияның комплекстиг планы езугаар ниитилел-политиктиг, культура-массалыг хемчеглер эртип турар.

Возврат к списку