Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Мал чемин белеткээр мөөрейже кыйгырган

Мал чемин белеткээр мөөрейже кыйгырган 24.07.2018
2018-2019 чылдың кыжын хүр-менди ажарынга, малдың бир баш санынга-ла 4,0 центнерден эвээш эвес, азы 226,1 муң тонна мал чеми херек. 
«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилеринге кышкы мал чеми кылдыр 4,2 муң тонна сигенни кезип белеткежир ужурлуг:  
2016 чылдың киржикчилеринге – 1575 тонна (киржикчи бүрүзүнге 15 тонна);
 2017 чылдың киржикчилеринге – 1560 тонна (киржикчи бүрүзүнге 15 тонна); 
2017 чылдың киржикчилеринге – 1575 тонна (киржикчи бүрүзүнге 10 тонна). 
Оон аңгыда Каа-Хем, Бии-Хем, Сүт-Хөл база Таңды кожууннарда сүт-бараан фермаларынга 4,2 муң тонна сенажты белеткээри көрдүнген. "Туран" күрүнениң сыын ажыл-агыйлыг бүдүрүлгези 600 тонна сиген, 250 тонна мал чиир тарааны белеткеп, бир мал бажынга 7,5 центнер мал чемин курлавырлаар.
 Бо чылын мал чеминиң белеткелинде 867 трактор, 649 сиген кезер машина, 408 дырбаар херексел, 76 сиген тырый борбактаар техника сиген шөлдеринче үнүп, ниитизи-биле 11 муң хире кижи шалыпчы кампанияга үлүүн киириштирер ужурлуг.  
Бо хүннүң байдалы-биле алырга, сигенниң үнгени чогумчалыг: чамдык черлерде ортумаа-биле 40-50 см чедип турар, а хову черлерде 30 см болза, суг уннары, тайга черлерде 45-40 см бедик. Ындыг болзажок, хөй чылдың сигенниң база тараа баштыгларга дөмей оъттуң бедии 90-120 см чеде бээр болза, кончуг таарымчалыг.  
Июль 23-түң хүнү-биле алырга, республиканың тос кожууну – Чөөн-Хемчикский, Каа-Хем, Кызыл, Бии-Хемский, Таңды, Тожу, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Эрзин, Өвүр мал чеминиң белеткелинче кирген.  
Кожууннарның көдээ ажыл-агый эргелелдериниң көргүзүү-биле алырга, 2812 га черниң сигенин кескеш, 2101 газында сиген-ширбиилди бөлген. Планныг онаалданың 1,1 хуузу азы 2556 тонна мал чемин белеткээн. 1905 тонна чайгаар сиген, 651 тонна тараан сигенни кескен. Ажыл-агыйлар аайы-биле көөрге, көдээ бүдүрүлгелер 504 тоннаны, тараачын-арат ажыл-агыйлар 552 тоннаны, чурттакчы чон 1457 тонна мал чемин курлавырлап алган. Амдыызында сиген кезер 27 бригада 432 кижини хаара туткан. 106 трактор, 105 сиген кезер машина, 50 дырбааштар база 18 тырыкчы херекселди мал чемин белеткээринде ажыглап турар. 
Республика Баштыңы мал чеминиң белеткээринге тергииннерни илередир дээш, мөөрейни чарлаанын сагындыраал. Тиилекчиге МТЗ тракторну тыпсыры көрдүнген. Ынчангаш республика чазаа чонну улуг ишке үлүүн каттыштырып, чарышка идепкейлиг киржиринче кыйгырып тур.

Возврат к списку