Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Президентизи Владимир Путин база РФ-тиң Чазааның Даргазы Дмитрий Медведев Тываның Баштыңынга төрүттүнген хүнү-биле байырны чедиргеннер

Россияның Президентизи Владимир Путин база РФ-тиң Чазааның Даргазы Дмитрий Медведев Тываның Баштыңынга төрүттүнген хүнү-биле байырны чедиргеннер 20.07.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол июль 18-те, төрүттүнген хүнүн таварыштыр, хөй санныг байыр чедириишкиннерин алган. Россияның Президентизи Владимир Владимирович Путинден база РФ-тиң Чазааның Даргазы Дмитрий Анатольевич Медведевден тускай харылзаа дамчыштыр чылыг сөстерни хүлээп алган.  
«Шылгараңгай Баштың Владимир Владимирович Путинниң командазының кежүгүнү, аңаа бердинген дайынчы база идегелдиг сурукчу болуру – меңээ канчаар-даа аажок улуг алдар. Төрүттүнген хүнүмде ооң бодундан чылыг байыр чедириишкинин алыры – меңээ онза харыысалга, мээң төрээннеримге улуг аас-кежик, чаңгыс чер-чуртугларымга өөрүшкү дээрзинге бүзүрээр мен. Хөй националдыг Тываның шупту чурттакчыларының өмүнээзинден бистиң чонувуска чылыг хамаарылгазы база деткип чоруу дээш, Владимир Владимировичиге четтиргеним илереттим! Чылыг чымчак байыр чедириишкиннери дээш РФ-тиң Чазааның Даргазы Дмитрий Анатольевич Медведевке, РФ-тиң камгалал сайыды Сергей Кужугетович Шойгуга, Федерация Чөвүлелиниң Даргазы Валентина Ивановна Матвиенкога, федералдыг яамылар болгаш ведомстволарның ханы хүндүлээрим шупту удуртукчуларынга, губернатор коллегаларымга, Күрүне Думазының депутаттарынга, чаңгыс партийжилеримге, эш-өөрүмге, бодум коллегаларымга, ЦСКА-ың коллективинге, бодумнуң чаңгыс чер-чурттугларымга сеткилим ханызындан четтирдим. Силерниң шупту сөстериңер – мээң чүрээмде. Силерге четтиргеним илередим, мөгейдим» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң бодалдары-биле үлешкен.

Телеграммалар: 
 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! 
Төрүттүнген хүнүңер-биле байыр чедириишкинимни хүлээп ап көрүңер! Силерге быжыг кадыкшылды, чаагай чорукту, салдынган сорулгаңар боттанырын, Россияның чаагай чоруу дээш харыысалгалыг ажыл-ижиңнерге чаа-чаа чедиишкиннерни база бүгүдеге экини күзедим.  
Хүндүткел-биле, Россия Федерациязының Президент Администрациязының удуртукчузу А. Вайно 

 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! 
Төрүттүнген хүнүңер-биле Силерге чүрээм ханызындан байыр чедирип тур мен! Хөй чылдарда быжыг кадыкшылды, хей-аътты, быжыг тура-сорукту, ал-бодунарга болгаш өг-бүлеңерге улуг аас-кежикти күзедим. Россияның чаагай чоруу дээш күш-ажылчы ажыл-чорудулгаңарга коллегаларыңарның бүзүрели, төрээн кижилериңерниң болгаш эш-өөрүңерниң бүгү талалыг деткимчези Силерге күчү-күштү бээр болзун.  
Хүндүткел-биле, Россия Федерациязының Президент Администрациязының удуртукчузунуң бирги оралакчызы С. Кириенко 

 Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! 
 Төрүттүнген хүнүңер-биле байыр чедирип тур мен! Ал-бодуңар база ажыл-агыйжы кайгамчык шынарларыңар, амыдыралчы идепкейлиг туружуңар, профессионал чорууңар - үре-түңнелдиг ажыл-чорудулгаңарның үндезини ол. Сеткилим ханызындан Силерге ада-чурттуң чаагай чоруу дээш салдынган бүгү-ле сорулгаларыңарны боттандырарынга чедиишкиннерни күзедим. Силерге база силерниң чоок кижилерниңерге быжыг кадыкшылды күзедим! 
Хүндүткел-биле, Россия Федерациязының Чазак Даргазының оралакчызы В. Мутко 

 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! 
Силерге төрүттүнген хүнүңер-биле чүрээм ханызындан байыр чедирип тур мен. Тыва Республиканың Баштыңы – Чазак Даргазы албан-дужаалга он ажыг чылдарда ажылдааш, билдилиг болгаш шиитпирлиг, республика айтырыгларын ханы билир, ооң бурунгаар хөгжүлдезиниң талазы-биле комплекстиг айтырыгларны шиитпирлээринге үре-түңнелдерни чедип алыр удуртукчу кылдыр бодуңарны көргүскен силер. Хамаатыларга социал деткимче, транспорт инфраструктуразын база көдээ ажыл-агый адырын сайзыраңгайжыдарынга силерниң кичээнгейлиг хамаарылгаңар улуг хүндүткелди чаалап алган. Российжи күрүнени быжыглаарынга, Тыва Республиканың күш-шыдалын моон-даа соңгаар боттандырарынга Силерниң билиг-мергежилиңер база чүткүл-сорууңар дузалаарынга бүзүрээр мен. Силерге быжыг кадыкшылды, бүгү-ле ажыл-херектериңерге болгаш эгелээшкиннериңерге чедиишкиннерни күзедим. 
Хүндүткел-биле, Россия Федерациязының Федералдыг Хуралының Чөвүлел даргазы В.И. Матвиенко 

 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! 
Төрүттүнген хүнүңер таварыштыр байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер. Чедиишкинниг ажыл-чорудулгаңар база тура-соруктуг күш-ажылыңар ачызында Силерниң регион чаа-чаа төлевилелдерни амыдыралда боттандырып, сайзыраар чаа аргаларны тып, хөгжүп турар. Силерге ам-даа чедиишкиннерни, кадыкшылды болгаш чаагай чорукту сеткилим ханызындан күзедим. Силерге болгаш чоок кижилериңерге тайбыңны, аас-кежикти йөрээдим. 
Россия Федерациязының Президентизиниң дузалакчызы А. Фурсенко. 

 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! 
Төрүттүнген хүнүңер-биле чүрээм ханызындан байыр чедирип тур мен! Россияның чаагай чоруу дээш профессионал ажыл-чорудулгаңарга ам-даа чедиишкиннерни, быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, чаагай чорукту болгаш чедиишкиннерни күзедим.  
Хүндүткел-биле, Россия Федерациязының Чазак Даргазының оралакчызы – Россия Федерациязының Чазак Аппарадының удуртукчузу К. Чуйченко 

 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! 
 Төрүттүнген хүнүңер-биле изиг байыр чедирдим! Силерге кадыкшылды, аас-кежикти, төрээн чурттуң чаагай чоруу дээш үре-түңнелдиг ажылыңарга чедиишкиннерни, планнарыңар боттанырын күзеп тур мен! 
 Россия Федерациязының Чазак Даргазының оралакчызы О. Голодец 

 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! 
 Төрүттүнген хүнүңер-биле байыр чедирдим! Быжыг кадыкшылды, хей-аътты, Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинче угланган харыысалгалыг ажыл-ижиңерге, регионнар аразының кады ажылдажылгазын быжыглаарынга, чоннуң амыдырал байдалын экижидеринге чаа-чаа чедиишкиннерни күзедим. Силерге болгаш Силерниң чоок кижилериңерге эң экини, аас-кежикти, тайбыңны болгаш чаагай чүүлдерни күзедим.
Хүндүткел-биле, Свердловск облазының губернатору Е.В. Куйвашев 

 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич. 
 Төрүттүнген хүнүңер-биле байыр чедирип тур мен. Чурттуң удуртулгазының бүзүрелин болгаш республика чурттакчыларының ортузунда быжыг ат-алдарлыг арга-дургужулгалыг удуртукчу Силерге, төрээн тыва чуртуңарның чаагай чоруу дээш ам-даа шудургу болгаш үре-түңнелдиг ажылды күзедим. Силерге бүзүрээн регионнуң экономиктиг хөгжүлдезинге, Силерниң ханы билиглериңер болгаш мөзү-бүдүжүңер бараан болуп, амыдыралда ужур-дузалыг инфраструктура төлевилелдерин чедиишкинниг боттандырарынга дуза болзун. Силерге болгаш өг-бүлеңерге кадыкшылды болгаш аас-кежикти күзедим. 
 Татарстан Республиканың Президентизи Р.Н. Минниханов 

 - Хүндүткелдиг Шолбан Валерьевич! 
Төрүттүнген хүнүңер таварыштыр сеткилим ханызындан байырны чедирип тур мен! Республика Баштыңы албан-дужаалда харыысалгалыг ажылга ажылдаан чылдарыңарда республиканың күчү-шыдалын быжыглаарынга улуг чедиишкиннерни чедип алган силер. Ооң хөгжүлдезинче угланган чугула айтырыгларны шиитпирлээринге хөй чылдарда ажыл-чорудулгаңар, профессионал мергежилиңер, амыдыралчы идепкейлиг туружуңар, ажыл-ишчиңер-биле бедик ат-алдарны база хүндүткелди чаалап алган талантылыг удуртукчу, чүве эндевес политик силер. Бөгүнде Тываның чечектелип сайзыраарынче угланган чаа төлевилелдерни амыдыралда боттандырып турар силер. Онзагай хүнде Силерге ам-даа чедиишкиннерни болгаш бурунгаарлаашкынны, аас-кежикти, чаа бодалдарыңар болгаш сорулгаңар боттанырын, кадыкшылды, амыр-тайбыңны болгаш улуг аас-кежикти сеткилим ханызындан күзедим. 
 Күрүне Думазының депутады М.Д. Ооржак 

 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! 
Төрүттүнген хүнүңер таварыштыр сеткилим ханызындан чылыг байыр чедириишкинин дамчыдып тур мен! Силерге быжыг кадыкшылды, аас-кежикти, чырык болуушкуннарны, аас-кежиктиг үелерни, сыныш чок тура-сорукту, планнарыңар амыдыралга боттанырын сеткилимден күзедим. Чедиишкин Силерниң бажыңыңарга чырык аалчы бооп чорзун. Силерге болгаш чоок кижилериңерге эң-не чаагай болгаш чырык күзелдерни күзедим. 
 Күрүне Думазының депутады Л.К. Шойгу 

 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! 
Төрүттүнген хүнүңер-биле байыр чедирбишаан, быжыг кадыкшылды, аас-кежикти күзедим. Бо онзагай хүнде Силерге бурунгаар чаа-чаа эгелээшкиннерни күзеп, бүгү-ле чүүлдер чедиишкинниг болурун күзедим. 
 «Чаңгыс демниг Россия» БРПП Дээди Чөвүлелиниң даргазы Б.В. Грызлов 

 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! 
Төрүттүнген хүнүңер-биле байыр чедирип тур мен. Бүгү Россияның болгаш Тыва Республиканың чаагай чоруу дээш үре-түңнелдиг ажылды, тайбыңны, аас-кежикти болгаш быжыг кадыкшылды күзедим. Чаагай үүле-херектер, чедиишкиннер кезээде Силер-биле кады чорзун. 
Хүндүткел-биле, Россия Федерациязының Айыыл чок чорук чөвүлелиниң секретары Н. Патрушев

- Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! 
 Сеткилим ханызындан Силерге байыр чедирип тур мен! Силерге болгаш чоок кижилериңерге каң кадыкшылды, аас-кежикти, амыр-тайбыңны болгаш узун назынны сеткилим ханызындан күзедим
Федералдыг суд приставтар албанының директору – Россия Федерациязының кол суд приставы Д.В. Аристов

 - Хүндүлүг Шолбан Валерьевич!
 Севастопольдуң Чазааның адындан база ал-бодумдан эң-не чылыг байыр чедириишкинин төрүттүнген хүнүңер таварыштыр чедирип тур мен! Профессионал ажыл-чорудулгаңар үезинде, күрүне ужур-уткалыг улуг айтырыгларны дээштиг шиитпирлеп шыдаар харыысалгалыг удуртукчу кылдыр боттарыңарны көргүскен силер. Регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдези-биле холбашкан чугула айтырыгларны болгаш программаларны шиитпирлээринге Силерниң профессионал чорууңар, арга-дуржулгаңар база ханы билииңер Тыва Республиканың Баштыңы албан-дүжүлгеге бөгүнде дыка херек. Бо онзагай хүнде Силерге чүрээм ханызындан улуг хей-аът, тура-сорук болгаш эки чүвеге бүзүрел бүргеп, чедиишкиннериңерниң кезээде чарылбас кезээ болуп чоруурун күзедим. Бүзүрелдиг эш-өөрүңер, бодалдарыңарны билип база үлежип чоруур коллегаларыңар, силерге ынак төрээн болгаш чоок кижилериңер кезээде кады чорзун! Силерге аас-кежикти, быжыг кадыкшылды, өг-бүлеңерге чаагай чорукту күзедим! 
 Севастополь хоорайның губернатору Д.В. Овсянников

Возврат к списку