Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республикада часкы тарылга адакталган

Республикада часкы тарылга адакталган 08.06.2018
Бо хүннүң байдалы-биле, республиканың кожууннарында часкы тарылга ажылдары адакталган. 
Эрткен чылдың бо үезинде 13359 га черни аңдарып, тарылгага белеткээн турган болза, бо хүнде ниитизи-биле 16429 га чер ажыглаттынган. 798,2 км хемчээлдиг арыктарны аштап, 862,8 га черни суггарган. 
6220 га черге тараа культураларын тараан. Ооң 6005 газында кызыл-тасты, 200 газында ак-тарааны, 15 гада суланы тарып, чашкан. 
Бай-Тайга (10 га), Чөөн-Хемчик (70 га), Каа-Хем 285 (га), Бии-Хем (550 га), Таңды (5155 га) база Чаа-Хөл (150 га) тараа тарыыр планнарын 100 хуу күүүсеткен.  
Бай-Тайга, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Бии-Хем база Сүт-Хөл кожууннарның чер ажылдыглары боттарының үезиннерин тараан болза, «Заря агрохолдинг» КХН биле Шаңчыда Г.Д. Олчанмай тараачын-арат ажыл-агыйынга күрүне деткимчезин көргүскен. 4140 га черге тарылганы чорудары-биле 830 тонна үрезинни садып алгаш, тараан.
Республиканың ажыл-агыйлары бо чылын 21476 га черге чаңгыс база хөй чылдыг мал культуралfрын тарааш, 22,5 муң тонна ногаан, хоолулуг сигенни алыр планныг. Бо хүннүң сан-чургайы-биле алгаш көөрге, 11448 га черде тарылганы дооскан, ажылдар ам-даа кидин түлүк. Мал чиир культуралар тарыырынга Чаа-Хөл, Чөөн-Хем, Тес-Хем, Барыын-Хемчик, Сүт-Хөл, Улуг-Хем, Таңды, Бии-Хем кожууннар планныг онаалдазының улуг кезиин күүсеткен. 
Таңды кожуун бо чылын 9154 га шөлге рапс, люцерна, хөй чылдыг сигенни тарыыр планныг. Олар планын амдыызында 54,8 хуу күүседип, 5015,0 га черде тарылганы чоруткан. Ийи дугаар улуг шөлдүг кожуун – Бии-Хем - олар 3595 га чериниң 1946 газында чаңгыс болгаш хөй чылдыг мал чемин олурткан. Сүт-хөлчүлер 2008 га черге мал чемин тарыыр ужурлуг. Амдыызында планын 66,5 хуу күүсеткен. 
Мөңгүн-Тайга, Эрзин, Бай-Тайга, Чеди-Хөл, Каа-Хем кожууннар эң-не хожудаңгайларның санында. Ындыг болзажок, июнь 15-ке чедир тарылганы доозуптар сорулгалыг. Күзүн 6,2 муң тонна тараа дүжүдүн ажаап, келир 2019 чылдың үрезин хереглелинге 5 муң тонна тарааны курлавырлаар. 
Республикада картофель база ногаа культураларын олуртуру ам-даа уламчылап турар. 2905 га черге картофель олуртур планны 96,5 хуу күүседип, 2804,3 гада ону тараан. Он аңгыда 274,6 га черде ногаа аймаан: морковь, согуна, свекла, огурец, помидорну олуртуп, планны 95 хуу күүсеткен.

Возврат к списку