Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның болгаш Моолдуң камгалал сайыттары шериг болгаш шериг-техниктиг кады ажылдажылга айтырыгларын Кызылга чугаалашкан

Россияның болгаш Моолдуң камгалал сайыттары шериг болгаш шериг-техниктиг кады ажылдажылга айтырыгларын Кызылга чугаалашкан 07.06.2018
Кызыл хоорайга болуп эрткен ужуражылга үезинде, Россияның камгалал сайыды, армияның генералы Сергей Шойгу биле Моолдуң камгалал сайыды Нямаагийн Энхболд шериг болгаш шериг-техниктиг кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан.  
«Шериг кады ажылдажылганы хөгжүдеринче кылдынган курлавырны эң-не дээштиг ажыглаарын чүткүлдүүвүс-биле бадыткаар ужурлуг бис. Шериг болгаш шериг-техниктиг адырында чугула айтырыглар талазы-биле санал-оналдар солчулгазын эгелээрин саналдалым» - деп, ужуражылганы ажыдып тура, Сергей Шойгу чугаалаан.  
Кызыл хоорайда эртип турар Хамаарышпас күрүнелер демнежилгезиниң (ХКД) киржикчилери күрүнелерниң камгалал сайыттарының чөвүлел хуралында, хүндүлүг аалчы кылдыр Моолдуң камгалал сайыдын чалаан.  
Чөвүлел хуралынга Моолдан коллега киришкеш, ХКД киржикчилери күрүнелерниң шериг кады ажылдажылгазын быжыглаар талазы-биле чорудуп турар ажылдарын элээн билип алыр аргалыг, деп Сергей Шойгу чугаалаан.  
Российжи шериг ведомствонуң баштыңы, апрельде Москвага ужуражылга үезинде, чедип алган дугуржулга-биле ону боттандырып турарын демдеглээн.  
«Келир үеде кылыр чүүлдеривисти ажыл-чорудулганың ниити планынче кирер ужурлуг бис. Ол планның баш бурунгаар дөзевилелин белеткээн бис. Силерниң үзел-бодалыңар, эдилгеңер-биле, кыска үе дургузунда ону белеткээш, хүлээп ап болур бис, деп бодаар мен» – деп, Сергей Шойгу чугаалаан.
Сергей Шойгунуң үнелээшкини-биле алырга, артканында, шупту кады чорудар хемчеглер «багай эвес, элээн шынарлыг» чоруп турар.  
«Кады өөредилгелерге белеткел чоруп, кадрлар белеткээр талазы-биле улуг ажыл кылдынып турар» - деп, Россияның камгалал сайыды тайылбырлаан.  
Хамаарышпас күрүнелер демнежилгези күрүнелерниң камгалал сайыттарының чөвүлел хуралынче кээр мурнуу чарыында, Кызылдың президент училищезинге Моолдан оолдарны өөредир дугайында шиитпирге атты салганын дыңнаткан.  
«Ам-даа хөгжүп, сайзыраарывыска ол ажыктыг болурунга идегээр мен» – деп Сергей Шойгу чугаалаан. Моолдан шериг делегация, ооң төөгүлүг төрээн черинге келгени онза ужур-уткалыг деп, айыткан.  
Моол делегация Улан-Батор – Улангом (Моол) маршруду-биле ужуткаш, улаштыр Улангомдан Кызылга чедир (450 км) автотранспорт-биле келген. Россия-биле шериг болгаш шериг-техниктиг кады ажылдажылганы ооң чурту ам-даа шапкын хөгжүдерин Нямаагийн Энхболд чугаалаан.  
«Моолдуң Камгалал яамызы, Чепсектиг күштери шериг-техниктиг дузаны көргүскени дээш, Россия Федерациязының шериг ведомствозунга четтиргенин илередип тур» – деп, Нямаагийн Энхболд демдеглээн. Белеткеп каан чаа документилерге атты салган соонда, ийи чурттуң армияларының аразында хамаарылгалар ам-даа улам быжыгарынга идегелин ол илереткен. 
Моолдуң камгалал сайыды, Хамаарышпас күрүнелер демнежилгези күрүнелерниң камгалал сайыттарының чөвүлел хуралынче чалааны дээш, Сергей Шойгуга четтиргенин илереткен. 
«ХКД чурттарының камгалал адырында кады ажылдажылга хөгжүлдезиниң айтырыгларын сайгарып чугаалажыр бо хуралга киржир хүндүлүг аалчы кылдыр чалааны дээш, сеткилим ханызындан өөрүп четтиргенимни илередип тур мен» – деп, Нямаагийн Энхболд чугаалаан. 
Демнежилге күрүнелери-биле кады ажылдажылганың чугулазын ол демдеглээн. «ХКД-де кирбейн-даа турар болзувусса, дыка хөй чүүлдеривис, келир үеже көрүүшкүнүвүс база ниити болганындан, өңнүктеривис-биле кады чоруур ужурлуг бис: кым-биле болурул, канчаар сайзыраарыл дээш, оон-даа өске. Ынчангаш хүндүлүг аалчы-даа кылдыр мында келгенивис, биске дыка улуг ужур-уткалыг» – деп, Моолдуң шериг ведомствозунуң баштыңы демдеглээн. 
Россияның камгалал сайыды бедик эрге-дужаалда база катап томуйлатканы дээш, байырны база чедирген. «Ындыг чугула эрге-дужаалда мындыг партнерлуг, эштиг болуру биске дыка эки-дир – деп, Нямаагийн Энхболд чугаалааш, Сергей Шойгунуң үнелелинге бүрүнү-биле чөпшээрежип тур мен деп демдеглээн: шериг болгаш шериг-техниктиг адырда российжи-моол дугуржулгалар чедип алдынган, «амыдыралда дыка шынарлыг болгаш чедиишкинниг боттанып турар».  
Сергей Шойгуга «Россия биле Моолдуң аразында шагдан бээр туруп келген шериг кады ажылдажылганы хөгжүдер дээн күжениишкини болгаш доктаамал кичээнгейи дээш улуу-биле өөрүп четтиргенин» ол илереткен. 
Моол делегация Кызылче кел чорааш, орук ара, Сергей Шойгунуң төрээн суурунче киргеш, ооң ада-иезиниң чурттап турган бажыңында музейни көргенин Нямаагийн Энхболд сонуургаткан.  
«Дээрги сайыт-биле ужуражылгам түңнелдеринге таарзынып тур мен. Бистиң Чепсектиг күштеривис биле Төп шериг округунуң харылзааларын быжыглаар дээш, ам-даа ажылдаар бис» – деп, Нямаагийн Энхболд демдеглээн.
 Ийи чурттуң камгалал сайыттары Россияның шериг дээди өөредилге черлеринче Моолдуң шериг албанныглар база Кызылда Президентиниң кадет училищезинче кадеттер хүлээп алыышкынын көвүдедирин дугурушкан. 
 РФ-тиң Камгалал яамызы

Возврат к списку