Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Шериг ралли» конкурстуң киржикчилери чедип келген

Тывада «Шериг ралли» конкурстуң киржикчилери чедип келген 30.05.2018
Июнь 3-тен 9 хүннеринде республика девискээринге эртер «Шериг ралли» бүгү-российжи конкурстуң бүгү-армейжи чадазынга белеткел Тывада доозулган. Тускай болгаш чүък автомобильдерин башкарар талазы-биле тулган экипаж маргылдааның түңнелинде илереттинер. Тиилекчилер командазы делегей турниринге Россияны төлээлээр
Бүгү-российжи чадада Төп, Мурнуу, Барыын база Чөөн шериг округтарындан, Соңгу флоттан база Агаар-десант шериглеринден, шупту 6 команда киржир. Конкурска 90 шериг албанныглар киржир ужурлуг. Амгы үеде олар республикада чедип келген, эмчи хыналдазын эртип, харыысалгалыг стартка техниказын белеткеп турар. Төп шериг округунуң командазының составында 55-ки аңгы мото-адыгжы (дагжы) бригаданың алды төлээзи кирген.  
Маргылдааның чадаларынга дүүштүр «Кара-Хаак» даглыг полигонда 104,4-ден 142,6 километр ниити хемчээлдиг орукту туткан. Маргылдаага 30 ажыг техника киржир – 5 санныг «Тигр» куяк машиналар, 5 санныг «КамАЗ» чүък база 5 санныг «Урал» чүък машиналары.  
Тываның чурттакчылары болгаш найысылалдың аалчылары, «Шериг ралли» эрттип турар хүннерде, хоорай төвүнге делгээр шериг техниканы сонуургап болур. Аңаа Т-72 танкыны, БМП-2 чадаг шеригниң дайынчы машиназын, БТР-80 бронетранспортерну, «Нона-СВК» боду чоруур артиллерийжи деригни, «Урал» машинада эптээн «Град» БМ-21 дайынчы машинаны, РЭМ-КЛ септээшкин-эвакуация машиназын, «Тигр» куяк автомобильди тургузар. 
Тускай транспорт аймаан база шериг автомобиль техниказын башкарарынга экипажтың хуу составының мергежилин бедидери; чолаачыларның туруштуг, шиитпирлиг, дидим, тускайлаң болгаш эгелекчи мөзү-бүдүжүн хевирлеп, билиг-мергежилиниң деңнелин бедидери; амгы үениң шериг техниказын көргүзери – «Шериг ралли» конкурстуң сорулгазы.  
Конкурстуң бүгү-российжи чадазының кол хемчеглери:  
Июнь 3-те – Кызылдың Арат шөлүнге байырлыг ажыдыышкын. 
Июнь 4-те – 1-ги маршрут-биле «Чаңгыстың чарыжы» чада; команда бүрүзүнден 4 автомобиль киржир (2 Камаз, 2 Урал). 
Июнь 5-те – 55-ки аңгы мото-адыгжы (дагжы) бригаданың полигонунга «От» чадазы; «Тигр» автомобильдер киржир.  
Июнь 6-да – 2-ги маршрут-биле «Сүрүүшкүннүг чарыш» чада; команда бүрүзүнден 4 автомобиль киржир (2 Камаз, 2 Урал). 
 Июнь 7-де – дараазында чадага белеткел, техниказын хынаары.  
Июнь 8-те – 3-кү маршрут-биле «Командалыг чарыш» чада; 5 автомобильдер командалары шупту киржир. 
 Июнь 9-та – Кызылдың Арат шөлүнге байырлыг хаашкын. 
 2018 чылдан эгелеп, Бүгү-армейжи маргылдаалар алдар аттыг шериг ажылдакчыларының база шериг начальниктериниң адын эдилээрин, тиилекчи командаларга аттыг кубоктарны тыпсырын сагындыраал. 2018 чылдың «Шериг ралли» конкурузу генерал-полковник Алексей Семенович Бурдейныйның (1908 – 1987 гг.) адынга тураскааткан. 
«Шериг ралли» конкурстуң делегей чергелиг чадазы база-ла Тываның девискээринге, 2018 чылдың июль 29-тан август 4-ке чедир эртер.

Возврат к списку