Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле бажыңнар тудуу кидин-түлүк

Тываның найысылалында аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программа-биле бажыңнар тудуу кидин-түлүк 23.05.2018
Бо айның төнчүзүнде Кызыл хоорайның Московская кудумчузунда 30 квартиралыг ийи бажыңны дужаар. Тудуг биле чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы ооң дугайында дыңнаткан. 
Ведомствонуң удуртукчузу Евгений Овсянниковтуң чугаазы-биле алырга, «Субудей» универсалдыг спорт комплекизиниң дужунда чуртталга бажыңнарының чанында бешки база алды тудуглар-дыр. "Орион" кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилел күрүне керээзи езугаар чаңгыс дөзевилелдиг беш каът бажыңнарны туткан. 
"Объектилерниң кол кезээ Московская кудумчузунда. Оларда 642 квартира бар. Ынчангаш ай санында оларны дужаар бис. Майда бешки база алдыгы бажыңнар дужааттынар. "Орион" тудуг компаниязы күрүне керээзи езугаар бодунуң акша-хөреңгизи-биле, аванс төлевири чокка, ажылдарны кылып турарын демдеглезе чогуур. Чуртталга бажыңын дамчыдып турда, хүлээп алган актызынга атты салган соонда, керээде өртектиң 95 хуузу хемчээлдиг төлевирни шилчидип бээр. Күрүне өнчүзүнче чуртталга бажыңнарынга эргени бүрүткээн соонда, керээде айыттынган өртектиң 5 хуузун шилчидер» - деп, тудуг болгаш ЧКА сайыды Евгений Овсянников тайылбырлаан.  
Тудуг организациязы бажыңнар тударындан аңгыда, чоок кавы девискээрни чаагайжыдар: ногаажыдар, асфальтылаан орукту чадар, орук кежиглерин, шөлчүгештерни, дыштанылга черлерин кылыр. Биче хемчээлдиг архитектурлуг хевирлер көстүп келгенин специалистер чугаалаан. Шупту объектилерже чугула коммуникацияны: чылыгны, сугну база чырыкты киирген.  
"Аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле 6 объект бо хүнде туттунуп турар. 5 каът бажыңнарның көвей кезии - 30 квартиралыг, оон аңгыда 255 квартиралыг 9 каът бажыңны база тудуп турар бис. Ында ажылдарның 70 хуузу кылдынган. Бүгү-ле ажылдарда 270 хире кижи хаара туттунган. Ажылчыннарның 60-70 хуузу - тус черниң чурттакчылары. Тываның тудуг техникуму-биле сырый ажылдап турар бис. Автокраннарга, бедик суугуда краннарга студентилер практиказын эрттирип, мергежилин шиңгээткен. Канчаар ажылдаарын өөредип турдувус» - деп, "Орион" КХН-ниң тудуг талазы-биле директору Алексей Козлов тайылбырлаан. 
Июньда хөй квартиралыг дөрт бажыңны – Ангарск бульварында бир, Дружба кудумчузунда үш (№ 26, 28 база 43) дужаарын Тываның тудуг яамызы дыңнаткан. "Ангарский бульвар, 31А,» адрестиг объект 85 хуу белен. Ында тудуг ажылдарын тус черниң "Мегастрой" кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилели чорудуп турар. Ол бажыңда 32 чаңгыс өрээлдиг база 8 ийи өрээлдиг квартиралар бар. Аварийлиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер республиканың адрестиг программазының 2015 чылда күүседир чадазындан 101 хамааты ынаар көжүп кирер. Бажыңны тудар күрүне керээзиниң ниити түңү 48 млн. рубль бичии-ле четпес. Амгы үеде ол бажыңда иштики шеверлел ажылдары чоруп турар.
 "Бригадавыста 7 шеверлекчи бар. Иштики ажылдарже апрель 19-та кирдивис. Малгаштап, саазын шывыгларны чыпшырып тур бис. Бажыңның иштики тургузуу бир онзагай. Чижээ, каътта элээн каш квартирага чук эжиктиг делгем шөлдү тускайлаан. Көжүп келир чурттакчылар бажыңынга камныг болурун, аас-кежиктиг чурттаарын күзээр-дир мен " – деп, шеверлекчи Долаана Донгурак чугаалаан. 
"Суугу" кызыгаарлаттынган ниитилелдиң тудуп турар объектизи 80 хуу белен. Олар база объектизин июньда дужаарлар. Дружба кудумчузунда хөй квартиралыг беш каът бажыңның дугаары - 43. Бажың көскү черде турар болгаш, ында ажыл кайы хире шапкын чоруп турарын хоорайжылар билир. 
"Бажыңның даштын шывары адакталып тур, 1, 2 база 3 дугаар подъездилерниң участоктары арткан. Керамика плиталарны быжыглап тур бис. Иштинде шеверлел ажылдары база чергелештир чоруп турар. 1, 2-ги подъездтер белен. Ам үш дугаар подъездиде келдивис. Ай төнчүзүнге чедир ажылдарны доозуп, июнь эгезинде будуп-чугайлаар, шалаларны, эжиктерни эптээр. Амгы үеде 120 кижи ажылдап турар. 10 хире техника аймаан ажыглап тур бис» - деп, "Суугу" КХН-ниң проравы Буян Сырбыккай тайылбырлаан. 
80 квартиралыг беш каът бажыңның ниити шөлү 4 муң дөрбелчин метр. Ынаар аварийлиг чуртталга фондузундан 2014, 2015, 2016 чылдарда көжүрер турган республика программазының чадазындан 208 кижини киирери планнаттынган.  
"Хамаатылар кажан көжүп кирерин тайылбырлап тур бис. Программа боттаныышкыны-биле көжер чурттакчылар кайда кайы бажыңче көжүп кирерин дыка эки билирлер. Бир эвес айтырыг бар болза, мээң азы оралакчымның хүлээп алыышкынынга кээп болур. Ажыл чурумун сайтыдан азы бистиң яамыдан билип алыр» - деп, Тываның тудуг болгаш ЧКА сайыды Евгений Овсянников чугаалаан.

Возврат к списку