Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Моолдуң камгалал сайыды Н. Энхболд: «Тыва – тоол-дур»

Моолдуң камгалал сайыды Н. Энхболд: «Тыва – тоол-дур» 16.05.2018
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртканы Тываның делегациязы, майның 15-те, Моолдуң Чазааның удуртукчулары-биле ажыл-агыйжы ужуражылгаларны эрттирген.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Моолдуң Чазааның даргазының оралакчызы дээрги О.Энтувхшин, Моолдуң камгалал сайыды Н.Энхболд база Аъш-чем, көдээ ажыл-агый болгаш чиик үлетпүр яамызының Күрүне секретары Д.Энхбат-биле хүннүң ийиги чартыында ужурашкан. 
Моолдуң президентизи Х.Баттулга-биле Шолбан Кара-оолдуң ооң мурнунда дугурушканы садыг-экономиктиг, культурлуг болгаш турисчи керээлерин ам-даа калбартыр оруктарны ужуражылга үезинде сайгарып чугаалашканнар. Оларны күүседирде кызыгаар кежиглерин, каайлы инфраструктуразын, ветеринарлыг болгаш фитосанитарлыг контроль албанын чаагайжыдып база хөгжүдер, кызыгаар таварты транспорт, чүък болгаш пассажирлер эрттирилгезин сайзыраңгайжыдар адырда элээн идепкейлиг кады ажылдап база чаа арга-хевирлерни тывары чугулазын демдеглээн. 
Республика бодунуң талазындан, кожалар-биле ажыл-агыйжы харылзааларны шынарлыг чаа деңнелче үндүрер дээш, дыка хөйнү кылган. «Енисей» федералдыг оруктуң угланыышкынын өскертип, ону «Хандагайты – Боршоо» контроль-хыналда пунктузунче үндүрген. Моол талаже транспорт агымын көвүдедир ол орукту чаартыр болгаш орук кыдыының объектилерин чаагайжыдар ажылдар 2017 чылда-ла эгелээн. 
Оон аңгыда, Тыва бодунуң тамошнязынга кожаларның хереглээни барааннарынга декларация бээр эргени федералдыг эрге-чагыргадан чедип алган.  
Республика Моолдуң кызыгаар аймактарынче ажыл-агый ыяжын болгаш тудуг материалдарын 2018 чылдан эгелеп үндүр сөөртүрүнге белен. Тывада болгаш Енисей Сибириниң регионнарында бүдүрүп турар үлетпүр болгаш аъш-чем аймаан, Кызылдың куш фабриказынының дагаа эъдин болгаш чуургаларын аймактарга садар дугайында губернаторлар-биле дугуржулга бар.  
Моолдуң камгалал сайыды Н. Энхболд Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолду чылыы-биле уткуп алган. «Силерниң-биле амы-хууда таныш болгаш, Моол черге ужуражып турарывыска канчаар-даа аажок өөрүп, Тыва дээрге езулуг тоол-дур деп чугаалаксап тур мен» - деп, ол демдеглээн. Моолдуң камгалал сайыды Тыва Республиканы кажанда-даа деткиирин аазаан.

Возврат к списку