Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ажыл чоруктуң ниити деңнели чыл дургузунда 34 хуу кызырылган

Тывада ажыл чоруктуң ниити деңнели чыл дургузунда 34 хуу кызырылган 11.05.2018
2018 чылдың бирги кварталының төнчүзүнде, Тывада ажыл чок кижилерниң саны 8,2 муң кижиге кызырлып, эрткен чылдың ол үезинге деңнээрге 34 хуу эвээжээн.
ТР-ниң Күш-ажыл яамызының медээзи-биле алырга, чыл бурунгаар республикада ажыл чок кижилерниң саны 23,5 муң чедип турган. А 2018 чылдың апрель 1-ниң байдалы-биле алырга, ол 15,3 муң кижиге кызырылган.
 Ниити ажыл чок чоруктуң эвээжээниниң дугайында шилип тургаш чоруткан шинчилелдер түңнелдери-биле, Тываның чонну ажылга хаара тудар албаннарының ажыл чок деп бүрүткээн кижилериниң саны дүгжүп турар. 2017 чылдың ол-ла үезинге деңнээрге, 2018 чылдың бирги кварталында ол 7,9 хуу кызырлып, 5,4 муң кижи эвээжээн. 
Күш-ажыл яамызы ажыл чок 2,4 муң кижини январь – мартта ажылга хаара тутканын дыңнаткан. Эрткен чылга деңнээрге, ол 1,4 хуу хөй. 800 хире кижини чаа ажыттынган бүдүрүлгелер – «Азимут» беш сылдыстыг аалчылар бажыңы, дааранылга фабриказы, куш фабриказының куш чеми белеткээр салбыры, «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң тараачын-арат ажыл-агыйларында доктаамал ажылдар-биле хандырган. 
Чаа ажылчын олуттарны ажытканы, ажыл чок чоруктуң ниити деңнелин хенертен ынчаар кызырган. 2015 чылдан бээр Тывада чорудуп турар, ажылга албан езузу-биле тургустунганын хынаар компания, ажыл чок чоруктуң санын кызырарынга салдарны берген. Тываның Күш-ажыл яамызы, сөөлгү үш чыл дургузунда, экономика болгаш сайгарлыкчы чорук адырларында чажыт ажылдыг 11,3 муң кижини илереткен. Чүгле 2017 чылда безин, 5 муң хире кижи ажыл берикчилери-биле күш-ажыл керээлерин чарган. 
Тудуг сезону база өске-даа түр үениң ажылдар үезинде, ажыл чок кижилерниң саны албан езузу-биле кызырлырын яамы дыңнаткан. Ооң-биле чергелештир, күш-ажыл төлевириниң кудуку хемчээли өскени-биле, ылаңгыя тудуг, үүрмек садыглаашкын база биче сайгарлыкчы чорук адырында дыка хөй ажыл берикчилери катап база «чажыт» байдалже шилчип болурунга дадагалзап турар.
Специалистерниң санап турары-биле, күш-ажыл төлевириниң кудуку хемчээлин өстүргенинден Тывада «арыг» шалың, соңгу чүк хуузу база өске-даа немелделер-биле кады, 27615 рубльден эвээжевес, а үндүрүглерни тырттып кааптар болза, «холга» эвээш дизе 18 452 рубль хирени алыр ужурлуг. Айда ажылчынынга 10-12 муң хире рубль арыг акшаны төлеп турган биче болгаш ортумак бизнеске ол элээн хөй акша болур болгаш, чок болза ажылдап турар кижилерниң санын кызырар ийикпе азы «чагаа хаптарынга» шалыңны берип эгелээри чадавас деп санап турар.

Возврат к списку