Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Депутат Лидия Волошина Тыва Чазактың отчедунуң дугайында: бистиң республикавысты озалааш черде турар деп бодаар

Депутат Лидия Волошина Тыва Чазактың отчедунуң дугайында: бистиң республикавысты озалааш черде турар деп бодаар 20.04.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга 2017 чылда республика чазааның ажыл-чорудулгазының дугайында отчетту берген. Апрель 19-та, Парламентиниң ээлчеглиг VIII сессиязында, илеткелди кылган. 
Депутаттар регион баштыңының илеткелинге хамаарыштыр бодалын илереткеннер. 
Лидия Волошина, Тываның Дээди Хуралының депутады:  
- Республика Баштыңы Шолбан Валерьевич илеткелде шупту эң кол чүүлдерни чугаалады. 
Бирээде, 2017 чылда чүү кылдынганын: бистиң чедиишкиннеривис-биле чергелештир, чүнү чедир кылбанывысты, кайы адырларда шиитпирлээр кандыг айтырыглар барын. 
Айтырыгларны шиитпирлээр аргаларын, чүнү, канчаар, канчалдыр кылырын чугаалаан. 
Бистиң республиканың чурттакчыларынга чүү, эң кол болгаш чугулал дээрзи солун болду. Кадык камгалалы, өөредилге, үлетпүр, айыыл чок чорук дээш, шупту. «Енисейниң Сибири» чаа төлевилел дугайында база сонуургадым. Бистиң республикавысты ынаар озалааш черде деп бодаар, мурнуу чүкте, кызыгаарда бичии республика-даа болзувусса, бүгү чурт-биле деңге базып, сайзырап турар бис. Бисте база шак-ла ындыг айтырыглар бар, ону шупту регионнар-биле кады таарымчалыг шиитпирлээр. «Енисейниң Сибири» төлевилел бистиң республиканың хөгжүлдезинге чаа идигни бээри чугаажок. Хакасия, Красноярск крайның улуг эки арга-дуржулгалары бар-даа болза, айтырыгларны кады шиитпирлээр чаа аргалар, солун саналдар кирер. Эки, чаа идиг бары дыка онза-дыр. Кажан аэропорттуң эде чаартылгазы доосту бээрге, улуг чүъктүг база ырак ужар самолеттар хондуруп, бистиң республикаже акшаны хаара тудуп эгелээри чайлаш чок. Кызыл-Хандагайты-Боршоо-Урумчи оруун база биле бээр боор. Шын орукта бис. Казахстан республика Кыдатче ол орукту угландырары ажыктыг деп билгеш, ынаар орукту планнаан. Садыг харылзаалары делгемчиир. Ынчангаш ол төлевилелди албан боттандырар дээш туржур бис. Шупту кожа регионнарга, Красноярск крайга-даа, Бурятияга-даа ол улуг ажыктыг. Бистиң республикага экономиктиг ажыктыы база улуг. Экономиктиг айтырыгларывысты шиитпирлээр оруктар дыка хөй. Республика дотациялыг болгаш, ам-даа бурунгаар сайзыраарынга инвестицияларны хаара тудуп, аргаларны тывар апаар. Шупту көргүзүглер талазы-биле, бичии-даа болза, турум байдал бары, ол эки.

Возврат к списку