Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: Чазак Отчеду – удуртулганың шынарынга боттуг сайгарылга кылыр арга

Тываның Баштыңы: Чазак Отчеду – удуртулганың шынарынга боттуг сайгарылга кылыр арга 19.04.2018
Тываның Баштыңы чазактың ажыл-чорудулгазының чыл отчедун Дээди Хуралга илеткээр. 
2017 чылда Тываның Чазааның ажыл-чорудулгазының чыл отчедун парламентиге таныштырар. Тываның шупту яамылар болгаш ведомстволарының киржилгези-биле ажылдап кылган документиге республика Баштыңы Шолбан Кара-оол атты салган. Апрель 19-та депутаттар мурнунга регионнуң баштыңы илеткелди кылыр. 
Чазак отчедунуң төлевилелин бадылаашкынче берген Тываның Чазааның даргазының оралакчызы Александр Брокерттиң чугаазы-биле алырга, документ тургузукчулары бо чылын чаңчыл болу берген адырлар аайындан ойталаан. Күүсекчи эрге-чагырганың мурнады боттандырар өзек угланыышкыны болур чурттакчы чонну ажылга хаара тудуп, орулгаларын көвүдеткен, өөредилге болгаш эмчи ачы-дузаларының шынарын, культура хүрээлиниң байдалын, демографтыг болгаш өске-даа социал көргүзүглерин экижиткен кижи капиталын хөгжүдериниң айтырыы-биле отчет эгелээр. Ол сорулганы чедип алырының аргалары кылдыр экономика, сайгарыкчы чорук, политика адырында эрге-чагырга органнарының өске-даа угланыышкыннарлыг ажыл-чорудулгазы кирген. Ниитилелге болгаш кижиге ооң дээштиг базымнарының шынарынга үнелелди бээр.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кылдынган ажыл дээш документиниң ажылдакчыларынга четтиргенин илереткен. Чаа хевирниң отчеду ооң мурнунда ышкаш медээ бээринден аңгыда, ооң утка-шынарын элээн чиигеткен. Тываның хоойлужудулга ажылдакчыларынга база чурттакчыларынга чазактың ажыл-чорудулгазының түңнелин белеткеп таныштырар ажыл анаа-ла информастыг компания, пиар-акция эвес-тир деп, республика баштыңы демдеглээн. Шупту деңнелдиң күүсекчи эрге-чагыргазы бодунуң ажылының шынарынга ханы сайгарылганы кылыр арга-дыр.  
«Кол сорулга - бодун көргүзеринде эвес, а кошкак болгаш шыырак талаларны хөй-ниити-биле кады сайгарып, ажылдың угланыышкынын эдип-чазап, ажыл-чорудулганы ам-даа экижидер дээш, чылдың чедиишкиннерин болгаш четпестерин үндүрери-дир – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тайылбырлаан. – 2018 чылда чазак отчедунуң төлевилелин сайгарып, боттарынга демдек салырда шүгүмчүлелдиг болгаш шынчы болурунче сайыт коллегаларымны кыйгырдым. Чижээ, республикаже федералдыг инвестицияны хаара тутканының түңнелдерин алыылыңар. 2016 чылга деңнээрге, ниитизи-биле республикаже хөй акша келген. Немелде көскү болгу дег. Ындыг болзажок, кайы удуртукчунуң кандыг үлүг-хууну кииргенин көрээлиңер. Мурнакчылар болгаш хожудаңгайлар көскү. Чазак отчедунуң ниити көргүзүүн ындыг хевирлиг анализтээр бис. Чүгле яамылар болгаш сайыттарның ролюн эвес, а оларның «оралакчыларының», тускай угланыышкынныг эргелелдерниң начальниктеринге чедир, дарга бүрүзүнүң ажылын адышта ышкаш көөр кылдыр. Ачы-хавыяазы-биле түңнелдерни үндүрер апаар».

Возврат к списку