Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агый сайыдының чаа оралакчыларын чаартыкчы ажылдарже кыйгырган

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агый сайыдының чаа оралакчыларын чаартыкчы ажылдарже кыйгырган 19.04.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, бо понедельникте, Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынга чедип, коллектив база көдээ ажыл-агый КУБ-тарының удуртукчулары-биле ужурашкан. 
«Республикавыс аграрлыг, көдээ ажыл-агыйы бистиң чонувустуң үш кезиин ажыл-биле хандырып, чемгерип турар. Москвага федералдыг субсидияларны камгалап тура, ооң дугайында чугаалап турар мен. Бистиң чонувустуң амыдырал-чуртталгазы мал ажыл-агыйында туттунуп, бүдүн өг-бүлелер малы-биле чемненип турарын. Ынчангаш адырның акшаландырыышкынын бичии-даа кызырып болбас. Көдээниң чурттакчыларынга орулга ажылдап алыр аргаларны тургузары - көдээ ажыл-агый яамызының дорт хүлээлгези» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чыылганнарга чугаалаан.  
Көдээ ажыл-агый сайыдының чаа үш оралакчызынга ажылды чаарттып, яамының ажыл-чорудулгазын сайзыраңгайжыдарын дааскан.  
«Төрээн республиказы дээш сеткилинден аарып, чүрээнден ажылдаар херек. Чаа томуйлатканнар ындыг шынарларын көргүзеринге идегеп тур мен. Бир эвес арын-нүүрлүг ажылдавас болза, албан-дужаалдан халбактанган херээ чок. Ажыл чурумун тургузарынга таптыг-ла неделя берип тур мен» - деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.  
Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды Эртине Данзы-Белектиң оралакчыларынга: 1963 чылда төрүттүнген, К.И. Скрябин аттыг Москваның ветеринария академиязын дооскан Оруспай Юрий Делгер-ооловичини; 1991 чылда төрүттүнген, Тываның күрүне университединге агроном эртемни чедип алган, «Саң-хөө болгаш чээли» программазы-биле эде белеткелди эрткен Дун Айдын Чечен-ооловичини; 1976 чылда төрүттүнген, Сибирьниң күрүне албанының академиязынга күрүне болгаш муниципалдыг удуртулга талазы-биле мергежилди чедип алган Алдачи Владимир Николаевичини томуйлаан.  
Көдээ ажыл-агый яамызынга ужуражылгада көдээ бүдүрүлгелер удуртукчулары санал-оналын солушкан. Ооң түңнелинде, көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлериниң арыг черлери, чогуур техниказы база бүдүрүлге технологияларын сагыырынга өске-даа байдалдары барын өөренип көргеш, тараа культураларын тарыыр дээн үнүш ажыл-агыйында субсидияларның чөптүг үлелгезин хандырар деп шиитпирлээн. 
Күрүнениң өнчүзүн база чылдың-на үлеп турар субсидияларны хевээр арттырар дээш, күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгелерин эде тургускан өске регионнарның арга-дуржулгазын өөренип көөр. 
Өнчүнүң аңгы-агы хевирлериниң көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге чиигелделиг чээли курлавырын тускайлаар дугайында дилегниң төлевилелин «Россельхозбанк» АН-ның ТРС-ның директорунуң адынче белеткээр.  
«Ветеринария дугайында» Россия Федерациязының хоойлузунга, күрүнениң ветеринарлыг албан черлериниң дугайында дүрүмнерге даянгаш, республиканың чурттакчылыг черлерин ветеринар специалист-биле хандырарын Тыва Республиканың Ветеринарлыг хайгаарал албаны-биле кады чедип алыр. 
Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы Байбек Монгушка яамының болгаш ведомство иштинде албан черлериниң кадрлар составынга анализти чорудуп, албан-дужаалдарда кижилерниң мергежилинге саналдарны киирер. 
Эде тургузуушкун соонда, республиканың агроүлетпүр комплекизиниң күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгелериниң моон соңгааргы ажыл-чорудулгазының айтырыгларынга хамаарыштыр база катап чыглып, хуралдаар.  
Бо даалгаларның база сорулгаларның күүселдезинге хыналданы хандырар.

Возврат к списку