Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Красноярскиниң экономиктиг форуму-2018-те Тываның эвээш чурттакчылыг болгаш ыраккы суурларын соталыг харылзаа-биле хандырар база ХВОШ тудар талазы-биле инвестиция төлевилелдерин чугаалашкан

Красноярскиниң экономиктиг форуму-2018-те Тываның эвээш чурттакчылыг болгаш ыраккы суурларын соталыг харылзаа-биле хандырар база ХВОШ тудар талазы-биле инвестиция төлевилелдерин чугаалашкан 13.04.2018
Бөгүн Красноярскиниң экономиктиг форумунуң ийиги ажыл хүнү эгелээн. Тыва Республиканың чугаалажыышкын өрээлинде ажыл-агыйжы ужуражылгалар эртип, аңгы-аңгы инвестиция төлевилелдериниң сайгырылгазы уламчылап турар. 
Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы Максим Тунев, республиканың информатизация болгаш харылзаа сайыды Рустам Грицюк, ТР-ниң Садыглажыышкын адырында керээ системазын таарыштырар талазы-биле сайыт Юрий Килижеков олар «Ростелеком» ПАН-ның адырлар шиитпирлериниң талазы-биле вице-президентизи Роман Шульгинов-биле ажылчын ужуражылганы эрттирген. 
Удуртукчулар «Ростелеком» ПАН-ның телекоммуникация инфраструктуразы бар Тыва Республиканың чурттакчылыг суурларында хөгжүлдениң «сөөлгү базымнар» айтырыы артканын, өрегелер болгаш социал объектилерже харылзааның амгы ачы-дузазын киирерин, Россия Федерациязының Президентизиниң Федералдыг Хуралга Айыткалынга даянгаш, республиканың чурттакчылыг пунктуларынче харылзааның волокно-оптиктиг шугумун тудар дугайында айтырыгларны чугаалашкан. 
Тываның Чазааның Даргазының оралакчызы Максим Тунев, көдээ черлерде чурагайның дең эвес чоруун чайладыр база Интернет четкизинде калбак ажыглалды хандырар төлевилелди боттандырар дээш, республиканың 250 кижи чедир чурттакчылыг 13 көдээ суурларынче харылзааның волокно-оптиктиг шугумун тутканын, демдеглээн. Эрзин кожууннуң Качык биле Тожу кожууннуң Ырбан суурларда харылзааның спутник каналы таварыштыр Интернет четкизинче кирери хандырттынган.  
Харылзааның волокно-оптиктиг шугумун туткаш, көдээ чурттакчылыг черлерде хереглекчилерге Интернет четкизинче кирер ачы-дузаның шынарын болгаш чедингирин бедиткен деп, республиканың информатизация болгаш харылзаа сайыды Рустам Грицюк чугаалаан. Харылзааның волокно-оптиктиг шугумун тудар төлевилел боттаныышкыны-биле, регионнуң «Тывасвязьинформ» АН дээш, өске-даа соталыг харылзаа операторлары ажыглап турганы спутник каналдарын солаан. Ооң түңнелинде, республиканың Каа-Хем, Бии-Хем, Чаа-Хөл, Улуг-Хем, Чөөн-Хемчик, Тес-Хем, Таңды кожууннарда ХВОШ магистраль каналының четкизин туткан. База ол ышкаш 7 хире өөредилге организацияларының ооң мурнунда ажыглап турганы аар өртектиг спутник каналдарын секундада 20 Мбит чедир дүрген эрттирер шынарлыг Интернет четкизи-биле солаан. 
Амгы үеде УЦН база ЛПУ каналдары таварыштыр, фемтосот (эвээш күчүлүг баазалыг станциялар) ажыглап тургаш, соталыг харылзааның кезек чамдыызын дуглап болур арга барын, Тывадан делегаттар демдеглээн. Ол соталыг харылзаа чок, эвээш санныг чурттакчылыг суурларның хереглелин хандырыптар. Ындыг алды чер бар: Тарлаг, Терлиг-Хая, Чал-Кежиг, Ак-Чыраа, Качык, Ырбан. 
Информатизация болгаш харылзаа сайыды Тувы Рустам Грицюк «Ростелеком» ПАН-ның вице-президентизи Роман Шульгиновка федералдыг компания социал угланыышкынныг болганда, Тываның суурларынче хөгжүлдезиниң «каш базымын» деткиирин саналдап, а төлевилелди күүсеткеш, өрегелерниң, социал объектилерниң, тус чер бот-башкарылга органнарының Интернет четкизинче кирерин хандырар деп демдеглээн. Республиканың ыраан болгаш чедериниң бергезин, өске регионнарга бодаарга телекоммуникация инфраструктуразының чедир хөгжүвээнин өөренип көргеш, Россияның Президентизиниң айыткалын боттандырар хемчеглер стартын бээр шөл кылдыр Тываны тускайлаар шупту аргаларны өөренип, ылаңгыя Тыва Республиканың 250 кижи чедир чурттакчылыг черлерин дүрген дамчыыр Интернет-биле хандырар арганы көөрүн «Ростелеком» ПАН-ның удуртулгазынга саналдаан. 
«Ростелеком» ПАН-ның адырлар шиитпирлериниң талазы-биле вице-президентизи Роман Шульгинов, компания ол төлевилелдерге киржиринге белен деп дыңнаткаш, ам-даа ажылдаарынга төлевилелдиң паспортун тургузуп, санал-оналды киирерин чугаалаан. «Регионнуң удуртулгазы-биле ажыл-агыйжы харылзаавыс дыка эки. Дыка хөй төлевилелдерни күүседип каапкан бис, республикага чугула херек телекоммуникация инфраструктуразын тургузар ажылдарның ам-даа хөй хемчээлин кылыры мурнувуста» - деп, Роман Шульгинов чугаалаан.

Возврат к списку