Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

XV Красноярскиниң экономиктиг форуму ажылын эгелээн

XV Красноярскиниң экономиктиг форуму ажылын эгелээн 13.04.2018
«Салгал 2030» аныяктар шөлчүгежинден Красноярскиниң экономиктиг форуму-2018 бодунуң ажылын эгелээн.  
Красноярск крайның Аныяктар чазаа биле Россия Федерациязының Хөй-ниити палатазы - ооң организаторлары. Тываны аныяк сайгарлыкчылар, хөй-ниити организацияларының удуртукчулары төлээлээн. Аныяктар шөлчүгежиниң кол өзек темазы «Келир үениң экономиказы»-га хамааржыр. Аныяктарның идепкейжи төлээлери чаа индустрияга хүрээлелди база келир үениң экономиказынга чурагайлыг технологияларны тургузарын аң-аңгы хевирлерге сайгарып, «Business cup» аныяктар кейс-чемпионадын эрттирген. 1000 хире кижи бизнести болгаш келир үениң экономиказын хөгжүдер чаа аргаларны дилеп тывар дээш дебаттарга, дискуссия шөлдеринге, мастер-класстарга киришкен. 
«Тываның аныяк сайгарлыкчылары ындыг хевирлиг хемчеглерге чаа идеяларны болгаш төлевилелдерни шиңгээдип алыр дээш, киржип турар. Бистиң республиканың курлавыры улуг. Тываның Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол келир үениң болгаш экономиканың кол шимчедикчизи - аныяктар деп, шын демдеглээн. Бистиң аныяк сайгарлыкчыларывыс өске регионнардан боттарының коллегалары-биле дорт харылзаа тудуп база арга-дуржулга солчур сорулгалыг» - деп, Россияның үлетпүржүлер болгаш сайгарлыкчылар эвилелиниң регион салбырының күүсекчи директору Шуглур Доржу чугаалаан.
«Енисейниң Сибири» аалчылар зоназында, Тыва Республиканың дугуржулга өрээлинге, элээн каш ужуражылгалар эрткен. Күрүне-хуу кады эштежилге-биле «Кызыл хоорайга хөй талалыг стоматология поликлиниказы» төлевилелди боттандырарда инвесторларның киржир негелделерин сайгарып чугаалашкан. Тыва Республиканың Туризмниң информация төвү биле «Сибвэй Тур» КХН турисчи компанияның аразында коммерциялыг эвес информастыг кады ажылдажылга дугайында дугуржулгада ат салдынган. Туризмни турум сайзырадырынга таарымчалыг байдалдарны тургузар сорулга-биле ажылды кылып турар.
Красноярскиниң «Россия 2018-2024: курлавырны ажыглап тура» экономиктиг форум апрель 12-14 хүннеринде эрттерин сагындыраал. КЭФ-тиң киржикчилери чаа үеде Россия Федерациязының келир үедеги овур-хевирин сайгарып чугаалажырлар. КЭФ үезинде, Красноярск край, Тыва база Хакасияның экономиктиг сонуургалдарын каттыштырган макрорегион «Енисейниң Сибири» төлевилелди таныштырар. Россия Федерациязының Чазаа 2025 чылга чедир, Россияның делгем хөгжүлде стратегиязын боттандырар эге төлевилел кылдыр «Енисейниң Сибирин» көрүп турар. «Енисейниң Сибири» макрорегион төлевилели дөрт улуг төлевилелдиг, ооң бирээзи - «Кызыл-Курагино демир-оруунуң шугумун тудары». 
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва Республикадан делегацияны удуртуп чоруур. Форумнуң ажылында Чазак даргазының оралакчылары Александр Брокерт, Шолбан Хопуя, адырлар сайыттары база албаннар болгаш агентилелдер удуртукчулары база киржип турар.  
Красноярскиниң экономиктиг форуму-2018-те, экономиктиг каттыжыышкын талазы-биле чартык чыл бурунгаар-ла саналдаан «Чаңгыс хемниң уруглары» база «Енисейниң меридианы» ам-на тодараттынып, Красноярск край биле Тывадан уткуй төлевилелдерни сүмелээрин тыва делегацияның төлээлери манап турар.
Красноярскиниң экономиктиг форум үезинде, республиканың болгаш кожа регионнарның экономиктиг хөгжүлдезинге дорт хамааржыр тос дугуржулгага Тыва атты салыр планныг деп, Чазак Даргазының орлакчызы Александр Брокерт чугаалаан. Тываның делегациязы форумнуң программазында кирген 85 хемчегниң 42-зинге: семинарлар, «төгерик столдар», ажыл-агыйжы ужуражылгалар болгаш чугаалажыышкыннарга киржир.
 Республиканың инфраструктура курлавыры чүгле регионнуң бодунга болгаш ийи кожалары: Хакассия биле Красноярск крайның сонуургалдарынга кызыгаарланмайн турары-биле, Тыва форумда сонуургалдыг киржип турар. Бо форумда Тываның аргаларын калбаа-биле таныштырар. Тываның авиа-эжииниң ужудуп-хондурар шөлүн эде чаарткан соонда, Кызыл хоорайда аэропортка делегей чергелиг статусту бээр кедизиниң, Моол биле Кыдатче база бир транспорт коридорун ажыдар Р-257 федералдыг орук дугайында чугааларны база чорудар.

Возврат к списку