Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада өрт айыылының сезонунга белеткел эгелээн

Тывада өрт айыылының сезонунга белеткел эгелээн 04.04.2018 Тывага бооп болур арга-арыг өрттерин өжүреринче 500 ажыг кижини хаара тудар. 
ТР-ниң Арга-Арыг күрүне комитеди республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга өрт айыылынга удур демисежир күштерниң беленин илеткээн. Арга-арыг ажыл-агыйының ажылдакчыларындан аңгыда, арга-арыг участоктарын хөлезилеп алган кижилерни база 200 хире эки турачыларны өрт өжүреринче эвилелдээрин ведомство дыңнаткан. Оон аңгыда кижилерге 150 хире санныг өрт өжүрер болгаш өске-даа техниканы бээр. 
Өрт айыылының үезинде агаардан арга-арыгга таңныылдаашкынны чорудар. Ан-2 биле МИ-8и вертолетка кудар кывар-чаар чүүлдү камнаарынга база ужударынга чоок болур кылдыр арга-арыг кыдыында черлерни шилип алган. Шак ындыг черге Шагаан-Арыг хоорай база Сарыг-Сеп биле Тоора-Хем суурлар хамааржыр. Арга-арыг авиациязының ажылын чорударынга немелде садыглаашкынны эрттирген соонда, агаар бөлүүн ийи вертолет-биле быжыглаан. 
Амгы үеде күрүнениң арга-арыг комитеди өртчү десантниктер, командалыг штаб өөредилгезинче кичээнгейни угландырган, ол ышкаш чон ортузунда тайылбыр ажылын чорудуп турар. Арга-арыг камгалалының ажылдакчылары арга-арыг чоогунда суурларда 2026 өрегелерни кезип, 5611 хуудустарны болгаш сагындырыгларын тараткан. 
Арга-арыг чоогунда арат ажыл-агыйларынга хамаарыштыр сагындырыглыг хемчеглерни чорударынче онза кичээнгейни салган. ТР-ниң күрүнениң арга-арыг комитеди 200 ажыг араттар-биле арга-арыг фондузунуң черлеринге өртке удур айыыл чок чоруктуң дүрүмнерин сагыыр, көдээ ажыл-агый артынчыларын өрттетпес дугайында керээлерни чарган. 
Эрткен чылдың кичээндириин өөренип көргеш, арга-арыг ведомствозу бо чылын арга-арыг инспекторларының санын 49 кижиге көвүдеткен. Өрт айыылының сезонунда «хол» чедишпес айтырыг ниити байдалды шиитпирлеп шыдавас. Ынчангаш хөй-ниити инспекторларының одуруунче эки турачыларны хаара тудар ажылды комитет эгелээн. Өрт айыылының үезинде өрттерни болдурбас, онза чурумнуң үрекчилерин илеретпишаан, өске-даа даалгаларны күүседир дээш 96 кижи хөй-ниитиниң арга-арыг инспекциязының одуруунда апрельдиң 3-ке чедир кирген.
 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол арга-арыг камгалакчыларының ажылын чугаалап тура, арга-арыг өрттериниң санын эвээжедирде чурттакчыларның талазындан дыка хөй чүве хамааржырын айыткан. «Шыны-биле чугаалаалыңар: хөй кезиинде боттарывыстың оваарымча азы харыысалга чок болганывыстан, арга-арыг азы хову өрттериниң өөскүп үнеринге чылдагаанны тургузуп турар бис. Кижи бүрүзү кыштан шылап, агаар-бойдусче үнгеш, эът шиштеп чип, дыштаныксап турары билдигир. Чамдыкта ол дээш, кайы хире аар өртек-биле ону төлеп турарывысты утпаалыңар. Өрттер өжүрген чарыгдалдар дугайында эвес, а кижиниң амы-тынының дугайында чугаалап тур мен. Амы-тынын база кадыкшылын артынга каггаш, өрт-биле демисежир албан хүлээлгезиниң аайы-биле чылдың-на ажылдап турар кижилерге артык шаптараазыннар тургуспайн, айыылдыг үени манап эрттириптериңерге бүзүрээр мен» - деп, ол бодунуң блогу таварыштыр чаңгыс чер-чурттугларынга сагындырган.

Возврат к списку