Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Крсноярскиниң экономиктиг шуулганының бүдүүзүнде: регионнар аразында түңнел чок чижилгени «Енисей Сибири» төлевилел чайладыр»

Тываның Баштыңы Крсноярскиниң экономиктиг шуулганының бүдүүзүнде: регионнар аразында түңнел чок чижилгени «Енисей Сибири» төлевилел чайладыр» 03.04.2018
Красноярск край, Тыва база Хакасияның тургузуп турары «Енисей Сибири» экономиктиг макрорегионнуң кол төлевилелдериниң бирээзи Кызыл-Курагино демир-оруунуң тудуу болур деп, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол санап турар. 
Чаңгыс аай транспорт инфраструктуразын хөгжүдер талазы-биле планнаан шупту сорулгаларның бирги ээлчээнде, Кызыл – Курагино демир-оруунуң тудуу турар. Ам болур Красноярскиниң экономиктиг шуулганында «Енисей Сибири» төлевилелдиң таныштырылгазын белеткээн үш регионнуң экономика сайыттары ажылчын байдалда ужуражып тура, 2018 чылдың күзүнүнде Транссибтиң тыва адырының тудуу шапкынчыырын айыткан. 
«Ол орук чокта, чаңгыс макрорегионну тургузар дугайында чугаалаары болдунмас. "Енисей Сибиринде» демир-орук төлевилелиниң ужур-дузазының талазы-биле ол, Сибирьниң экономиктиг делгеминде, чүгле Тывага ажыктыг эвес. Макрорегионнуң кол сорулгазы – Азия, ылаңгыя Кыдат Улус Республика-биле даштыкы экономиктиг харылзааларны хандырары. Ол талазы-биле алырга, кызыгаар черде Тыва «Енисей Сибириниң» иштики хөгжүлдезиниң кол угланыышкынының бирээзи болуп, Азия-Оожум океан регионунда российжи садыг шимчээшкининде элээн эптиг эжик апаар» - деп, Шолбан Кара-оол санаан. 
Тываның Баштыңы «Енисей Сибирин» тургусканы, бир талазында, чурттуң экономиказында бодунуң туружун ээлээр арганы макрорегионга бээр, а өске талазында – эвилелдиң киржикчилеринге экономика угланыышкынында эптиг турушту хандырарын чугаалаан.
 «Бүгү Россия иштинге ниитизи-биле база регион бүрүзүнге аңгы көдүрлүрүнге бо хүнде шаптыктап турар регионнар аразында үре-түңнел чок чижилгени ооң-биле чайладып алырывыс-биле ол эптиг. Делегей рыногунда чижип шыдаар кылдыр, бизнести мөөңнеп, эът болбаазырадыр адырда бүдүрүлгелерге каттыжып алыр байдалды тургузар херек. Оон аңгыда «Енисей Сибири" кайыже хөй күштү, инвестицияларны углаар база күш-ажылчы курлавырлар адырын чиге башкарар аргалыг» - деп, регионнуң баштыңы демдеглээн.
Апрельдиң 12-14 хүннеринде, «Россия 2018-2024: курлавырны боттандырып тура» Красноярскиниң экономиктиг шуулганы болуп эрттерин сагындыраал. Аңаа КЭШ кежигүннери «Енисей Сибири» макрорегионну тургускан ажылчын планны албан езузу-биле таныштырар.

Возврат к списку