Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның аңныыр ажыл-агый чөвүлели куштар база хүрең адыглар аңнаар хуусааны доктааткан

Тываның аңныыр ажыл-агый чөвүлели куштар база хүрең адыглар аңнаар хуусааны доктааткан 29.03.2018
Тываның Аңныыр ажыл-агый чөвүлелиниң хуралынга куштарны болгаш хүрең адыгны чазын аңнаар үезин эгелээр дугайында айтырыгны чугаалашкан. 
Апрельдиң үшкү субботазындан эгелеп, он хонук дургузунда куштарны аңнаар үени доктааткан. Ол дээрге апрельдиң 21-ден 30-ге чедир хүннер-дир. ТР-ниң Чазааның доктаалы-биле чеже кушту адып болурун айыткан. Апрельдиң 10-дан июнь 8-ке чедир Тываның девискээринде хүрең адыгны аңнаарынга чөпшээрелди чөвүлел берген. 
Эрткен чылын Тываның аңныыр хайгааралының күрүне комитеди 651 кара-куш, 1502 күртү, 23 достак-чаак, 320 өдүрек адар 478 чөпшээрелди берип, чыылда болгаш күрүне үндүдү кылдыр 405 муң ажыг рубльди киирген. Берген чөпшээрел-биле 177 кара-кушту (27%), 255 күртүнү (17%), 187 өдүректи (58%) аткан. 
Республикада кара-куш биле күртүнүң саны доктаамал дээрзин специалистер дыңнаткан. 2010 чылда Тывада 51 муң хире кара-куш барын санаан болза, 2017 чылда ол 73 муң четкен. Сөөлгү чеди чылда күртүнүң саны 4,5 катап көвүдеп, 317 муң чеде берген. Үндүрүг чыылдазын база күрүне үндүдүн төлээш, бо куштарны аңнап болурун ведомство сагындырган. 
Аңныыр хайгааралының күрүне комитединден чөпшээрел алырының, тывыштың санының база аңнаарынга чөпшээрээн аргаларның дугайында долу тайылбырны ап болур. Аңныыр ажыл-агый чөвүлелиниң кежигүннериниң сүмелээни-биле, Аңныыр хайгааралының күрүне комитединиң ажылдакчылары куштар болгаш адыг аңнаарынга чөпшээрелди берип тура, арга-арыгга база аңнаар өске-даа черлерге чорааш, өрт айыылынга удур дүрүмнерни шыңгыы сагыырын база катап сагындырып турар. Өртке удур онза байдалды киирген таварылгада, аңнаашкынны соксадып болурун аңчыларга таныштырар. 
Агаар-бойдустуң баш бурунгаар дыңнадыышкыны-биле алырга, өртке удур таарымчалыг үе. Агаарның ортумак температуразы +9° - +15 ° болур. Бир эвес өрт айыылы тургустунуп келзе, аңнаарынга кызыгаарлаашкынны киирер ийикпе азы соксадыр.  
Аңныыр ажыл-агый чөвүлели 2014 чылда тургустунганын сагындыраал. Тыва Республиканың Баштыңының чанында, доктаамал ажылдыг чөвүлел органы болур болгаш, аңнаашкынны база аңныыр ажыл-агыйын хөгжүдер, республика девискээринде аңныыр курлавырларын камгалаар база чөптүг ажыглаар талазы-биле арга-сүмелерни берип турар.

Возврат к списку