Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Социал картофель» адрестиг төлевилелди 2018 чылда база уламчылаар

 «Социал картофель» адрестиг төлевилелди 2018 чылда база уламчылаар 23.03.2018
Республика бюджединде ол сорулгага бо чылын 1 млн. 100 муң рубль көрдүнген, төлевилелге эвээш орулгалыг 2587 өг-бүле киржир.
“Социал картофель” төлевилел көдээ черлерде огород ажылын катап «оттурган». Өг-бүле бүрүзүнге 25 кг картофель база борбак согуна, свекла, редис, морковь, укроп, петрушка, салат бүрүзү дээш, өске-даа ногаа үрезиннерин үлээр.  
2015 чылда, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналы-биле эгелээн «Социал картофель» төлевилел суурларда огород ажылын хөгжүдер улуг ажылдың кезии болур. Губернатор төлевилелин чер-черлерде деткээн, чамдык муниципалитеттер бодунуң акша-хөреңгизи-биле социал дуза алыкчыларының санын бо хүннерде көвүдеткенин сагындыраал. Эвээш орулгалыг өг-бүлелер 25 кг картофель болгаш ногаа аймааның үрезиннерин социал деткимчеге алыр. Төлевилел боттаныышкынынче үш чыл иштинде 2,7 млн. рубльди чарыгдаан, 24100 ажы-төлдүг 8067 өг-бүле социал дузаны алган.
Төлевилелдиң кол сорулгазы - өг-бүлелерниң күш-ажылчы күчү-шыдалын боттандырып, хамаатыларның социал харыысалгазының деңнелин бедидип, өг-бүле бодунуң бүдүрген аъш-чеми-биле хандырттынарын, өг-бүлелерни күш-ажылче хаара тудуп, хууда дузалал ажыл-агыйын тургузуп база калбартырын чедип ап, амыдыралдың берге байдалындан өг-бүлелерни уштуурунга идигни бээрин сагындыраал. 
Төлевилелдиң база бир кол сорулгазы - өг-бүлелерниң чемненилгезиниң шынарын экижидери болур. Төлевилел киржикчилериниң берген медээлеринден алгаш көөрге, үш чылда 690,6 тонна картофельдиң, 184,023 тонна ногаа аймааның дүжүдүн алган. Чижээ, эрткен чылын Кызыл хоорай, Чөөн-Хемчик, Чаа-Хөл, Барыын-Хемчик, Кызыл база Сүт-Хөл кожууннарда өг-бүлелер картофельдиң чаагай дүжүдүн алган. Дыка хөй өг-бүлелер бир шоодай картофель үрезини олурткаш, 6-7 шоодай «ийиги хлебти» ажаап алган.
Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы.

Возврат к списку