Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы биле Сибирьниң генерация компаниязының чиңгине директору Кызылда чаа объектилерге чылыгны кожарын хандырар деп дугурушкан

Тываның Баштыңы биле Сибирьниң генерация компаниязының чиңгине директору Кызылда чаа объектилерге чылыгны кожарын хандырар деп дугурушкан 16.03.2018
Тыва Республиканың Чазаа биле Сибирьниң генерация компаниязының аразында күштүг бооп турар дугуржулгалар Кызылдың чылыг-биле хандырылгазының системазы он чыл бурунгаар турум болурунуң курлавырын тургускан. Тываның Баштыңы биле Сибирьниң генерация компаниязының директору Михаил Кузнецов бо неделяда республиканың найысылалынга болган ужуражыышкында кады ажылдажылганың түңнелдерин болгаш моон соңгааргы планнарны сайгарып чугаалашканнар.  
Кызылдың чылыг-энергетика төвүнден чылыг хандырылгазынга чаа объектилерни кожарының чедингирин хандырары – айыттынган хуусаазында шиитпирлээр айтырыгларның бирээзи ол. 
Чаа хереглекчилерни кожары-биле, чылыг хандырылгазының күчү-күжүнүң курлавырларын тургусканы, чылыг хандырылгазының бүзүрелдиин болгаш камналгалыын бедиткени – бо бүгү Сибирьниң тургузукчу компаниязы биле республиканың эрге-чагыргазының үш чыл кады ажылдажылганың кол-кол чедиишкиннери. 2015 чылда регион биле компанияның аразында Кызылдың чылыг хандырылга системазын сайзырадыр талазы-биле дугуржулгага ат салдынган турган. Тываның баштыңы Шолбан Кара-оол биле Сибирьниң генерация компаниязының чиңгине директору Михаил Козловтуң аразында 2016 чылдың төнчүзүнде дугурушкан ол чүүл Кызылдың чылыг-энергетика төвүнүң энергетиктериниң бо чоокку каш чылдарда ажылының кол-кол угланыышкыннарын тодараткан. 
Кызылдың ЧЭТ-ке кожарының өртээн хереглекчилерге чавызадыр сорулга-биле, хоорайның чылыг хандырылга системазын элээн бедик ажыглал көргүзүглерлиг чаа температура графигинче шилчидериниң талазы-биле энергетиктер эң улуг хемчээлдиг ажылды чорудар апаар. Кызылдың чылыг-энергетика төвүнүң директору Андрей Троцанның чугаазы-биле алырга, ол ажылда кол бергедээшкин – чылыг энергиязының бүдүрүкчүлери биле хереглекчилерниң чаа температура режиминче чоорту шилчиирин чедип алыры. Ону боттандырарынга эрге-чагырганың деткимче, дузазы база хоорайның болгаш энергетиктерниң демниг ажылы негеттинер. Хоорайның чылыг хандырылга системазы ажылдың чаа хевиринче келир одалга сезонунда кирер. 
Регионнуң Баштыңы Шолбан Кара-оол үре-түңнелдиг кады ажылдажылгазы болгаш республиканың найысылалын үзүктел чок чылыг-биле хандырганы дээш энергетиктерге өөрүп четтиргенин илереткен. Кызылдың чылыг хандырар системазын сайзыраңгайжыдар ажылды ам-даа уламчылаарын Сибирьниң генерация компаниязының чиңгине директору аазаан.

Возврат к списку