Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның хөй-ниитичилерин президент грантыларынга чагыглар белеткээриниң нарын чүүлдеринге өөреткен

Тываның хөй-ниитичилерин президент грантыларынга чагыглар белеткээриниң нарын чүүлдеринге өөреткен 16.03.2018
«Волонтерлар шимчээшкининде кижилер халас ажылдап-даа турар болза, ооң хөгжүлдезинге дөмей-ле акша херек – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол санап турар. – Боттарының баштарын, холдарын болгаш күжүн чидиг социал айтырыгларны шиитпирлээринге саналдап турар хамааты инициативаларны болгаш коммерсиялыг эвес каттыжыышкыннарны бис бодувустуң Тывавыска деткиирин кызып турар бис. Чылдың-на 15-17 хире ындыг төлевилел республика күсели-биле грантыларны ап турар. Оларның хемчээли улуг эвес, 150 муң рубль чедир, ынчалза-даа инвалидтерге, кадыы кошкак уругларга, чуртталгазының байдалы берге кижилерге болгаш чаңгыс чер-чурттугларынга дузалаары-биле холбашкан боттарының күзелдерин боттандырарынче чүткүлдүг кижилер тыптып кээп турар. Ындыг организацияларның ажыл-чорудулгазының шөлүн алгыдар, оларның угланыышкыннарын аңгы-аңгы аргалар-биле көвүдедир ужурлуг бис, чүге дээрге чидиг социал айтырыглар эвээш эвес».
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң бодалы-биле алырга, боттарының сорулгаларын боттандырарынга кайгамчык арганы хөй-ниити организацияларга Президент грантыларының фондузу берип турар. Президент фондузунуң акша-хөреңгизи дээш канчаар туржуп болурунга коммерсиялыг эвес хөй-ниити организацияларын өөредир, арга-сүмени бээр дээш, бодунуң эш-өөрү-биле Тывада чедип келген фондунуң төлээзи Иннокентий Дементьев-биле республиканың удуртукчузу чоокку хүннерде чугаалашкан.
«Ол кончуг улуг акша-хөреңги-дир – чылда 8 миллиард рубльден хөй. Коммерсиялыг эвес хөй-ниити организацияларынга ол улуг арга-дыр, а олар бисте эвээш эвес, 400 хире организациялар. Чүткүлдүг болуңар. Фонду кандыг-даа буянныг идеяларга кезээде ажык» — деп, республиканың баштыңы бодунуң чаңгыс чер-чурттугларынга сүмелээн.
 Өөредилге биле культурадан эгелээш, спорт болгаш аныяктар база социал политикага чедир чуртталга ажыл-чорудулгазының шупту адырларын хаара туткан 13 угланыышкыннарга төлевилелдерни боттандырарынга ийи конкурсту эрттирер, оларның түңнелдери-биле коммерсиялыг эвес болгаш күрүнении эвес организацияларга грантыларны үндүрүп бээр даалганы Фондуга Россияның Президентизи 2018 чылда бодунуң айтыышкыны-биле берген. 2018 чылда президент грантыларынче чагыг документациязын белеткеп тура, Хөй-ниити палатазы база Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы-биле кады Тыва Республиканың Чазаа социал төлевилелдер боттандырыышкынга Россияның Президентизиниң грантызын канчаар алырынга өөредиглиг семинарны организастап эрттирген.  
Хемчегни практиктиг кичээлдер хевиринге организастаан болгаш аңаа ажыл-чорудулганың аңгы-аңгы адырларындан 200 ажыг дыңнакчыны хаара туткан. Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының даргазының оралакчызы Эльвира Лифанова удуртуп эрттирген.
Төлевилелдиң календарь планын тургузарының, сорулгаларның, түңнелдерниң, төлевилелдиң кол хыналда чүүлдериниң айтырыгларынга ол доктааган, оон аңгыда, президентиниң грантызынга төлевилелди бижииринге херек шупту информация бөгүн бар, ынчалза-даа өске хөй-ниити организацияларның арга-дуржулгазы кажан-даа артык эвес боорун база демдеглээн. 
«Бөгүн мында чүгле боттарының төлевилелдерин боттандырарынга белеткенип турар чүгле коммерсиялыг эвес хөй-ниити организациялары эвес, Тываның чурттакчыларынга ажыктыг төлевилелдери болгаш инициативалары-биле боттарын көргүскен, сагыш-сеткили буянныг, идепкейлиг кижилер чыглып келген-дир. Республикада, кожуунда азы суурда бир-ле чүвени экижидир өскертир күзел бар болза, шупту чүве боду бүде бээр азы өске кижилер бистиң орнувуска өскертип кааптар деп манап орбас болза, хөй-ниити организациялар деткимче алырынга дузалыг арга – президент грантыларының системазы-дыр» – деп, Эльвира Лифанова демдеглээн.  
Президент грантыларының фондузунуң чиңгине директорунуң оралакчызы Иннокентий Дементьев семинарның киржикчилериниң мурнунга кол медээни берген. Конкурска киржириниң дугайында боттарының чагыгларынга коммерсиялыг эвес организацияларның кылып турар эң нептереңгей чазыгларын Президент грантыларының фондузунуң эксперти элээн тодаргайы-биле семинарның төнчүзүнде тайылбырлаан.

Возврат к списку