Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы соңгулда хүнүнүң бүдүүзү неделяда кол айтырыг – хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун хандырары деп айыткан

Тываның Баштыңы соңгулда хүнүнүң бүдүүзү неделяда кол айтырыг – хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун хандырары деп айыткан 13.03.2018
Россия Федерациязының Президент соңгулдаларының бүдүүзү неделяда регионнуң амыдырал-хандырылгазын харыылап турар Тываның шупту структуралары болгаш бүдүрүлгелери шыңгыы чурум-биле ажылдаар.  
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ведомстволар болгаш тус чер чагырга удуртукчулары-биле эрттирген хуралда кожууннарда амгы байдал дугайында илеткелди дыңнап, бадылаашкын хүнүнге белеткел-биле холбаалыг тодаргай сорулгаларны айыткан.
Соңгулда кампаниязын эрттиреринге онза харыысалга күрүнениң эрге-чагырга органнарынга онаажырын ол демдеглээн. Ынчангаш республиканың чазаа база тус чер бот-башкарылгазы кампанияның организастыг кезээнден соңгулдалар түңнелдеринде хоойлуга дүүшпес чигзинчиг чүүлдер таварышса, ону уштур дээш шупту хемчеглерни алыр ужурлуг.
«Бо неделяда бүгү чурт база бистиң республика чоокку чылдарда бистиң келир үевисти тодараткан политиктиг болуушкунга киржир. Ол дээрге РФ-тиң Президент соңгулдалары-дыр. Бүгү деңнелде эрге-чагырганың дорт хүлээлгези – бо неделя база бадылаашкын хүнү тайбың болгаш төлептиг эрттерин хандырары. Соңгукчулар хостуг эргезин ажыглап конститусчу хүлээлгезин шаптараазын чок күүседиринге шупту байдалдарны тургузар. Аңаа чаа азы өске чүү-даа херек чок. Хүн бүрүде, бодувустуң-на кылып турар ажылывысты ийи катап кичээнгейлиг кылыр херек. Энергетиктер, коммуналчылар, транспортчулар, полицейжилер, эмчилер, орукчулар, озал-ондак чайладыкчылары, даргалар – ол хүннерде силерден төлептиг болгаш демниг ажыл-ишти манап тур мен. Республиканы медерелдиг болгаш хоойлу езугаар шилилдеден чүү-даа чардыктырбазын дээш, шуптузун кылыр херек» - деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.  
Чазак даргазы хөй-ниитиниң айыыл чок чоруу база корум-чурум айтырыы кичээнгейде кол угланыышкыннарның бирээзи деп айыткан. Республика баштыңы, ийи ай бурунгаар Тывада албан-хүлээлгезинче кирген, ТР-ниң иштики херектер сайыды Александр Щурнуң ажылынга идепкейин болгаш чаа арга-хевирлерин онзалап демдеглээн. Полицияда эки талаже өскелиишкиннерни быжыглап, ону сайзырадырынга чагырга даргаларындан база хөй-ниитиден, тус черлерден элээн идпекейжи деткимче херек болуп турар. Шолбан Кара-оол муниципалдыг звенонуң удуртулгазындан корум-чурум камгалакчылары-биле, ылаңгыя социал айыылдыг бөлүктер - учетта турар кижилер, чедимче чок өг-бүлелер, алкоголизм база наркоманиядан аарааннар, берге элээдилер-биле ажылды организастаарда элээн сырый ажылдаарын негээн.

Возврат к списку