Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага «Шериг авточарыш» болуп эртер

Тывага «Шериг авточарыш» болуп эртер 27.02.2018
 Бо чай Тывага изиг болуру чугаажок. Улустар аразының шериг оюннары-2018-тиң элээн каш хемчеглерин база «Шериг авточарыш» бүгү-армейжи маргылдааларның шилилде чадазын эрттирер чер кылдыр бистиң регионну шилип алган. Ведомство шериг машиналар чарыштырар орукту амдыызында тодаратпаан бол, демдеглеп алган черлери бар.  
— 2018 чылда Тыва Республиканың девискээринге «Шериг авточарыш» маргылдааны эрттирер — деп, Россияның Камгалал яамызының Кол бронетанк эргелелиниң Автотранспорт эргелелиниң начальниги, полковник Дмитрий Настоящий регионга кээп чорааш, журналистерге дыңнаткан. 2017 чылда маргылдаа чурттуң үш регионунга: Волгоград, Астрахань областарга база Калмык Республикага хары угда эрткенин сагындырган.  
— Аңаа шиңгээдип алган арга-дуржулгавыс Тываның девискээринге ук хемчегни бедик деңнелге эрттиреринге дөгүм болурунга бүзүрээр бис – деп, ол демдеглээн. «Шериг авточарышка» чеди: Барыын, Мурнуу, Төп болгаш Чөөн шериг округтарының база Соңгу флоттуң, ВДВ биле Росгвардияның командалары киржир. Наадым бүдүүзүнде, августа, Тывага болур Улустар аразының шериг оюннары-2018 шак ындыг маргылдааларга чурттуң Чепсектиг күштериниң адын камгалаар чыынды команданы баштайгы мөөрейниң түңнели-биле чыыр. 
— Команда бүрүзү беш автомобильдиг: «Урал-43206» база «КамАЗ-5350» деп 4х4 дугуйлуг чүък, «Урал-4320» база «КамАЗ-5350» деп 6х6 дугуйлуг чүък машиналарлыг — деп, Настоящий тайылбырлааш, Тывага болур «Шериг авточарышка» «Тигр» бронеавтомобиль бир дугаар киржирин дыңнаткан. Командалар үш чадага чаржыр: чаңгыстың чарыжы, сүржүп алгаш чаржыры база команда-биле чарыш. Аңаа шупту машиналар киржир болгаш, ол «чарыштың эң кол чадазы» деп полковник айыткан.  
«Шериг авточарыштың» чуруму дыка шыңгыы. Чижээ, команда чарыжынга стартты чүгле бирги машинадан, а финишти эң сөөлгү машинадан санаар, команданың чүгле кежигүннери дузалажып болур. Улустар аразының шериг оюннарынга киржир чурттарның командалары амдыызында билдинмес. — Апрельде планнаан конференция соонда, шупту билдине бээр. 50 ажыг күрүнелерже чалалгаларны чоруткан бис – деп, Дмитрий Настоящий чугаалаан. 
Улустар аразының шериг оюннарын 2015 чылдан бээр эрттирип турар. Россия Федерациязындан аңгыда, Кыдат Улус Республика, Казахстан, Беларусь база Азербайджан ону организастап эрттиржип турар. Маргылдаага командазын киириштирер күзелдиг чурттарның географиязы делгемчээн. Эрткен чылын армейжи оюннарга 35 чурт киришкен, оларның аразында Бангладештиң, Лаостуң, Марокконуң, Сирияның, Таиландының, Израильдиң, Узбекистанның база Мурнуу-Африка Республиканың Чепсектиг күштери бир дугаар киришкен. 2017 чылдың «Шериг авточарыжынга» Египет бир дугаар киришкен. Бо чылын Индия, Казахстан, Узбекистан база Венесуэла бистиң шериглеривис-биле деңге дайынчы машиналарга чарыштырар күзелдиин илереткен. Аалчыларны манаар болган-дыр бис.  
Антон ПОСОХИН 
 Тувинская правда

Возврат к списку