Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң камгалал сайыдының сургакчылаашкынының түңнели-биле Тываның Баштыңы республика чазаанга сорулганы салган

РФ-тиң камгалал сайыдының сургакчылаашкынының түңнели-биле Тываның Баштыңы республика чазаанга сорулганы салган 20.02.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралында Шагаа биле Масленица байырлалдары эки эрткен, а ооң онза ужур-уткалыы эң кол болганын демдеглээн. 
«Россияның камгалал сайыды Сергей Кужугетович Шойгунуң келгени-биле байырлалдар улам ханы уткалыг апарган. Биче төрээн чуртунга ооң чедирип чоруур деткимчези үнелеп четпес. Президентиниң кадет училищезинге өөренир кайгамчык байдалдар, шериг белеткели болгаш Кызылдың шериг гарнизонунуң күчүлүг инфраструктуразын тургузары, Тываның күрүне университединиң шериг кафедразын ажыдып, ону улам сайзырадыры. Ол бүгүдениң артында – бистиң чонувуска, бир дугаарында, уругларга улуг оруктар ажыттынган. Мото-ажыгжы даг бригадазында 1000 ажыг кижи ажылдап кирген, 300 хире кадеттер, 98 студентилер шериг кафедразында өөренип турар. Ол - төлептиг акша-шалың, өөредилгениң бедик деңнели база бодун көргүзериниң чаа аргалары-дыр. Найысылалдың оң талакы кезээнге уруглар садын база школаны, ол ышкаш Кара-Хаак чоогунда кежигге көвүрүгнү тудар, офицерлер белеткээр шериг кафедразын ажыдар дугайында Россияның камгалал сайыдының шиитпирин күүседиринге Тываның Чазаа киржир даалганы бердим. Бо шиитпир – РФ-тиң камгалал сайыдының база РФ-тиң Президентизиниң, чурттуң удуртулгазының бистиң Тывавыска кичэнгейиниң көскү бадыткалы» - деп Тываның Баштыңы демдеглээн.  
Камгалал сайыды Тываның күрүне университединге шериг кафедразын ажыдар дугайында регионнуң удуртукчузунуң дилээнге чөпшээрелди бергенин сагындыраал. Университетте аныяктар «хамааты» мергежил-биле чергелештир шериг мергежилди шиңгээдип, офицер эрге-дужаалды алырлар. Шериг кафедразынга эки материалдыг баазаны тургузар акша-хөреңгини кандыг агар сандан канчаар алырын, келир үениң шериг офицерлериниң шынарлыг өөредилгезин хандырынга Тываның күрүне университеди кандыг мергежилдерге өөредирин регион шиитпирлээр ужурлуг. «Инженерлерге, энергетикага, тудугжуларга республиканың кадрлар хереглелдери езугаар шериг мергежилдер дүгжүп турар болза эки. Төлевилел хөй күштү база чарыгдалдарны негээр, ол ындыг болур ужурлуг» - деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.
 Кызылдың президентиниң кадет училищезинге чорааш, эки түңнелди үндүрген. «Училищеже дужаап кирип турда көргеним элээдилер кыска үе дургузунда каракка көзүлдүр-ле шуут өскерлип каап-тыр. Даштыкы-даа, иштики-даа талазы-биле өскерли бергенин сөстер-биле дамчыдары болдунмас-тыр. Чер биле дээр ышкаш ылгалдыг. Бистиң башкыларывыс оолдарны өөредириниң арга-хевирлерин шиңгээдип алыр кылдыр Ажык эжиктер хүнүн эрттирер дугайында Президент училищезиниң удуртулгазы-биле дугуржуп көөрүн саналдадым. Училищеже конкурс шилилдезинге белеткээринче Тываның шупту кожууннарындан салым-чаяанныг ажы-төлдү: өскүс болгаш эвээш орулгалыг өг-бүлелерден оолдарны илередир ажылды күштелдирерин база катап негедим. Келир үеде олар республиканың алдын элитазы апаарлар» – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Возврат к списку