Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол: «Россия бүзүрелдиг бурунгаарлаар ужурлуг»

Шолбан Кара-оол: «Россия бүзүрелдиг бурунгаарлаар ужурлуг» 17.06.2013
Ниити-россияның Улусчу фронтузунуң съездизиниң ажылының түңнелдеринге хамаарыштыр Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эрге-чагырганың болгаш хамааты ниитилелдиң кады ажылдажылгазын үндезини-биле чаартырынче угланган болуушкун болган деп демдеглээн.

«Улусчу фронт — Россия дээш» деп чаа хөй-ниити шимчээшкини чурттуң сайзыралынга боттуг салыышкын киирер күзелдиг бүгү кижилерге ажык чер-дир. Аңаа политиктиг көрүжү-даа, кайы хөй-ниити организациязынга хамааржыры-даа, чүнү сонуургаары, хүлээп көрүп турары-даа хамаанчокка, кандыг-даа кижи кээп болур. Кол-ла чүүл — оларның Россияга ынаа — деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. — Эрге-чагырганың угланыышкынын деткип-даа турарларга, ону шүгүмчүлеп-даа турарларга орук ажык дээрзин Президент Владимир Путин база катап бадыткаан. Айтырыгларны шиитпирлээрин ол саналдап турар. Эң кол чүүл ол. Амгы үеде Россия дыка нарын үени чурттап эртип турар, чурт иштинге чөрүлдээлер үндүрери мелегей болгаш канчап-даа таарышпас чорук-тур. «Улусчу фронтуну» мөөңнээни күрүнениң баштыңының чогуур үезинде кылган базымы-дыр. Россия бүзүрелдиг бурунгаарлаар ужурлуг».

Федерация Чөвүлелинде Тывадан сенатор Алексей Пиманов мынча дээн: «Улусчу фронт дээрге ажык-чажыт чок чугаа кылыр болгаш ажыктыг шиитпирлер ажылдап кылыр шөл-дүр. А бисте кандыг-дыр, Күрүне Думазында элээн каш парламент партиялары бар, олар ниитилелдиң чамдык кезектериниң бодалдарын илередип турарлар. Ниитилелдиң улуг кезии ажык чугаага киришпейн турар. Аңгы-аңгы үзел-бодалдыг, аңгы-аңгы партияларның, шимчээшкиннерниң, шажын-чүдүлгелерниң төлээлерин Улусчу фронт каттыштырып турар. Оларның чаңгыс черге катчып алгаш үндүргени шиитпири чугула деп бодаар мен. Шын шиитпир оон үнер. Аңгы-аңгы саналдарны дыңнаан соонда чуртка чаңгыс аай шиитпирни хүлээп алыр. Ол чорук биске сөөлгү үеде чедишпейн турган».

НУФ-туң Тыва регион салбырының удуртукчузу Дина Оюн чаа хөй-ниити шимчээшкинин тургузарының организастыг айтырыы чидиг шиитпирлеттинген дээрзин дыңнаткан. «Секцияларга маргылдаалар хөй болган. Улусчу фронтуга кирип алыры дээрге кижи бүрүзүнге бодамчалыг кылган шиитпири болур. Улусчу фронт Владимир Путинниң саналдарын күүседиринге дузалаар ужурлуг. Ол дээрге майда үндүрген чарлыктары, ооң инаугурация үезинде чугаалааны кол-кол сөстери-дир. Фронтунуң киржикчилери ону ханы медереп билир, каттышкан күш болур деп бодаар мен. Ону төөгүде ховар болуушкун деп санаар мен, чүге дээрге хөй-ниити организацияны чурттуң удуртукчузунуң бодунуң баштаары кажан-даа турбаан болгай. Фронт кандыг-даа политиктиг айтырыглар тургуспас. Чүгле нарын айтырыгларны болгаш шаптараазыннарны чайладыры чугула. НУФ-туң регионнарда оргкомитеттериниң удуртукчулары федералдыг түр эгелекчи саналды үндүрүп турар, регионнарның аңгы-аңгы-даа болза субъектилерге хамаарыштыр туружу чаңгыс аай деп саналды илередип турдулар. Тодаргайлаарга регион бүрүзү съездиге боттарының айтырыгларын, оларны шиитпирлээриниң талазы-биле саналдарын чыып алгаш келген. Ол бүгү айтырыгны съездиге көдүрүп турдувус. Ооң соонда организацияның Юстиция яамызынга бүрүткээр. Улусчу фронт тургузукчу конференцияларын эрттирген соонда, бүгү 83 регионнарга ажылдап эгелээр».

Тыва Республиканың съездиге төлээлеп барган база бир киржикчи — Россияның Херээженнер эвилелиниң Тыва салбырының даргазы Раиса Күжүгет Улусчу фронт улуг хемчээлдиг шимчээшкин болурунга бүзүрелин илереткен. Ол чуртка хамааты ниитилелди катап тургузар, ооң эрге-чагырга-биле кады ажылдажылгазын чурумчудар аргалыг болур. «Чурумну чүгле боттарының думчуун хараар кижилерниң эвес, Төрээн чуртунга ынак, шимченгир кижилерниң дузазы-биле тургузуп болур. Улусчу фронт төлептиг болгаш идепкейлиг хамаатыларны каттыштырар дээрзинге идегээр мен» — деп, Раиса Күжүгет чугаалаан.

Чурук Vk.com/karaooI-дан алдынган.

Возврат к списку