Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сүткүр малдың продукциязын көвүдедиринче угланган субсидияларны бээринге билдириишкиннерни хүлээп эгелээнин чарлаан

Сүткүр малдың продукциязын көвүдедиринче угланган субсидияларны бээринге билдириишкиннерни хүлээп эгелээнин чарлаан 07.02.2018
 Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы сүткүр малдың продуктулуг чоруун көвүдедиринче угланган субсидияларны бээринге документилерни хүлээп эгелээнин чарлаан.
 Документилерни дараазында адересте: Кызыл хоорай, Московская кудумчу, 2 «а» (3-кү каът), 301 дугаарлыг кабинетте көдээ ажыл-агый продукциязы болбаазырадыр, балык ажыл-агыйы база аъш-чемниң айыыл чок чоруунуң килдизинде хүлээп турар.  
Харылзажыр кижилер – Даваа Альбина Михайловна, Тюлюш Салбакай Дадар-ооловна.  
Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының албан езузунуң сайтызы:         www. mcx.rtyva.ru
 Электроннуг почтазы: mcx_priem@rtyva.ru, mcx_otdp@rtyva.ru 
Харылзажыр телефону: тел/факс 8(39422) 5-62-85 
 Шилилдеже билдириишкиннерни хүлээп алыр хүнү, шагы база доостуру 
 2018 чылдың февраль 1-ден 2018 чылдың март 1-ге чедир билдириишкиннерни хүлээп алыр. Тус чернии-биле 09.00 шактан 18.00 шакка чедир ажыл хүннеринде билдириишкиннерни болгаш документилерни хүлээр. 
 Көдээ ажыл-агыйының бараан бүдүрүкчүлеринге негелделер болгаш херек документилерниң даңзызы 
 Хууда дузалал ажыл-агыйлыг хамаатылардан аңгыда, боттарының сүдүн бүдүрүп турар көдээ ажыл-агыйының бараан бүдүрүкчүлеринге садып-саарганы база (азы) боттарының болбаазыратканы 1 килограмм-на инек база (азы) өшкү сүдүнге субсидияларны бээр.  
Субсидия алыкчылары Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынга дараазында документилерни дужаар:  
1) субсидия алыр дээш көдээ ажыл-агый продукциязы болбаазырадыр, балык ажыл-агыйы база аъш-чемниң айыыл чок чоруунуң килдизинде бүрүткел дептеринде кирген дугаарда даңзылаан билдириишкинни; 
2) субсидия алыкчызының бадыткааны № 24-СХ федералдыг статистика хайгааралының майыында эрткен чылда мал ажыл-агыйының байдалының дугайында медээниң хоолгазы азы № 3-фермер федералдыг статистика хайгааралының майыында эрткен чылда малдың баш санының база мал ажыл-агыйының продукциязын бүдүрген дугайында медээниң хоолгазы, № 21-СХ федералдыг статистика хайгааралының майыында көдээ ажыл-агый продукциязын садып-саарганының дугайында көргүзүгнүң хоолгазы;  
3) 1, 2 дугаар капсыралгалар езугаар сүткүр мал ажылында продуктулуг чорукту көвүдедиринге субсидия бээринге справка-санаашкын; 
4) 2 дугаар капсырылга езугаар отчеттуг саң-хөө чылында база отчеттуг саң-хөө чылының мурнунда чылда сүттү бүдүрген хемчээлиниң, боттарының сүдүн болбаазыраткаш садып-саарган хемчээлиниң дугайында дыңнадыглар; 
5) 3 дугаар капсырылга езугаар отчеттуг саң-хөө чылында база отчеттуг саң-хөө чылының мурнунда чылда инектиң сүткүрүнүң дугайында дыңнадыглар; 
6) сибсидия алырынче чагыг киирген үеде сүттү боттары садып-саарганын база дужааганын бадыткаан документилерниң реестри (счет-фактуралар, бараанның капсырылга бижиктери болгаш өске-даа документилер). 
 Субсидия алыкчылары оон аңгыда: 
1) юридиктиг черлерниң чаңгыс аай күрүне реестринден (хуу сайгарлыкчыларның чаңгыс аай күрүне реестри) ушта бижилгени;
2) көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүзүнүң үндүрүгде өрези чок дугайында үндүрүг органындан справканы дужаар.

Возврат к списку