Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2017 чылда республиканың хереглелдиг хамаатыларынга адрестиг социал дуза көргүзеринге 15,6 млн. рубльди тускайлаан

2017 чылда республиканың хереглелдиг хамаатыларынга адрестиг социал дуза көргүзеринге 15,6 млн. рубльди тускайлаан 30.01.2018
Республиканың хереглелдиг хамаатыларынга адрестиг социал дуза көргүзер социал төлевилелдерни боттандырарынга 15,6 млн. ажыг рубльди тускайлаан. Төлевилелдерниң онзагай талазы — кайы-бир социал деткимчени көргүзүп тура, амыдыралдың берге байдалындан үнер база социал азырадыкчы хөөнден адырлыр хемчеглерни хары угда алганында.  
«Чемгерикчи инек малым» губернатор төлевилелиниң 619 база «Социал картофель» төлевилелдиң 1978 киржикчизи өг-бүлелер боттарының материалдыг байдалын, чемненилгезин экижидип, хууда дузалал ажыл-агыйын хөгжүдүп, уругларын күш-ажылга кижизидер аргалыг болган. Ол төлевилелдер күүселдезинче республика бюджединден 23 млн. хире рубльди аңгылаан. 
Эвээш орулгалыг, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге 619 баш бызаалыг инектерни үлээн, эрткен чылын 277 баш бызааны камгалап алган. Кожууннарның чонну ажылга хаара тудар төптери «Чемгерикчи инек малым» төлевилелдиң киржикчилери-биле 4,5 муң тонна мал чемин белеткээн. 
Төлевилелдиң ажыл чок 130 киржикчилерин ажылче хаара туткан, 3 херээжен профессионал өөредилгени эрткен. 
Хөй ажы-төлдүг 862 база долу эвес 170 өг-бүлелерге картошка болгаш ногаа үрезиннерин үлээн соонда, өг-бүлелер ортумаа-биле 300 кг картошканың база 20 кг ногааның дүжүдүн ажаап алган.
Муниципалдыг тургузуг бүрүзү-ле дараазында тарылга сезонунда өг-бүлелерни деткип үлээр кылдыр 16 ажыг тонна картошка үрезинин шыгжаан.  
Социал камгалалы кошкак категорияже хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер кирип турар. Ынчангаш бирги ээлчегде ындыг өг-бүлелерни деткииринче социал төлевилелдерни угландырган. Хөй ажы-төлдүг 718 өг-бүлеге чуртталга-коммунал ачы-дузазын төлээр база хөмүр садып алырынга дуза дыка херек. 2017 чылда «Социал хөмүр» төлевилелди күүседиринге 5,862 млн. рубльди чараан, 2016 чылга деңнээрге 7 хуу азы 362 муң рубль хөй (2016 чылда 5,5 млн. рубльди үндүрген).

Возврат к списку