Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2017 чылда Тываның арга-арыын катап тургузар планны 1420 гектар улугга кылган

2017 чылда Тываның арга-арыын катап тургузар планны 1420 гектар улугга кылган 26.01.2018
Тываның күрүнениң арга-арыг комитеди 2017 чылда 6064 гектар шөлде арга-арыгны катап тургускан. Ооң 5600 газынга чайгаар өзүп-үнер ажылдарны чоруткан. Арга-арыг өрттеринден когараан база кезип каапкан ыяштарлыг 464 гектар черге ыяштар өзүмнерин олурткан. Ынчалдыр Экология чылында арга-арыгны катап тургузар планны 1420 гектар азы 30 хуу хөйге боттандырган.  
Күрүнениң арга-арыг комитеди планын бүрүнү-биле күүсеткенин дыңнаткан. Оон аңгыда Тываның Баштыңының даалгазы-биле, республикага ногаажыдылга айын чазын калбаа-биле эрттирген. Кызыл хоорайга хады, хадың, терек болгаш ыт-кадының 2500 өзүмүн олурткан. Муниципалитеттер база ногаажыдылга программазын ажылдап, 2500 кижи 9 муң хире ыяш өзүмнерин олурткан. Май 5-те, Арга-арыг хүнүнде, "Тайга" станциязының ооң мурнунда чылдарда өрттенген девискээрин аштап арыглааш, 14 муң сибирь хадызын олуткан. Дараазында чылдарда тарыыр кылдыр 450 кг үрезин чыыр 2017 чылдың планын херек кырында 500 кг кылдыр күүсеткен.
 Тываның арга-арыг ажыл-агыйларының күрүне болгаш муниципалдыг чагыгның база биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң хереглелинге ыяш белеткээр ажылын түңнээн. 2017 чылда эрттирген аукционнар түңнелинде, ниитизи-биле 1 млн. 750 муң рубль ажыг акша түңүнге 35,5 муң куб метр ажыг ыяшты белеткээн. Ыяш белеткээриниң хемчээли база арга-арыг ыяштарын садып-саарар керээлер саны көвүдээн. «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилери-биле аңгы ажылдап турар. 
Тывада арга-арыг фондузунуң ниити контролюнда черлер шөлүнүң хемчээли 10 млн. 882,9 муң га дээрзин сагындыраал. ТР-ниң Күрүнениң арга-арыг комитединиң 2017 чылда орулгазын анализтеп көөрге, 46,5 млн. рубли федералдыг бюджетче, а 3 млн. рубль ажыы республика бюджединче кирген. 2016 чылга деңнээрге, төлевирлер киирилдези 34 хуу өскен. 2017 чылда ыяш болгаш оон кылыглар учедунуң чаңгыс аай күрүнениң автоматчыткан информастыг системазынче тудуг тудар болгаш одаар ыяш белеткээр сорулгалыг садыглажыышкынның 67 керээзин, ботка хереглээр ыяш садыглажыышкынының 3172 керээзин киирген.  
Күрүнениң арга-арыг комитеди 2017 чылда хайгыыл болгаш камгалал ажыл-чорудулгазының үезинде шөлээ-чөпшээрел чок ыяш кезип турган 56 таварылганы туткан. Россияның арга-арыг фондузунга ынчалдыр 2 млн. 300 муң рубльдиң когаралын чедирген болган. 38 таварылгада административтиг протоколдарны долдуруп, торгаалдарны онааган. Россияның Кеземче хоойлузунуң 260 чүүлүнге даянып, азы арга-арыгны чөпшээрел чокка кескени дээш, 18 факт-барымдаага хамарыштыр кеземче харыысалгазын онаары көрдүнген.
Школачы арга-арыг ажыл-агыйларын хөгжүдери Тываның Арга-арыг комитединиң 2017 чылда ажылының кол угланыышкыны болган. Бо хүнде республикада школачы 21 арга-арыг ажыл-агыйлары бар. Эрткен чылын школачы арга-арыг ажыл-агый шимчээшкинин хөгжүдер республика программазын бадылаан. Школачы арга-арыг ажыл-агыйларының кежигүннери «Мээң төрээн черим: бойдузу, культуразы, чону», «Долгандыр хүрээлелдиң бичии шинчилекчилери» бүгү-российжи конкурстарга, ногаажыдылга акцияларынга база арга-арыгны катап тургузар ажылдарга идепкейлиг киришкеннер.

Возврат к списку