Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы чуртталга-коммунал ажыл-агыйының сайыды-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирген

Тываның Баштыңы чуртталга-коммунал ажыл-агыйының сайыды-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирген 11.01.2018
 Тываның эрге-чагыргазы тудуг адырында чурумну күштелдирер шиитпирлиг хемчеглерже шилчээн. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ооң дугайында тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый яамының удуртулгазы-биле эрттирген хуралда дыңнаткан.  
Тудугга хамааржыр шупту чадаларда – объектиге тендерден эгелээш, дөзевилелдиң техниктиг негелдерин белеткээри база тудугну доозуп, ону ажыглалга дужаарынга чедир хээлиленир чорукту чок кылыры – хемчеглерде кол айтырыгларның бирээзи деп ол айыткан. 
«Хээлинер чорукту, ийи таланың сонуургалдарының кандыг-даа чөрүлдээзин чок кылыр . Капиталдыг тудуг эргелелиниң дугайында чугаалап тура, ооң ролюн ылап тодарадырын, дээштииниң чиге критерийлерин тургузарын негеп тур мен. Күрүне тудуунга хайгаарал чериниң ажылын катап тургузуп, күрүне чагыгларынче бичии-даа чоокшуладып болбас шынчы эвес тудугжуларның реестрин кылыр херек. Ооң-биле чергелештир, билдинмес болгаш бүдүүлээр чүүлдерден арыглаары-биле тудуг организацияларының бар шупту дугуржулгаларын болгаш керээлерин катап көөр. Күрүне чагыынче кордап турар тудуг организацияларын хынаар таптыг арга-хевирлерни тургузар. Садыглажыышкынга белеткел чадазында-ла чаңгыс хүннүң фирмаларын шүүреп, чагыг дээш демиселже техниктиг эки дериттинген, саң-хөө шыдалдыг, быжыг бут кырында компанияларны киириштирер» - деп, Шолбан Кара-оол регионнуң Тудуг яамызының мурнунда ажылдың угланыышкынын айыткан.  
Тываның Баштыңы ийи ай бурунгаар яамының удуртукчузун солуп, ол албан-дужаалга юрист эртемниг, корум-чурум камгалаар системага ажылдап чораан арга-дуржулгалыг, Таңды кожуун чагыргазынга даргалап турган Евгений Овсянниковту томуйлаанын сагындыраал.  
Шолбан Кара-оол чаа сайытка бир дугаарында – яамының ажыл-чорудулгазынга тодаргай анализти кылып, ооң ажылын экижидери-биле структуразын база кадрлар составын чаартырын дааскан турган. Анализтен алгаш, база яамының ажылын хыналда-хайгаарал органнары хынаан соонда, бүгү тудуг адырының ажыл-чорудулгазын шуут эде тургузар шиитпир хүлээп алдынган. 
Тываның Баштыңы ол ажылды боду дүүштүрер шиитпирни хүлээп алганы, ук төлевилелдиң улуг ужур-уткалыын көргүзүп турар. Ооң чорудуун республика чазааның даргазының деңнелинге айда бир катап, а тудуг адырын харыылап турар ооң оралакчызының деңнелинге неделя санында сайгарар болган.

Возврат к списку