Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы ТР-ниң Хөй-ниити палатазының чаа составының организастыг хуралынга киришкен

Тываның Баштыңы ТР-ниң Хөй-ниити палатазының чаа составының организастыг хуралынга киришкен 18.12.2017
 Хөй-ниити палатазы удуртукчузун соңгувушаан, бодунуң ажыл-чорудулгазының аңгы-аңгы угланыышкыннарының аайы-биле ажылчын бөлүктерниң составын пленарлыг хуралда шиитпирлээн.  
Тываның Баштыңы Хөй-ниити палатазының үшкү чыыжының чаа совтавының бирги хуралынга киришкеш, шуптузунга байырны чедирген.
 - Бо состав – хөй талалыг болгаш дайынгчы тура-соруктуг бооп тур. Ында коммерцияга хамаарышпас республиканың 16 организациязы, бир шажын хөй-ниити организациязы, кожууннардан 5 хөй-ниити черлери кирген. 13 эр база 11 херээжен хөй-ниитичилер чоннуң сонуургалдарын камгалаар. ТР-ниң Хөй-ниити палатазының ийиги чыыжының арга-дуржулгазын – Сыргашева Светлана Алексеевна төлээлээр.  
Бүгү республикада билдингир, идепкейжи хамааты туруштуг кижилер үшкү составта кирген. Чурттуң, республиканың мурнунда салдынган улуг сорулгаларны шиитпирлээринге хөй националдыг командаңарда мерген угаанныг хоочуннар, ортумак база чалыы назынның кижилери улуг ролюн ойнаарынга бүзүредим. 
Келир 2018 чылда Россия Федерациязының Президентизиниң соңгулдазы болуп эртер. Соңгулдалар чүгле политиктиг эвес, а чурттуң бурунгаар хөгжүлдезинге чугула угланыышкыннарны тодарадыры-биле онзагай. Силерниң тургусгузарыңар хамаатыларының соңгуур эргелерин боттандырар мониторинг талазы-биле ажылчын бөлүүңерде алдар-аттыг кижилер салдынган сорулганы чедиишкинниг күүседир деп бодаар мен. Соңгулда мурнунуң база соңгулда компаниязының үезинде чогуур хөй-ниити контролю тургустунар ужурлуг.  
Ооң аңгыда тус черниң бот-башкарылга база регион болгаш федералдыг деңнелдиг органнарның ажыл-чорудулгазын контрольдаары Хөй-ниити палатазының бир чугула ажыл-угланыышкыны болур.Республиканың бедик албан дужаалдыг кижизи болганымда, бо угланыышкында кады ажылдаарынга беленимни дыңнадып тур мен. Силерниң деткимчеңер, дузаңар Айыткалымда 2018 чылда кылыр ужурлуг ажыл-херектерни, салдынган сорулгаларны күүседиринге улуг дөгүм. 
Республиканың Хөй-ниити палатазының кежигүннери «Мээң чурттап турар суурум» мурнады боттандырар чаа төлевилелди хевирлеп база боттандырарынга, бичии суурларже көжүп чоруур комплекстиг бриагадалар-биле кады үнүүшкүннерге идепкейлиг киржиринге идегеп тур мен. 
Хөй-ниити палатазының ийиги чыыжының ажылының үезинде хевирлеттинген угланыышкынарны ам-даа уламчылаар боор силер. Ол дээрге Тываның эр кижиниң ыдыктыг дүрүмнерге даянган өөредилге-кижидилгелиг ажылдар; эр кижиниң хей-адын көдүрери-биле тургустунган шимчээшкин - Адалар шуулганнары; кожууннарда, өөредилге болгаш эдип-чазаар албан черлеринде Адалар чөвүлелдери; чоннуң аргалаашкынынга удур идепкейжи хөделиишкиннер; эдип-чазаар черлерден эглип келген кижилер-биле реабилитация ажылдары; дуза дилеп турар хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге деткимче; федералдыг база регионнуң хоойлу төлевилелдеринге экспертиза, губернатор төлевилелдериниң күүселдезинге контроль-дур.
 Ажылдың хемчээли канчаар-даа аажок улуг, хөй талалыг, ындыг болзажок чаңгыс чугула угланыышкынныг. Амгы үеде хөй-ниитиниң ролю, хамааты инициативалар, улусчу контроль дыка херек. Ынчангаш Хөй-ниити палатазы эрге-чагырга биле бизнестиң кады ажылдажылгазының, чаңгыс чер-чурттугларывыстың эң-не кол айтырыгларын шиитпирлээринче шупту хамааты болгаш шажын каттыжыышкыннарының, волонтер шимчээшкиннериниң инициативаларын база күштерин «чаңгыс чудурукка» чыыры чугула – деп, республика баштыңы демлеглээн.

Возврат к списку