Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Политконсультант Константин Бакшеев: «Тываның Баштыңының төлевилелдери бөдүүн кижилерниң дилеглеринге көскүзү-биле харыылап турар»

Политконсультант Константин Бакшеев: «Тываның Баштыңының төлевилелдери бөдүүн кижилерниң дилеглеринге көскүзү-биле харыылап турар» 15.12.2017
 Вторникте, декабрь 12-де, Ты¬ваның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикада ажыл-херектерниң байдалын база бо чоокку чылдарда иштики политиканың дугайында Айыткалын Дээди Хуралдың депутаттарынга таныштырган. 
Айыткалды дыңнадып тура, республиканың удуртукчузу үнүп орар 2018 чылды «Биче суурларның чылы» кылдыр чарлап, улуг эвес суурларга таарымчалыг хүрээлеңни сайзырадыр чазак төлевилелин тургузарын сүмелээн. «Өгбелеривистиң бистерге арттырып берген черин сайзырадып хөгжүдеривис чугула. Ол эптиг, таарымчалыг девискээр болур ужурлуг» — деп, ол демдеглээн. 
Билдингир политконсультант Константин Бакшеевтиң демдеглеп турары-биле алырга, биче суурларны сайзырадырының талазы-биле ол программанны ужур эдерип, езу барымдаалап көөрүн болдурбазы, ол ышкаш экономистер база политиктерниң талазындан ажыл-чорудулганы нарыыдатпазы чугула. «Ол бодал Шолбан Кара-оолдуң Айыткалының үезинде онзалап көрдүнген, ынчангаш ону боттандырары-биле шыңгыы контрольду организастаар дээрзинге чигзинмес мен» — деп, ол демдеглээн. 
Ооң-биле чергелештир дарга илет¬келиниң кол кезээ болур республиканың инфраструктура планнарын база таныштырган. Оларның аразында Кыдат Улус Республиканың «Чаңгыс куржаг – чаңгыс орук» деп улуг төлевилелиниң Соңгу чүк коридорунга каттыжары, Кызыл – Хандагайты – Боршоо – Урумчи автомобиль оруун кылып чорудары, ол ышкаш Кызылдың аэропортунуң чаартылгазы, Саян-Шушенск ГЭС-тен Тываны таварты кожа күрүнелерже энергетика шугумун тургузары кирип турар.
Республика парламентизини депутаттарының мурнунга илеткел кылып тура, Тываның Баштыңы он чыл дургузунда республиканың доктаамал бурунгаарладып сайзырадып келген транспорт төлевилелдери «эгиттинмес базымны» эртип, күүседип боттандырар чадаже үнген деп идегелин илереткен.
 «Шолбан Кара-оол өйлеп таарыштырган, чогумчалыг Айыткалды кылган. Хуулар-биле чугаалаар болза, 50 хуузу хоорай чурттакчыларынга хамаарышкан, а арткан 50 хуузу – көдээ суурларның чурттакчыларынга» – деп, «ФедералПресcке» политконсультант Константин Бакшеев дыңнаткан. 
Амгы үеде республикада муңдан эвээш кижи чурттап турар 66 суур бар, оларның иштинде 14 суурда – 500-тен эвээш, а 8 суурда 250-ден эвээш кижилер чурттап олурар. «Биче суур бүрүзүнге чедеривис чугула. Оларның чартык кезиинде (33 суур) суг хандырылгазы чок, а эң-не эвээш чурттакчылыг суурларда мобильдиг харылзаа чок (7 суурда чүгле таксофон бар), спорт залдары чок, эвээш комплектилиг школаларда уруглар саны 50 хуу болуп турары ховар таварылгалар». 
«Тываның Баштыңының төлевилелдери, шынап-ла, чурттакчы чон ортузунда аажок нептереңгей. Оларның эки талазы – бөдүүн кижилерге тодаргай билдингири болгаш «айтырыг – шиитпир» деп кыскалаткан тодарадыг езугаар дилеглерге көскүзү-биле харыылап турары. Аңаа немей удуртукчунуң төлевилелдери улус-чоннуң чаа-чаа эгелээшкиннери-биле ам-даа улам немежип көвүдээр» – деп, ол демдеглээн. 
 Федералпресс.

Возврат к списку