Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Конституция хүнү-биле республиканың чурттакчыларынга болгаш аалчыларынга Тываның Баштыңының байыр чедириишкини

Россияның Конституция хүнү-биле республиканың чурттакчыларынга болгаш аалчыларынга Тываның Баштыңының байыр чедириишкини 12.12.2017
 Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!  Чуртувустуң база бир чугула күрүне байырлалдарының бирээзи – Россия Федерациязының Конституциязының хүнү-биле байыр чедирип тур мен. 
Демократтыг чаа Россияны тургузуп эгелээн Кол хоойлуну бүгү чоннуң референдумунга хүлээп алгандан бээр 24 чыл болуп турар. Ол белен эвес байдалдарга эрткен, ынчалза-даа көрүп эрткен бергелерниң болгаш арга-дуржулгаларның ачызында конституцияның таныштырып көргүскен үнелиг чүүлдери чоорту амыдыралдың боттуг байдалы, кезии апарган.  
 Экономика талазы-биле бергедээшкиннер база даштыкы политиктиг базыышкыннар турбуже, Россия бодунуң эрге-ажыктары дээш туржуп билир тускай догуннаан күрүне кылдыр катап тургустунган. Бистиң хөй нациялыг чонувус кажангызындан артык демниг, сырый каттышкан. Бистер шупту кады кижи бүрүзүнүң эрге-ажыктарын болгаш хостуг чоруун камгалаар чугула сорулгалыг чаа күрүнени, кижи бүрүзүнге аас-кежикти, чедиишкиннерни чедип алыр аргаларны тургузарынче угланган системаны тургустувус. 
 Кол нургулайында ол дээрге бистиң чоннуң баштыңчызы – В.В. Путинниң, Конституцияның магадылалы болур Россия Федерациязының Президентизиниң ачы-хавыяазы-дыр. Ылап-ла ол Кол хоойлунуң чиңгине дүрүмнериниң быжыг туружун хандырып, ооң-биле чергелештир чоннуң күзел-соруунга, амгы шагның ниитилелиниң негелделеринге, аажок дүрген өскерлип турар амыдыралдың кыйгырыгларынга дүүштүр ооң онза чугула болурунга дузалаан. Ооң ачызында РФ-тиң Конституция¬зы бо хүнде, шынап-ла, бистиң чурттуң, ооң регионнарының база ол ышкаш өг-бүле бүрүзүнүң моон улаштыр сайзырап чечектелириниң быжыг үндезини, чоннуң хоойлузу апарган.
 Байырлал-биле, эргим чаңгыс чер-чурт¬тугларым! Силерге быжыг кадыкшыл¬ды, аас-кежикти, күзеп, бодап алган сорул¬га¬ларыңарны болгаш планнарыңарны боттандырып бүдүреринге чедиишкиннерни сеткилимниң ханызындан күзеп тур мен.

Возврат к списку