Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада социал адырның 35 албан чери чаа автотранспорттарны алган

Тывада социал адырның 35 албан чери чаа автотранспорттарны алган 11.12.2017
 Чылдың төнчүзүнде, социал адырның 35 албан черлери тускайжыттынган автотранспорту алганнар. 
 «Уругларывысты, инвалидтерни, аарыг кижилеривисти транспорт-биле хандырар чидиг айтырыгны шиитпирлээр херек деп Россияның Чазаанга шынзыдып, федералдыг деңнелге бодувустуң туружувусту камгалап тургаш, планнаанывыс езугаар, ону чедип алган бис» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дүлгүүрлерни байырлыы-биле тыпсып тура, чугаалаан. 
Найысылалдың чурттакчыларынга шынарлыг социал деткимчени көргүзер ажылдыг Кызыл хоорай мэриязының Социал политика департаментизи база Хову-Аксы биле Дүргенде бажың-интернаттар инвалидтер аргыштырарынга таарыштыр кылган «FordTransit» автобустуң дүлгүүрлерин алган. Инвалидтер тергезин көдүртүп-үндүрер пультулуг микроавтобустарны садып алырынга 7 млн. рубль үнген.
 Тываның кадык камгалалының санитарлыг автопарыгы база чаа техниканы алган. Российжи бүдүрүкчүнүң дүрген дуза чедиреринге тускайжыттынган автомобильдерин онза хереглелдиг медицина албан черлери – кожуун эмнелгелеринге 8 машинаны, орук озал-ондаа база өске-даа болуушкуннар-биле холбаалыг кыйгыртыгларже үнер 2 машинаны Республиканың дүрген дузаның база айыыл-халаптарның эмнелге төвүнге берген. Дүрген дуза төвү эң хөй чалалгаларлыг Кызыл хоорайны бүрүнү-биле хандырып турар. Чижээ, эрткен чылын дүрген дузаның Кызылда 1 бригадазы хүнде-ле ортумаа-биле 18 чалалгаже үнген, а Россияда ол көргүзүг оон 1,5 катап эвээш. Шак ындыг хайымныг ажылдан санитарлыг транспорт дүрген элеп-төнери чугаажок, ынчангаш ону дүрген солууру – эргежок айтырыг.
 22 школачы автобустар уруглар аргыштырылгазында хайымныг байдалды чавырылдырарынга дөгүм. Планнап турганы ышкаш, бо удаада ол транспортту колдуунда көдээ школалар алган. Ынчангаш ГАЗ биле Форд-Транзит маркалыг автобустарның дүлгүүрлерин Ак-Довурак, Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Өвүр, Бии-Хем, Сүт-Хөл, Таңды кожууннарның школаларынга берген.
 Кадыкшыл байдалы кызыгаарлаттынган уруглар, оолдар өөренип турар Кызылдың 10 дугаар школазы үрде манааны автотраспортту бо удаада алган. Ам школаның өөреникчилериниң баар-кээри айыыл чок, өөредилге-кижиздилгелиг хемчеглерже чедери хала чок апарган. Кызылдың 8 дугаар школазының автобузу хоорайның оң талакы дачаларында база Вавилон ээтпээнде школачыларын тускай маршрут болгаш расписание-биле аай-дедир аргыштырар. 
Кызылдың 9 дугаар гимназияның автобузу солагай талакы дачалардан, Спутник микрорайонундан 489 өөреникчини, чоокку Каа-Хемден 29, Южный микрорайонундан 97 уругну сөөртүр. Кышкы сооктар үезинде автобус дыка херек. Кызылдың 12 дугаар школазында чоокку Каа-Хемден база хоорайның өске-даа районнарындан 1500 хире кижи өөренип турар. Оон аңгыда найысылалдың 14 дугаар школазы биле 16 дугаар лицеи база чаа автобустарны алган.  
 «Республиканың школаларын автобустар-биле хандырар ажылды ам-даа уламчылаар бис. Эрткен чылын федералдыг программа күүселдези-биле республикага 33 школа автобустарын садып алыр саң-хөөнү чедип алдывыс. Чаа өөредилге чылының эгезинде 176 школаның 120-зи транпорттуг турган. Ажыглалда техника аймаа эргижирээн деп чылдагаан-биле 2017 чылда 80 автобуска чагыг киирген бис. Ам бөгүн 32 автобус немешкени бо. Ол айтырыгны ам-даа тургузуп, келир чылда база программаже кирерин чедип алыр бис» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.  
Тываның Баштыңы уругларның айыыл чок чоруу дээш автомашиналарны үезинде септеп турарын, эдинге камныг болурун, чогуур сорулгага ажыглаарын чагаан.

Возврат к списку