Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РОССИЯНЫҢ ХYНY-БИЛЕ!

РОССИЯНЫҢ ХYНY-БИЛЕ! 11.06.2013
Эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс!

Бистиң чуртувустуң кол күрүне байырлалы — Россия хүнү-биле силерге байыр чедирип тур бис!


Россияның күрүне бот-догуннаашкынының дугайында 1990 чылдың июнь 12-де хүлээп алганы Декларациязы улуг чурттуң төөгүзүнүң чаа үе-чадазының таваан салган, социал-экономиктиг ханы чаартылгаларның, ниитилел амыдыралының бүгү талаларын демократчыдарының, политиктиг чаа-чаа черлерни тургузарының эгезин тургускан.

Россияның чаа күрүнезиниң тургузуушкуну бөдүүн эвес байдалдарда боттанып турган. Ынчалзажок чурттуң шилип алган оруунуң амыдыралга шынныы делегейниң саң-хөө кризизиниң нарын берге үелеринде бадыткаттынган.

Бо хүнде бистиң чуртувус делегей ниитилежилгезинде эң шапкын хөгжүп турар күрүнелерниң бирээзи болуп турар, ооң ат-алдары чайгылыш чок өзүп, делегейниң нарын айтырыгларын шиитпирлээрде, санал-оналын барымдаалап турар апарган.

Бо байырлал бистиң кижи бүрүзүнге Россия Федерациязының чоннарының чаңгыс деминиң, Төрээн чурттуң чечектелиишкини болгаш ооң хамаатыларының чаагай чоруу дээш сырый каттыжыышкынның болгаш чаңгыс эптиг демнежилгениң демдээ болуп турар. Россияның хүнү — бистер шупту, сөөк-язывыс, шажын-чүдүлгевис, культурлуг чаңчылдарывыс, кайы партияга хамааржырывыс хамаанчокка төөгү талазы-биле ниити салым-хуулуг чаңгыс чон бис, бистиң кижи бүрүзүнден, бистиң күш-ажылывыстан, күчү-шыдалывыстан болгаш хамааты харыысалгавыстан чурттуң келир үези, ооң регионнарының келир үези хамааржырын база катап сагындырып турар хүн-дүр.

Улуг Россияның чоннары-биле демнежилгениң 100 чылын байырлаарынга белеткенип турар Тываның чурттакчыларынга бо хүн онзагай ужур-уткалыг. Тыва чоннуң 20-ги чүс чылда Россияның өске чоннары-биле бир демниг эрткен төөгүлүг оруун бистиң сагыш-сеткиливиске база катап сагындырып турар. Ол дугайын бодавышаан, Азияның төвүнде республиканың чечектелиишкини, ооң хамаатыларының амыдыралы — төлептиг болгаш чогумчалыг болурун ыяап боттандырар Тываның социал-экономиктиг сайзыралының планнарын медереп билбишаан, келир үеже улуг бүзүрел-биле көрүп турар бис. Ол планнарның боттуун федералдыг албан черлериниң, чурттуң эрге-чагыргазының дээди органнарының талазындан республиканың удуртулгазының эгелээшкинин бүгү талалыг деткип турары бадыткап турар. Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң 100 чылын болгаш Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чыл болган юбилейин байырлаарын федералдыг эрге-байдалдыг болдурган чурттуң Президентизиниң Чарлыы ооң бадыткалдарының бирээзи.

Россияның хүнүн демдеглеп тура, силерге, эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс, эки сеткил-хөөннү, тайбыңны болгаш чөпшээрежилгени, омак-сергек чорукту болгаш бүзүрелди, быжыг кадыкшылды, аас-кежиин болгаш чаагай чүүлдерни, чогумчалыг ажыл-херектерге болгаш эгелээшкиннерге чедиишкиннерни күзедивис!

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. Даваа.

Возврат к списку