Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чазак комиссиязының төлээлери Тывада корум-үрээшкиннеринге удур профилактика ажылдарын өөренип көөр

Чазак комиссиязының төлээлери Тывада корум-үрээшкиннеринге удур профилактика ажылдарын өөренип көөр 22.11.2017
 Корум-чурум үрээшкиннеринге удур профилактика талазы-биле Чазак комиссиязының чанында ведомстволар аразының ажылчын бөлүүнүң төлээлери Тывада келген. Ында Россияның Иштики херектер яамызының, РФ-тиң Кеземче күүселдезиниң федералдыг албанының, Россияның Өөредилге болгаш эртем яамызының база РФ-тиң Кадык камгалал яамызының төлээлери кирген.
  Олар регионда корум-чурум үрээшкиннеринге удур профилактика талазы-биле күрүне политиказын боттандырар адырда ажыл-херектерниң байдалын өөренип көөрлер.
 Ведомстволар аразының бөлүү федералдыг ведомстволарның республика болгаш территориалдыг эргелелдеринге ажылдаар. Чазак даргазының оралакчызы Аяс Чудаан-оолдуң удуртулгазы-биле, Тываның Чазаанга эрткен хуралда, сонуургалдыг шупту структуралар-биле таныштырылгалыг ужуражылга болган. Ажылчын бөлүктүң кежигүнү Михаил Большаков ведомстволар аразының бөлүү план езугаар келгенин, маңаа кээр мурнунда Нижний Новгородка ажылдаанын дыңнаткан.  
"Ведомстволар аразының ажылчын бөлүүнүң составында шупту төлээлер улуг ажыл стажтыг, бодунуң ажыл-чорудулгазының угланыышкыны-биле хыналдаларны кылыр. Бөлүк Тыва Республиканың девискээринде корум-чурум үрээшкиннеринге удур профилактика талазы-биле күрүне политиказын боттандырар, профилактика субъектилериниң системазын организастаар адырда ажыл-херектерниң байдалын база корум-чурум хажыдыышкынарынга удур профилактика талазы-биле ведомстволар аразының комиссиязының ролюн өөренип көөр. Хыналданың түңнели-биле ажылды экижидери дээн ышкаш, санал-оналдарлыг бижикти белектээр» - деп, Михаил Большаков дыңнаткан.  
Ведомстволар аразының ажылчын бөлүүнүң кежүгүннери-биле регион чазааның төлээлериниң ужуражылгазында республикада корум-чурум хажыдыышкынга удур профилактика адырында элээн каш чугула айтырыгларны көдүрген. Ооң бирээзи - Тывада стационарлыг постуларның санын көвүдедири. Амгы үеде Тываның девискээринде ОТА-ның чаңгыс стационарлыг постузу – «Шивилиг» ажылдап турар. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле, республика Чазаа бо чылдың август айда полицияның көжүп чоруур постузун садып алган. Ооң кол сорулгазы – чурттуң өске субъектилеринден арага аймаа болгаш спирт холумактыг продукцияны республикаже чажыт киир сөөртүрүн болдурбазы. Ол постунуң хайгааралында Тываның барыын кожууннары кирген. «2017-2020 чылдарда Тыва Республикада хөй-ниитиниң чурумун хандырары болгаш кем-херек үүлгедиишкининге удур демисел» күрүне программазы-биле ажылдарны чорудуп турар.
Чазак Даргазының оралакчызы Аяс Чудаан-оол Барыын-Хемчик биле Улуг-Хем кожууннарда полицияның ээн турар албан черлерин хөй-ниити черлеринге эзирик туттурган кижилерге социал реабилитация чедирер төптер кылдыр дамчыдып бээр аргазын дилээн.  
Тываның Дээди Хуралының Айыыл чок чорук болгаш корум-чурум талазы-биле комитеттиң даргазы Виталий Бартына-Сады республиканың кызыгаар кожууннарында иштики херектер органнарының күштерин эде тургузар дээн айтырыгга хамаарыштыр бодалын илереткен. Депутаттың бодалы-биле кожуун килдистерин кадары дээн ажылды оптимизастаары корум-чурум хажыдыышкыннары-биле боттуг демиселге база профилактика ажылдарынга ындыг-ла кончуг ажык эккелбес. Ведомстволар аразының бөлүүнүң кежигүннери депутаттың республика парламентарийлери-биле чугула айтырыгларны сайгарарынче чалалгазын хүлээп алган. 
Россияның иштики херектер сайыды, полицияның генералы Владимир Колокольцев корум-чурум үрээшкиннеринге удур профилактика талазы-биле Чазак комиссиязын удуртуп турарын сагындыраал. Комиссияның кол айтырыглары – РФ-тиң субъектилериниң күүсекчи эрге-чагырга органнарының, күүсекчи эрге-чагырганың федералдыг органнарының ажыл-чорудулгазын харылзаштырары, база ол ышкаш корум-чурум хажыдыышкынга удур профилактика адырында чурттуң хоойлужудулгазын күүседир талазы-биле организациялар-биле тус чер бот-башкарылга органнарының кады ажылдажылгазын чедип алыры болур.

Возврат к списку