Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чүректиң ханызындан изиг байыр

Чүректиң ханызындан изиг байыр 10.06.2013
 Тыва чогаалдың шинчилекчизи, чогаал критиги, чогаалчы болгаш журналист Мария Хадаханэ 80 харлаан. Республиканың ат-алдарлыг кижилериниң бирээзинге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол байыр чедирген.

— Бүгүдеге улуг хүндүлүг, Мария Андреевна! Силерниң онзагай Юбилейиңер-биле чүректиң ханызындан байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер! Чогаал шинчилекчизи, аас чогаалының камнакчызы, чогаал критиги, очулдурукчу, эртемден болгаш башкы ажылыңар тыва улустуң культуразының салым-чолу-биле сырый харылзаалыг Силерниң адыңар чүгле республикага эвес, а оон дашкаар дыка эки билдингир.

Силерниң хөй талалыг чогаадыкчы намдарыңар Тываның дылдың болгаш литератураның, төөгүнүң эртем-шинчилел институдунга эгелээн. Аңаа Силер чогаал шинчилээр, тыва улустуң аас чогаалының эртинелерин чыыр, тыва тоолдарны очулдурар эртем ажылдары-биле чергелештир литература кежээлерин болгаш поэзия хүннерин эрттирер, лекциялар номчуур, номнарны суртаалдаар болгаш тарадыр, совет литератураның эң салым-чаяанныг чогаалчылары-биле ужуражыышкыннарны организастаар дээш, хөй-ле солун чүүлдерге хандыкшып чораан силер.

Хөй чылдар дургузунда башкылааш, чараш сөске сонуургалдыг, кайгамчыктыг эстетиктиг билиглиг башкыларның, филологтарның каш-каш салгалдарын өөредип кижизиткен силер. Силер кезээде хөй кижилер аразынга чурттап, солун кижилер-биле ужуражып, бодуңарның болгаш өскелерниң сагыш-сеткилин байыдып чоруур силер. Республиканың культура амыдыралының хайымынга чоруп, аңаа идепкейлиг киржип, библиотекаларга болган ажылдарга киржип, номчукчулар-биле удаа-дараа ужуражып, «Шын», «Тувинская правда» солуннар болгаш российжи парлалга черлери-биле доктаамал харылзаалыг силер.

Бөгүн, бо байырлыг хүнде, Силерниң кайгамчыктыг чогаадыкчы ажылыңар, кижилерге ынакшылыңар болгаш оларның салым-чолунга сагыш амыр эвезиңер дээш, Тываның чонунуң мурнундан хүндүлелдиң сөстерин чугаалаары дыка-ла өөрүнчүг-дүр. Тыва эртемниң, литератураның болгаш культураның сайзыралынга, төрээн Тывавыска башкы кадрларны белеткээринге киирген өртээ чок үнелиг үлүүңер дээш улуу-биле өөрүп четтирдивис!

Бүгү сагыш-сеткилимден хүндүлүг, Мария Андреевна, эки кадыкшылды, чогаадыкчы узун назынны болгаш чаагай чорукту күзедим.

Улуг хүндүткел-биле,

Тыва Республиканың Баштыңы   Ш.Кара-оол

Возврат к списку