Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы дарга эрге-дужаалдыг кижилерниң күш-ажыл чурумун IT-технологияларның дузазы-биле быжыглаарын саналдаан

Тываның Баштыңы дарга эрге-дужаалдыг кижилерниң күш-ажыл чурумун IT-технологияларның дузазы-биле быжыглаарын саналдаан 18.11.2017
Күрүне албанында башкарыкчыларның ажылчын хүнү кайы хире дээштиг чоруп турарын контрольдаар, ол ышкаш ажылчын кабинеттеринден үнмейн-даа, чазактың хуралдарының киржикчизи болуп, кожууннар аразының кады ажылдажылгазының айтырыгларын сайгарып, чугаалажып болур тускай видеохарылзаа системазы-биле республика болгаш кожууннар деңнелдиг удуртукчуларның кабинеттерин дериир. Ол саналды республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол регионнуң шупту муниципалитеттериниң төлээлери-биле ужуражылгазының үезинде дыңнаткан. 
Тывада эрге-чагырга структуралары болгаш өске-даа деңнелдерниң аразында хааглыг интерактивтиг харыылзаа системазы-биле ведомстволар аразында документилер солчулгазын чорудуп турар. Ол система ТР-ниң Чазааның автономнуг сервер баазазының хандырылгазында. 
Амдыызында видеохарылзаа-биле чүгле чазактың болгаш кожуун чагыргаларының конференц-залдары дериттинген. Ону колдуунда катай эрттирер дээн хуралдарга ажыглап турар. Ам ол системага удуртукчулар кабинеттерин база кожар.
 «Шак ындыг арга бистерге, ылаңгыя муниципалдыг тургузугларда коллегаларывыска аажок дузалыг болур. Олар кайы-бир сайыт азы Чазак Даргазының ол кожуунну харыылап турар оралакчызы-биле, харын-даа дорт мээң-биле чугаалажып, кандыг-даа үеде видеохарылзааже үнүп болур апаар. Ол ышкаш эргежок чугулада мен азы мээң оралакчыларымның кайы-бирээзи-даа кожуун даргазының хуралынга, ылаңгыя республика бюджединиң деткимчезин хереглеп турар айтырыглар талазы-биле хуралдарга ырактан киржип болур» - деп, республика Баштыңы тайылбырлаан.  
Оон аңгыда күрүне эрге-чагырга органнарының болгаш тус чер бот-башкарылга органнарының албан-дужаалдыг кижилериниң мобильдиг телефоннарынга тускай программаларны киирери планнаттынган. Ол программалар удуртукчунуң ажыл-албан аайы-биле орукка чораан үезинде азы кабинеттен дашкаар ажылдаарынга хереглеттинер өске-даа азы ажылдакчылар-биле ооң үзүктел чок видеохарылзаазын чидирбес аргалыг болур.
 «Кажан-даа, каяа-даа тургаш, телефоннарын өжүрүп албазы, ол ышкаш ажыл аайы-биле долгап келгенде, өжүр баспазы – эрге-чагырганың удуртукчуларының шуптузунга шыңгыы дүрүм болур ужурлуг. Бир эвес бир-ле сайыт азы чагырга даргазы 20 минут дургузунда харыылавас болза, ол хүн ол ажылчын олудунга олурбааны-биле дөмей болур» - деп Шолбан Кара-оол сагындырыгны берген. 
«Албан-дужаалдыг кижилерниң ажылчын олуттарында барын хынаары, чурттакчы чон-биле удур-дедир харылзааның дээштии, бүдүрүлгелер болгаш ажылчын олуттарны көвүдедири, ол ышкаш арагалаашкын база кем-херек үүлгедиглери-биле хайыра чок демиселди уламчылаарынга ол ажыктыг. Ол дугайында чугааны муниципалитеттер удуртукчуларының республика бюджединиң хөй-ниити дыңнаашкыннары дээш Кызылда чедип келгенин ажыглап кылдым» - деп, Тываның Баштыңы социал четкилерде бижидикчилеринге дыңнаткан.

Возврат к списку