Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кол редакторлар клувунга Тыва Республиканың Баштыңы - биле ужуражылга

Кол редакторлар клувунга Тыва Республиканың Баштыңы - биле ужуражылга 07.06.2013
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кол редакторлар клувунуң ээлчеглиг хуралынга республиканың улуг-улуг МИЧ-лериниң удуртукчулары-биле ужурашкан.
    Чугааның кол темазы — Россияның Президентизи Владимир Путинниң удуртулгазы-биле май 31-де чуртталга-коммунал ажыл-агыйының (ЧКА-ның) айтырыгларының талазы-биле Күрүне чөвүлелиниң хуралының түңнелдери болган.
    Республиканың ЧКА-зында байдалды экижидеринче угланган комплекстиг хемчеглерниң тодаргай планнарын чаңгыс айның дургузунда ажылдап кылырын Тудуг болгаш коммунал ажыл-агыйны чаартырының яамызының удуртулгазынга дааскан мен деп, Чазак Даргазы дыңнаткан. Чуртталга бажыңнарының ээлериниң эштежилгезиниң (ЧЭЭ-лерниң) кежигүннериниң болгаш компаниялар эргелекчилериниң бирги чыыжы болур ужурлуг. Маңаа МИЧ-лерниң төлээлериниң идепкейлиг киржилгези, бажыңнар эргелелиниң шынарын контрольдаар система дорт хамааржып турар чурттакчы чонга байдалды тайылбырлаары чугула деп ол санаан.
    Бо айтырыгга регионнуң эрге-ажыын федералдыг деңнелге чүткүлдүг камгалаар дээнин Шолбан Кара-оол дыңнаткан. Ол дээрге эң нарын айтырыглар — республиканың котельнаяларында эргижирээн чылыдылга четкилери болуп турар. «Котельнаялар айтырыгларын Тыва чааскаан шиитпирлээринге күжү чедишпес деп ажыы-биле чугаалаайн — деп, Тываның Баштыңы дыңнаткан. — Ол-ла Хову-Аксы суурга котельнаяны күрүнениң дагдыныышкыны-биле чээли ап тудары — айтырыгны шиитпирлээни эвес, а харын-даа байдалды улам чидиглендирери-дир. А өске арга бисте чок. Манаар үе чок, суурну чылыг-биле хандырары эргежок чугула сорулга апарган. Сөөлгү бүдүн чартык чылда болуп келген 250 хире чер шимчээшкиннери эрги ЧЭТ-терге салдар чедирип турар, ооң иштинде 2011 чылдан бээр «силгип» келген Шагаан-Арыгда байдал нарын. Ол дээрге муниципалитеттерниң үндүрер чарыгдалдары-дыр биске айтып турар. Ындыг турбуже Россияның Энергетика яамызы регионга федералдыг дуза херек деп чүвени эки билип турар».Республиканың Баштыңы коммунал объектилерниң байдалын, а ол ышкаш Хову-Аксы суурда чаа котельнаяның тудуун хайгаарап турарын журналистерден дилээн. Тургустунган чидиг айтырыгларны чырыдарынче база албан-дужаал ээлээннерниң алдагдалдарын чажырбазынче дөрткү эрге-чагырганың төлээлерин ол кыйгырган.

Возврат к списку