Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның төлээлери Россияның Тудуг яамызының өөредиглиг семинарынга киришкен

Тываның төлээлери Россияның Тудуг яамызының өөредиглиг семинарынга киришкен 16.11.2017
 Республиканың тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый сайыдының оралакчызы Тамара Авыда, архитектура, территориалдыг планнаашкын болгаш хоорай тудуунга контроль килдизиниң консультантызы Айлана Очур база Тываның Чазак Аппарадының информастыг политика департаментизиниң начальниги Али Кужугет Россияның Тудуг яамызының семинарынга киришкен.
 Москвага ноябрь 11-12-де эрткен Тудуг яамызының мурнады боттандырар төлевилелдериниң талазы-биле өөредиглиг семинар регионнарда тускай угланыышкынныг ведомстволарның шуптузундан төлээлерни чыгган.  
 «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин тургузары» база «Чуртталга-коммунал ачы-дузаларының шынарын хандырары» мурнады боттандырар төлевилелдерниң 2017 чылда күүселдезиниң чамдык түңнелдерин семинарда үндүрген. Семинарның киржикчилери регионнарда ол төлевилелдерниң боттаныышкынында онзагай чүүлдерни сайгарып, таарымчалыг хоорай хүрээлелиниң тургузуушкунунда чамдык айтырыгларны доктааган. Коммунал инфраструктураны чаартыр төлевилелдерже регионнарга саң-хөө деткимчезиниң, ону бээринде чаартылгаларның база чуртталга-коммунал адырында кадр политиказының дугайында чугаалаан. Оон аңгыда коммунал инфраструктура чаартылгазынче чаа чээли продуктуларын киирериниң база ук адырже инвестицияны хөйү-биле хаара тударының дугайында киржикчилерге билиглерни берген. 
 Сайыттың оралакчызы Андрей Чибистиң бодалы-биле алырга, амгы үеде күрүне-хуу кады эштежилгеде инвестициялар эң турум болгаш өзүп турар кезек болур, а Ажаалга банкызы-биле кады ажылдап кылган чээли хавының шиитпири ол продуктунуң алыкчыларынга бооп болур чүүлдерден камгалаан таарымчалыг модельди магадылаар. Ооң-биле чергелештир регионнар ындыг чээли шиитпириниң онзагай чүүлдерин билген турар ужурлуг. ЧКА-же сонуургалдыг инвесторларны хаара тудары шак оон дорт хамааржыр.  
 Семинарда чуртталга-коммунал ажыл-агыйында база хоорай хүрээлелинде коммуникациялар талазы-биле база катап өөренген. Регионнарның төлээлери канчаар темалыг хемчеглерни эрттирип, чаагайжыдылга талазы-биле программа күүселдезинче чурттакчы чонну хаара тудуп турарының арга-дуржулгазын солушкан.  
 Россияның тудуг яамызының мурнады боттандырар төлевилелдерин чер-черлерде күүседип турар Тываның тудуг болгаш ЧКА яамызының удуртулгазында ведомство албан черлериниң удуртукчуларынга, республиканың хоорайлар болгаш кожууннар төлээлеринге шиңгээдип алган билиглерин Тамара Авыда биле Айлана Очур бо чооку үеде дамчыдар. 
 2017 чылда Тываның каттышканы «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин тургузары» төлевилел чурттакчы чонга чаагайжыттынган, чедингир, а эң-не колу – айыыл чок девискээрлерни тударынче угланганын сагындыраал. Кызылда, Ак-Довуракта, Улуг-Хем, Чеди-Хөл, Кызыл, Чөөн-Хемчик база Барыын-Хемчик кожууннарда төлевилел боттаныышкыны-биле бажың чанының 20, хөй-ниитиниң 9 черин база Культура болгаш дыштанылганың национал парыгын төлевилел чорудуу-биле бо чылын чаагайжыткан. Ынаар 79436,284 муң рубльди чарыгдаан.

Возврат к списку