Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Федералдыг каайлы албанынданТыва ыяшты үндүр садар декларацияга чөпшээрелди алган

Федералдыг каайлы албанынданТыва ыяшты үндүр садар декларацияга чөпшээрелди алган 15.11.2017
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Тыва каайлы черинге дашкаар үндүр садар ыяшка декларацияны хүлээп алыр эргени бээр дугайында дилээн Федералдыг каайлы албаны хандырган соонда, Тываның ыяш болбаазырадыр бүдүрүлгелеринге тудуг материалдарын үндүр садары чогумчалыг апарган.  
 Тыва каайлыда ындыг эрге чок болганындан, республика 1 млрд. кубометр ажыг курлавыр ыяштыг-даа болза, ону үндүр садары болдунмас турган. Экспертерлар ону үндүр сөөртүр декларация долдурары-биле шупту бараанын сөөртүп алгаш, Тываның найысылалындан дөрт чүс ажыг километрде, ындыг бүрүн эргези бар Хакасияже чедирер ужурлуг. Ынчангаш республикада кым-даа ыяшты үндүр садарын семевээн, а регионнуң ыяш белеткелчилери иштики рыноктуң хереглели-биле кызыгаарлаттынып, чылда чүгле 6 хууну бүдүрүп турган. 
ФКА-ның шиитпири арга-арыг үлетпүр комплекизиниң регион бүдүрүлгелеринге инвестиция сонуургалын болдуруп, тыва ыяшты үндүр садарынга орукту ажытканын Тываның күрүнениң арга-арыг комитеди дыңнаткан. Ыяш болбаазырадыр 5 компания экспорт ажыл-чорудулгазынга беленин бо хүнде дыңнаткан. Тыва Республиканың Баштыңы биле Моолдуң Президентизиниң дугурушканы езугаар, Моолдуң кызыгаар аймактарында боттуг импертерлар-биле чугаалар чоруп турар. Олар-биле баш бурунгаар чөпшээрежилгелер бар. Тудуг материалдарын дорт чедирерин организастаар дугайында керээлерни бо чоокку үеде чарар. ТР-ниң Күрүнениң арга-арыг комитединиң специалистери Моолче ыяштың бирги партиязын бо чылдың төнчүзүнде чорударын дыңнаткан.
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол каайлы албанының шиитпиринге тайылбырны берип тура, чиг эт болур борбак чудуктарны эвес, а белен продукцияны үндүр сөөртүрүн айыткан.
 «Ону чедип алыр дээш дыка үр турушкан бис. Ыяш болбаазырадыр бүдүрүлгелеривис экспорттан ажылдап ап, улуг ажыкты алыр ужурлуг, чүге дизе моол тала кады ажылдаарынга белен. Ыяш белеткелинче салыышкынны киирери элээн ажыктыг, ол бир дугаарында чаа ажылчын олуттар-дыр. Күрүнениң арга-арыг комитеди бо ажыл-чорудулганы онза хыналдага алыр ужурлуг. Бүдүрүлге чорудуунга амгы үениң технологияларын, бедик стандарттарны болгаш культураны ажыглап ажылдаарын негеп тур мен» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тайылбырлаан.

Возврат к списку