Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чөптүг российжи Василий Оюн: Тываның Баштыңының Моол биле Кыдаттың төлээлери-биле ужуражылгазын чүүлдүгзүндүм

Чөптүг российжи Василий Оюн: Тываның Баштыңының Моол биле Кыдаттың төлээлери-биле ужуражылгазын чүүлдүгзүндүм 05.10.2017
 Василий Оюн, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) депутады, "Чөптүг Россия" партия:  
 - Чөөн чүктүң экономиктиг шуулганында Тываның Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң Моолдуң Президентизи-биле ужуражылгазы биске дыка ажыктыг. Моол-биле кызыгаарлажып чыдар болганывыста, бистиң бүдүрүкчүлеривис кожа аймактар, хереглекчилер болгаш бүдүрүлгелер-биле кады ажылдаар дээш, аңаа сонуургалдыг. Бистиң тыва рыногувус бичии, Абакан, Красноярскиже продукцияны үндүр садып турар бис, а Моолдуң Убса-Нур биле Завхан аймактар кожавыста. Шолбан Валерьевичиниң Моолдуң баштыңы-биле ужуражылгазы ол айтырыгны шиитпирлептер боор. Тываның Моолга саналдаар чүүлдери бар.
 Кыдатка хамаарыштыр. Чурт кайы хире шапкын хөгжүп турарын билир силер. Биске чаа технологиялар херек, канчаар ажылдаарын олардан шиңгээдири артык эвес деп бодаар мен. Чаа технологияларны киирер болза, бистиң чурттакчыларывыска-даа, республикавыска-даа ажыктыг. Ынчангаш Тываның Баштыңының Моолга база Кыдатка ужуражылгаларын эки деп үнелээр мен. 
Демир-орук шугумунуң каш хевирлерин саналдаан. Эң-не таарымчалыг арганы черле шилип алыр деп бодаар мен. Ужуражылгалар база дыка чугула. Бир чүүлдү черле эгелээр апаар. Чүгле чаңгыс арга шилип алыр болзувусса, база шын эвес. Курагино-Кызыл уун алыр болза, ол муңгаш, ындыг болзажок Моолче, Кыдатче ону шөйүптер болза, Азияже орук ажыттар. Ол дээрге делегей рыногунче, улуг цивилизацияже орук.
 Сөөлгү үеде федералдыг-даа чазак, регион-даа чазаа бүдүрүлгени хөгжүдеринче улуг кичээнгейни салган. Агроүлетпүр комплекизиниң угланыышкынын ам-даа сайзырадыр. Деткимче бар, ол чыл санында көвүдеп турар. Ол угланыышкынга ам-даа ажылдаар апаар. Биче болгаш ортумак бизнесте ажылдар уламчылавышаан. Чаңгыс хүн, чаңгыс чыл дургузунда чүнү-даа четтикпес. Ынчангаш шалыпкын, туруштуг болур.

Возврат к списку