Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тиилелгени катаптаар дээш

Тиилелгени катаптаар дээш 05.06.2013
«Россияның эң эки 100 барааннары» конкурстуң республика чадазы Кызыл хоорайга июнь 10-да эртер.

Республиканың Чазааның айтыышкыны-биле Шынар комиссиязының составын бадылаан, федералдыг деңнелге киирер барааннарны бо комиссия шилип алыр. Чылдың-на эрттирип турар апарган бо хемчегниң кол сорулгазы – бүдүрүлгениң ажыктыын, барааннарның шынарын, айыыл чогун болгаш өске барааннардан ылгавырлыын бедидери. Республиканың конкурс комиссиязының даргазы, экономика сайыдының оралакчызы Людмила Трусованың дыңнатканы-биле алырга, российжи күрүне негелделеринге дүгжүр барааннарны шилип алыр, оларның шынарын хынаар болгаш эргежок чугула документилерни тургузар талазы-биле ажыл амгы үеде чоруп турар.

Бүгү-россия конкурузунга девискээр бүрүзү тус черниң бүдүрүкчүлериниң продукциязының 10-дан хөй эвес хевирин киирер эргелиг. Конкурстуң республика чадазынга 7-8 барааннарны Москвага делгээри-биле (колдуунда аъш-чем болгаш улустуң ус-шевер чоруунуң барааннарын) шилип алыр.

— Тус черниң бараан бүдүрүкчүлерин деткииринче, бүдүрүп турар продукцияның шынарын экижидеринче, онзагай болгаш бедик беримчелиг бизнес-төлевилелдерни тодарадырынче угланган Тываның девискээринге губернатор национал төлевилелдиң херек кырында боттанырының эгезин салган «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» делгелгениң Кызыл хоорайга чоокта чаа эрткени комиссияның ажылын чиигеткен – деп, Людмила Трусова чугаалаан. – Кол «эксперттерниң» бирээзи республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол боду делгелгеге салган хөй янзы экспонаттар-биле кончуг кичээнгейлиг болгаш хынамчалыг танышкан. Губернатор төлевилелин боттандырарын эгелээн Тывада эң бедик албан-дужаалдыг кижиниң үнелелин база комиссияның кежигүннери хамыкты мурнай үнелеп көөрү чугаажок.

Комиссияның даргазының оралакчызы, Тываның стандартизация болгаш метрология төвүнүң директору Чечек Шапошникованың дыңнатканы-биле алырга, республика Бүгү-россия конкурузунга эң баштай 2002 чылда киришкен. Бийиргин чинчилерден каасталгалар кылган хууда сайгарлыкчы Елена Седип, аңчы бижектерниң коллекциязын делгээн «Сеткил» КХН, «Тыва хевистер» КУБ, майонезтерниң элээн каш сорттарын конкурска киирген «Принт» КХН, тайганың кат-чимизин болбаазырадып делгээн республиканың хереглекчилер ниитилели ынчан лауреаттар болгаш дипломантылар болган.

Сайгарлыкчы чорукту деткээн күрүне хемчеглериниң, «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелиниң шимчедикчи ачызында тыва барааннарның хевирлери көвүдээн, шынары экижээн, ынчангаш мурнуку чедиишкиннерни катаптап болур арга бар деп, комиссияның кежигүннери санап турар.

«Россияның эң эки 100 барааннары» конкурска киржилге – хамыктың мурнунда боттарывыстың бүдүрүлгевисти бүгүдеге чарлап таныштырары, оларны рыноктуң делгемнеринче үндүрери. Чижээлээрге, 2002 чылдың конкурузунга киришкеш, республиканың хереглекчилер ниитилели киш-кулаа катты чыып садарының дугайында саналды Голландиядан алган. Бо чуртка хөй киш-кулаа херек болганы-биле ол саналды боттандырар арга чок болган.

Возврат к списку