Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оолдуң Республика хүнү болгаш Наадым байырлалы-биле байыр чедириишкини

Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оолдуң Республика хүнү болгаш Наадым байырлалы-биле байыр чедириишкини 14.08.2017
 Эргим чаңгыс чер-чурттуглар! 
 Республиканың хүндүлүг аалчылары!
 Республика хүнү болгаш Наадым – хөй нациялыг республиканы сырый каттыштырып турар ханы уткалыг байырлалдар дээрзин база катап демдеглээр-дир бис.  
Республика хүнү - улусчу угаан-медерелдиң демдээ, Наадым – Тываның – сүлде-сүзүү.  
Ол байырлалдар бистиң төөгүвүстү, көшкүн амыдыралдың чүс-чүс чылдары-биле сайзырап келген ховар дээн культуравысты боттарынче сиңирип албан. Бистиң кадыг-берге агаар-бойдустуг чер-чуртувусту ээлеп, ону чаагайжыды чурттап чораан өгбелеривиске хүндүткелди илередип турар бис.  
Наадымның кол маадырлары – боттарының белен эвес ажыл-ижи-биле амгы Тываның чонунуң төөгүлүг үндезин дөстери-биле дириг харылзаазын тудуп, боттарының амыдыралы-биле төрээн черинге кызыгаар чок ынакшылын болгаш езулуг шынчы чоруун көргүзүп турар малчыннар. 
Бистиң араттарывыстың хүн бүрүдеги күш-ажылының ачызында республика мал ажылын сайзырадыр талазы-биле чуртта мурнакчыларының бирээзи болур, а чурттакчылары бойдустан арыг, чаа, ассортиментизи доктаамал калбарып турар, эът продукуталары-биле долу хандырттынган. 
Даштыкы болгаш иштики салдарлыг чылдагааннар-биле тургустунган кризистиг чүүлдер сөөлгү чылдарда социал-экономиктиг байдалды нарыыдаткан. Ол чуртка-даа, регионнарга-даа белен эвес болган. Ындыг-даа болза, бистиң шиитпирлеривис езугаар хүлээп алдынган хемчеглерниң ачызында экономиктиг өзүлдени болгаш социал-политиктиг быжыг турушту хевээр арттырып, ону быжыктырып шыдаан. 
Бистиң малчыннарывыс болгаш фермер-араттарывыс, оларның хөгжүп турар ажыл-агыйлары чаа бүдүрүлгелерге болгаш бүгү үлетпүр кластерлеринге ажылдаар арганы, а муң-муң чурттакчыларга ажылды, акша-шалыңны берип турар.  
Малчыннарның Наадым байырлалын таварыштыр көдээниң хоочуннарынга болгаш ажыл-ишчилеринге, араттарывыска болгаш Тываның аалчыларынга сеткилимниң ханызындан байырым чедирдим! Тываның чурттакчы чонунга болгаш аалчыларынга улуг күрүне байырлалы - Республика хүнү-биле байыр чедирип тур мен! Каң дег кадыкшылды, аас-кежикти болгаш төрээн Тывавыстың болгаш улуг Ада-чуртувустуң чаагай чоруу дээш тургузукчу күштү күзедим!

Возврат к списку