Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Делегейниң уруглар камгалалының хүнү-биле!

Делегейниң уруглар камгалалының хүнү-биле! 03.06.2013 Эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс!

Чайның баштайгы хүнүнде Делегейниң уруглар камгалалының хүнүн чаңчыл езугаар демдеглээр бис. Июнь 1 — чүгле чаш назынның байырлалы эвес, өзүп орар салгалдың салым-хуузу, төрээн республиканың, чурттуң келир үези дээш бистерниң, улуг кижилерниң, боттарывыстың харыысалгавысты ханы медереп билириниң хүнү-дүр. 

Бистиң байлаавыс — уругларда. Олар дээш чурттап, ажылдап, боттарывыс оларга идегеп турар бис. Ол идегел шынзыттынзын дээш бис, улуг кижилер, бичии хамаатыларга кичээнгейлиг болгаш сагыш човангыр болур, оларның аас-кежиктиг чаш үелиг болур эргезин хандырар, бот-тускайлаң болурунга болгаш бергелерге торулбас чорукка өөредир ужурлуг бис.

Хөй уруг төрүттүнүп турары чаңчыл апарган бистиң республикавыска бо байырлал онзагай утка-шынарлыг. Бичии хамаатыларга шынарлыг медицина хандырылгазын, уруглар садынга орунну, долу өөредилгени алырын хандырары, күш-дамыр болгаш сагыш-сеткил сайзыралынга бүгү байдалдарны тургузары — Тываның Чазааның чугула сорулгазы. Ол сорулганы боттандырары-биле акша-хөреңгини Тываның аңгы-аңгы булуңнарынга чаа-чаа школаларны, фельдшер-акушер пунктуларын, спорт залдарын болгаш күш-культура-кадыкшыдылга комплекстерин тударынче, школаларда чемненир черлерни дерииринче, Кызылга Божудулга төвүнүң тудуун доозарынче мөөңнеп турар бис. Федералдыг болгаш республиканың тускай сорулгалыг программаларының күүселдезинге дүүштүр школа назы четпээн уруглар албан черлериниң четкилери сайзырап, өскүс уругларга чуртталга бажыңнарының тудуу шапкынчып, ие капиталы төлеттинип, аныяк өг-бүлелерге социал дуза чедиртинип, чаштарның чогумчалыг дыштанылгазын организастаарының хемчеглери алдынып турар.

Бо хүн республиканың бүгү башкыларынга болгаш кижизидикчилеринге, медицина болгаш социал ажылдакчыларынга бистиң уругларывыс дээш, Тываның келир үези дээш, бүгү Россияның чаагай чоруу дээш эрес-шудургу болгаш тура-соруктуг күш-ажылы дээш өөрүп четтириишкинниң чылыг сөстерин илередири күзенчиг.

Уруглары ада-иениң ынакшылынга бүргеткен өзүп орар, сагыш салыышкынга болгаш кичээнгейге алдынган, олар бистиң салгакчыларывыс, чырык хүнүвүс болгаш идегеливис деп чүвени хензиг-даа утпайн чоруур өг-бүлелер онза өөрүп четтириишкинге төлептиглер!

Тывада чаш уруг бүрүзүн чаагай сеткилдиг болгаш мерген угаанныг улуг кижилер өстүрүп, ону езулуг кижи болурунга, чоок кижилеринге, төрээн черинге болгаш бодунуң чуртунга ынак төлептиг хамааты болурунга дузалап чоруур болзун.

Республиканың бүгү уругларынга аас-кежиин, быжыг кадыкшылды,чедиишкиннерни, хүлүмзүрүгнү болгаш тергиин эки сеткил-хөөннү сеткиливис ханызындан күзеп тур бис. А улуг кижилерге — шыдамык болгаш мерген болурун, өг-бүлеге чаагай чорукту болгаш бот-боттарын билчирин, өзүп орар салгалды кижизидери деп бөдүүн эвес херекке чедиишкиннерни күзедивис!

Байырлал-биле, эргим чаңгыс чер-чурттугларывыс!

Тыва Республиканың Баштыңы Ш.Кара-оол.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. Даваа.
Возврат к списку