Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы кижиниң эргелерин камгалаар омбудсменниң удуртулгазы-биле ажылчын бөлүктү Еланьның шериг гарнизонунче чоруткан

Тываның Баштыңы кижиниң эргелерин камгалаар омбудсменниң удуртулгазы-биле ажылчын бөлүктү Еланьның шериг гарнизонунче чоруткан 10.08.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тывадан шериг албанныгларның киржилгези-биле Еланьның шериг гарнизонунга болган болуушкунну истеп турар Төп шериг округунуң командылакчызының оралакчызы, генерал-лейтенант Хасан Калоев-биле август 9-та телефон дамчыштыр чугаалашкан.
 Шериг албанныгларының дөргүл-төрелиниң билдириишкинин өөренип көргеш, Кижиниң эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээ Ольга Россовага удурткан ажылчын бөлүктү тургузуп, байдалды ол черге сайгарып көөрүн айытканын, Шолбан Кара-оол дыңнаткан. Ажылчын бөлүктүң составында юристер болгаш депутаттар бар.  
 Тываның Баштыңы болуушкунну таптыг истеп, ооң түңнелинде «i»-ге шупту сектерни салырын демдеглээн.
 Массалыг информация чепсектериниң дыңнадыглары-биле алырга, август 3-те Еланьда 31612 дугаарлыг шериг кезээнге шериг албанныгларның аразынга чогуш өөскээн. Офицер Тывадан чаа келген, шериг керээлиг солдатка сагындырыг бээрге чөрүлдээ үнген. Контрактылыг шериглер боттарын буруулуг деп санавайн турар, истекчилерниң талазындан ыйыдыышкын барынга хомудалын илереткенин, Коммерсант бижээн.  
 Төп шериг округунуң прокуратуразы РФ-тиң Кеземче Хоойлузунуң 334 база 335 чүүлдери-биле кеземче херээн оттурганын дыңнаткан.  
 Свердловск облазында кижиниң эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээ Татьяна Мерзлякова Еланьның өөредилге төвүнге вторникте четкен. Тывадан 55-ки мотоадыгжы дивизияның 23 төлээзи-биле чугаалашкынын “Ъ-Урал”-га чугаалаан. Ооң чугаазы-биле алырга, олар чөрүлдээде буруулуг эвезин дыңнаткан. Оларныы-биле алырга, устав езугаар турбаан идикти чайладырын дилеп, шериглерниң ол дөрткү ротазын шуптузун бут кырынга тургускан. А шериг албанныглар офицер китель чогун сагындырарга, ол аңаа таарзынмайн, чогушту үндүрген. 
 Оон аңгыда Тывадан шериглер истекчилерге хамаарыштыр хомудалын илереткеннер. Истелге оларга хамаарыштыр хүндүткел чок, каржы, кем-херек үүлгедиишкининге хамаарыштыр оларны баш бурунгаар-ла буруулуг деп санап турар деп, чугалааннар. Дээрги Мерзлякова хыналданың түңнелдеринге даянгаш, факт-барымдааларны хынаарын дилээн чагааны Төп шериг округунуң прокурорунче бижиир планныг.  
 Тыва Республиканың Баштыңының даалгазы-биле, ооң оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак август 7-де Кызылга, бо болуушкунну сайгаржып бээр кылдыр эрге-чагыргадан дилеглиг келген шериг албанныгларның чоок кижилери-биле ужуражылганы эрттирген.  
 Шолбан Кара-оол 55-ки аңгы мотоадыгжы (дагжы) бригаданың баазазынга, шериг уставын сагыыр талазы-биле темага шыңгыы чугааны август 4-те чорутканын демдеглээлиңер. Республика Баштыңы ол ышкаш 55-ки бригаданың удуртукчузу составы, кады муниципалдыг тургузугларының удуртукчулары-биле база аңгы чугааны кылган турган.
  Шериг албанныгларның киржилгези кирген пунктуларга, Тыва Республиканың девискээринде шериг-патриотчу, культура-массалыг, спортчу хемчеглерге кады ажылдажылга, кижизидилге ажылын экижидер айтырыгларга, база ол ышкаш керээлиг шериг албанынче хамаатыларны шилиир системаның хемчеглер планын 55-ки аңгы мотоадыгжы (дагжы) бригаданың удуртулгазы-биле кады тургузарын чугаа соонда шиитпирлээннер.
 55-ки аңгы мотоадыгжы (дагжы) бригадага керээ-биле албан эрттирип болур кандидаттар курлавырын республиканың муниципалдыг районнар болгаш хоорайлар округунуң чагырга удуртукчуларының сүмелээни-биле, база шериг болгаш мага-бот белеткелиниң талазы-биле эки характеристикалыг хамаатылардан хевирлээр ажылды хандырарын Тываның шериг комиссариадынга сүмелээн. 
 Керээ-биле шериг албанынче кордакчылар шилилгезиниң шынарын экижидер дээш, кандидаттарны хүлээп тура, кожуун болгаш хоорай комиссияларының сүмелээн бижиктери барын албан өөренип көөр. База ол ышкаш кандидаттар шилилгезиниң шынарын экижидер дээш, хөй-ниити организацияларның, кожуун (хоорай) шериг комиссариадының, эрге-хоойлу органнарының төлээлери база кожуун, хоорайларда идепкейжи хамаатылар кирген комиссияны тургузуп, ооң чыылдазын айда бир катап эрттирер.

Возврат к списку